Čo hovorí o zmluve o spoločenstve zákon o pozemkových spoločenstvách

, 31.08.2019 06:00
hospodárstvo, hospodár, poľnhospodár, roľník,...
Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva. Autor:

Zmluva o spoločenstve musí byť písomná a musí obsahovať napríklad názov spoločenstva či adresu sídla spoločenstva.

Zmluva o spoločenstve musí ďalej obsahovať

 • údaj, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností
 • orgány spoločenstva, ich oprávnenia a povinnosti
 • spôsob voľby, odvolávania a volebné obdobie orgánov spoločenstva
 • práva a povinnosti členov spoločenstva
 • druh činnosti spoločenstva
 • údaj, či spoločenstvo bude vykonávať podnikateľskú činnosť
 • počet podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo ktoré spravuje právnická osoba
 • ďalšie skutočnosti vyplývajúce zo zákona
 • dôvody vypovedania alebo odstúpenia od zmluvy o spoločenstve, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti a spôsob a rozsah úhrady alebo vyrovnania nákladov skutočne a účelne vynaložených na obhospodarovanie spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti počas trvania spoločného obhospodarovania.

Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä práva a povinnosti členov spoločenstva, vnútornú organizáciu spoločenstva, pôsobnosť jeho orgánov, spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia, hlasovací poriadok zhromaždenia a zásady hospodárenia spoločenstva, ak tieto skutočnosti neupravuje zmluva o spoločenstve.

Súčasťou zmluvy o spoločenstve je aj

 • zoznam členov spoločenstva
 • zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti alebo o spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach vo vlastníctve členov spoločenstva

Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno vyhotovenie stanov, ak ich spoločenstvo vydalo; vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zmluva #urbáre #pozemkové spoločenstvá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 9. 2019zdraženie1.216 €zdraženie1.334 €
26. 8. 20191.203 €1.321 €
19. 8. 2019zlacnenie1.203 €zlacnenie1.321 €
12. 8. 2019zlacnenie1.204 €zlacnenie1.326 €
5. 8. 2019zlacnenie1.206 €zlacnenie1.341 €
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR