Spotrebiteľské zmluvy

, 19.04.2019 06:00
podnikateľ, podnikatelia, manželia, zmluva
Spotrebiteľská zmluva môže byť neplatná z dôvodu nedodržania formy vyžadovanej zákonom alebo dohodou zmluvných strán. Autor:

Čo sú spotrebiteľské zmluvy a akými právnymi predpismi sa riadia?

Typ zmluvy

Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Znakom spotrebiteľskej zmluvy sú zmluvné strany, ktoré musia napĺňať právne znaky spotrebiteľa na jednej strane a dodávateľa na strane druhej. Ak by to tak nebolo, nešlo by o spotrebiteľskú zmluvu, spotrebiteľské zmluvy totiž nie je možné uzavrieť len medzi spotrebiteľmi alebo len medzi podnikateľmi.

Dodávateľ a spotrebiteľ

Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Forma zmluvy

Spotrebiteľská zmluva nemá zákonom predpísanú formu, zákon povoľuje písomnú, ústnu formu, ale aj formu, keď sa zmluva uzavrie určitým úkonom ( napríklad požičaním peňazí), môže to byť zmluva o pôžičke, kúpna zmluva. V prípade, ak spotrebiteľská zmluva spadá pod konkrétny typ zmluvy a zákon pre tento typ zmluvy vyžaduje písomnú formu, však táto forma musí byť dodržaná, inak je zmluva neplatná. Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia (neprijateľné podmienky), ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa.

Posúdenie platnosti spotrebiteľskej zmluvy z pohľadu formy závisí od jej predmetu a od toho, či ide napríklad o kúpnu zmluvu, alebo zmluvu o pôžičke, možno určiť, aké formálne a obsahové náležitosti musí spĺňať. Zmluva o prevode nehnuteľnosti musí mať zo zákona písomnú podobu, ak zmluva takúto formu mať nebude, tak je táto zmluva pre nedostatok formy neplatná.

Neplatnosť zmluvy

Spotrebiteľská zmluva môže byť neplatná z dôvodu nedodržania formy vyžadovanej zákonom alebo dohodou zmluvných strán. Môže isť o absolútnu neplatnosť, teda zmluva je neplatná v celom rozsahu, alebo relatívnu neplatnosť, keď spotrebiteľská zmluva môže za určitých podmienok platiť.

Čo sú spotrebiteľské zmluvy:

  • kúpne zmluvy
  • lízingové zmluvy
  • úverové zmluvy
  • zmluvy o službách (napr. telekomunikačné služby, pripojenie k sieti Internet, dodávky energií)
  • zmluvy o preprave osôb a vecí
  • poistné zmluvy
  • zmluvy o zájazdoch
  • zmluvy o vypožičaní (napr. vypožičanie automobilu)

Právne predpisy, ktorými sa riadia spotrebiteľské zmluvy: Občiansky zákonník (všeobecná úprava spotrebiteľských zmlúv), zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, zákon o ochrane spotrebiteľa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#spotrebiteľ #zmluvy #zmluvy a majetok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR