Koľko zaplatíte za občiansky preukaz

, 20.05.2019 06:00
UP-16-chlap 3
Ilustračné foto. Autor:

Výška poplatkov sa odvíja o skutočnosti, či chcete doklad vydať rýchlo, ako náhradu a podobne.

Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu s čipom

 • Elektronická služba ministerstva vnútra umožňuje prihlásenému používateľovi podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu s čipom bez nutnosti navštíviť pracovisko dokladov Policajného zboru.
 • Elektronická žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom môže byť podaná len z dôvodu zmeny trvalého pobytu alebo z dôvodu ukončenia platnosti občianskeho preukazu s čipom.
 • Predpokladom použitia tejto služby je, aby mal používateľ v správnych agendách rezortu vnútra evidovanú podobu tváre a podpis, ktoré nie sú staršie ako päť rokov. V prípade používateľa mladšieho ako 18 rokov podoba tváre a podpis nesmú byť staršie ako tri roky.

Správne poplatky:

podanie žiadosti o vydanie OP (zmena alebo zápis nových údajov) 4,50 eura
podanie žiadosti o vydanie OP do 2 pracovných dní 20 eur + základný poplatok

Zákonná lehota pre vydanie občianskeho preukazu s čipom začne plynúť až po uhradení správneho poplatku.

Výška správnych poplatkov

Podanie žiadosti o vydanie OP (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura.
Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura,
Podanie žiadosti o OP ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur.
Podanie žiadosti o OP urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok.
Doručenie OP na adresu na Slovensku službou na tento účel zriadenou 3 eurá + základný poplatok.
 

Oslobodenie od poplatkov

 • Od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch.
 • Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

mali by ste vedieť…

Pokuta od 165 do 331 eur hrozí, ak občan:

 • úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz,
 • úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
 • sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
 • vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
 • poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia

Pokuta do 165 eur hrozí, ak občan:

 • prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • sa nedostavil na výzvu príslušného úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu

Pokuta do 33 eur hrozí, ak občan:

 • neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť
 • ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
 • nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
 • odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok alebo v súvislosti s poskytovaním služieb,
 • neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu,
 • po lehote 90 dní a ani po opakovanej výzve si neprevezme občiansky preukaz
 • poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,

Pokuta do 16 eur hrozí, ak občan:

 • poruší inú povinnosť uvedenú v zákone o občianskych preukazoch, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR