Viete, čo je znevýhodnenie spotrebiteľa?

, 18.04.2019 06:00
dedičstvo, dedenie, dohoda, zmluva, notár
Ilustračné foto. Autor:

Znevýhodnenie spotrebiteľa súvisí s posudzovaním neprijateľných zmluvných podmienok. Nutné je brať do úvahy aj takzvané zabezpečovacie inštitúty, ktoré sa najčastejšie používajú pri jednotlivých zmluvách.

Zmluvná pokuta – sankcia za nesplnenie záväzkov zo zmluvy, pri ktorej treba posudzovať jej opodstatnenosť a výšku.

Dohoda o zrážkach zo mzdy – súhlas spotrebiteľa, že v prípade jeho omeškania, neplnenia záväzkov zo zmluvy oprávňuje veriteľa (dodávateľa), aby zrážal dlžnú sumu z jeho mzdy. Posudzovať treba hlavne formu, oprávnenosť a výšku požadovaných zrážok.

Notárska zápisnica – spotrebiteľ (dlžník) poskytne splnomocnenie dodávateľovi (veriteľovi) na spísanie notárskej v jeho mene, v ktorej vyhlási existenciu a výšku svojho záväzku voči dodávateľovi. V niektorých prípadoch ide o mimoriadne znevýhodňujúci prostriedok, pričom sa dá vyhlásiť, že už je v súčasnosti prekonaný.

Zmenka – zabezpečovací inštitút, ktorým sa obchádza zákon o spotrebiteľských úveroch. Vystavením tzv. bianko zmenky bez vyplnenej sumy a dátumu iba s podpisom si spotrebiteľ výrazne zhoršuje svoju pozíciu v prípade súdneho sporu. Podľa zákonných ustanovení však zmenka môže byť vystavená len na sumu 30 % istiny, teda pôvodnej výšky úveru.

Rozhodcovská doložka/zmluva – forma dohody, kde sa dodávateľ so spotrebiteľom dohodnú na riešení sporov vzniknutých zo zmluvy pred samostatným rozhodcovským súdom. Rozhodcovský súd nie je štátnym súdom, ale súkromnou organizáciou zriadenou zo zákona. Rozhodcovské doložky je nutné posudzovať individuálne a prípadné rozhodcovské rozsudky je možné napadnúť na štátnom súde v lehote troch mesiacov od ich právoplatnosti.

Mediačná doložka – obdoba rozhodcovskej doložky, tu však konanie prebieha pred mediátorom, ktorého úlohou je zmieriť dve strany a nájsť spoločné riešenie.

Predĺženie premlčacej doby – nebezpečná dohoda, a v mnohých prípadoch nekalá zmluvná podmienka, v rámci ktorej si dodávateľ predĺži zákonnú premlčaciu dobu na dlhšiu alebo kratšiu dobu.

Voľba Obchodného zákonníka na zmluvný vzťah – má tiež v určitých prípadoch charakter nekalej zmluvnej podmienky, nakoľko sa v súvislosti s touto dohodou aplikujú normy obchodného práva, ktoré sú v mnohých oblastiach nevýhodnejšie pre spotrebiteľa ako zmluvnú stranu (napr. premlčacia doba, záručná doba a pod.)

Záložné právo – dohoda, ktorej prvoradou úlohou je zabezpečenie plnenia zo zmluvy, často však prioritne slúžiaca na účel získania dodatočných finančných prostriedkov. Pri záložnom práve treba najmä individuálne posudzovať oprávnenosť záložného práva a výšku pohľadávky alebo plnenia ním zabezpečeného. V niektorých prípadoch takisto môže ísť o nekalú zmluvnú podmienku.

Zdroj: Centrum právnej pomoci

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#spotrebiteľ #zmluvy #zmluvy a majetok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR