Potrebujete vrátiť darček objednaný z e-shopu?

, 31.12.2018 06:00
vianočné darčeky, muž, darček, neželané...
E-shop má lehotu 14 dní na to, aby vrátil peniaze. Autor:

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho upravuje okrem iného podmienky vrátenia tovaru kúpeného v e-shope.

E-shopy sú povinné poskytnúť zákazníkom na svojom webe rôzne informácie. Musí z nich byť jasné, kto e-shop prevádzkuje, ako možno tovar reklamovať a za akých podmienok ho možno vrátiť. Ak si obchod povinnosti splní, zákazník môže tovar vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu. Pokiaľ tak neurobí, zákazník môže tovar vrátiť bez udania dôvodu až do uplynutia 12 mesiacov a 14 dní, odkedy mu bol tovar doručený.

Tovar môže zákazník vrátiť po tom, čo odstúpi od kúpnej zmluvy uzavretej s e-shopom. Od zmluvy odstúpi tak, že e-shopu doručí oznámenie o odstúpení, v ktorom vyplní svoje osobné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a ďalšie nevyhnutné údaje. Poslať ho môže priamo e-mailom. Z právneho hľadiska je vhodné, aby si ho najskôr vytlačil, podpísal, naskenoval a až potom ho poslal elektronicky. Najideálnejšie je poslať ho v písomnej podobe obyčajnou poštou doporučene s doručenkou, aby ste mali dôkaz, že zásielka bola e-shopu skutočne doručená. V prípade zasielania oznámenia o odstúpení e-mailom pred odoslaním nastavte funkciu, vďaka ktorej vám príde potvrdenie o doručení a prečítaní e-mailu zo strany e-shopu.Keď je už oznámenie o odstúpení doručené e-shopu, môže zákazník vrátiť tovar. Platí, že tovar by mal vrátiť do 14 dní odo dňa, odkedy odstúpil od zmluvy.

Dôležité je vedieť, kedy má e-shop vrátiť peniaze a koľko, kto hradí dopravu, ktorou vracia zákazník tovar. E-shop má lehotu 14 dní na to, aby vrátil peniaze. Je povinný vrátiť nielen cenu za tovar, ale aj náklady na dopravu, dodanie a poštovné. Náklady na dopravu a poštovné vrátiť obchod nemusí, ak si u neho bežne môžete vyzdvihnúť tovar osobne. V súvislosti s vrátením ceny je ešte dôležité uviesť, že ak e-shop podľa zákona nepoučil zákazníka o jeho právach (konkrétne o práve odstúpiť od zmluvy) a on mu vracia opotrebovaný tovar, aj tak má právo na vrátenie celej ceny, ktorú za tovar zaplatil. Po odstúpení od zmluvy je zákazník povinný vrátiť tovar e-shopu. Kým tovar nebude vrátený, dovtedy obchod nemusí vrátiť peniaze. 14-dňová lehota na vrátenie peňazí sa e-shopu predlžuje až do momentu vrátenia tovaru. Ak si e-shop splnil svoje zákonné povinnosti, hradí si náklady na vrátenie tovaru (dopravu) zákazník. Ak si však e-shop nesplnil svoje zákonné povinnosti, musí náklady na vrátenie tovaru dodatočne uhradiť.

A ako možno zistiť, či obchod spĺňa zákonom stanovené povinnosti? Tlačidlo na objednávkovom formulári v e-shope musí mať text „Objednávka s povinnosťou platby“ alebo niečo veľmi podobné. Zákazník musí mať informáciu, že si objednáva niečo, za čo sa platí. Nestačí teda len text „Odoslať“ alebo „Objednať“. Ak e-shop požadovaný text na tlačidle nemá, zrejme nepozná ani zákon a klient bude mať čas na vrátenie tovaru 12 mesiacov a 14 dní. E-shop je navyše povinný poslať potvrdenie o tom, že zákazníka podľa zákona informoval a poučil o jeho právach. Má tak urobiť najneskôr pri doručení tovaru. V potvrdzovacom e-maile, ktorý býva doručený obratom po odoslaní objednávky, sa zákazníkom zvyčajne doručia aj všeobecné obchodné podmienky a iné dokumenty, kde sú uvedené potrebné informácie a poučenia. Tieto sú buď v prílohe potvrdzovacieho e-mailu, alebo v texte e-mailu sa nachádza link, z ktorého si dané dokumenty môže zákazník stiahnuť. Ak kupujúci takýto potvrdzovací e-mail nedostali, e-shop pravdepodobne nepostupuje podľa zákona a klient má čas na vrátenie tovaru 12 mesiacov a 14 dní.

JUDr. Imrich Hraška, www.akhraska.sk
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za...
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú ak, oznámenie o odstúpenie od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty stanovenej zákonom. Autor: SHUTTERSTOCK

Práva a povinnosti pri nakupovaní cez internet

Od roku 2014 platí zákon, ktorý upravuje predaj tovaru a služieb v e-shopoch. Ide o zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Okrem iného stanovuje aj podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa

 1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru
 2. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 3. uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.

Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potrebné informácie ani v dodatočnej lehote, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kedy nemožno odstúpiť od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy nemožno vtedy, ak predmetom zmluvy je

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielcov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Ako sa uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, ktorý mu odovzdal predávajúci.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty stanovej zákonom.

Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#e-shop #ochrana spotrebiteľa #darčeky #reklamácie #vrátenie tovaru
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR