Aké sú neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách?

, 17.04.2019 06:00
zmluva, dedičstvo, banka, poistenie, peniaze
Neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Aké sú vaše práva a čo si všímať pred podpisom zmluvy?

Za neprijateľné podmienky sa považujú najmä ustanovenia, ktoré

 1. má spotrebiteľ plniť a s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy
 2. dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy na iného dodávateľa bez súhlasu spotrebiteľa, ak by prevodom došlo k zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa
 3. vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým sa spotrebiteľovi spôsobila smrť alebo ujma na zdraví
 4. vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za chyby alebo zodpovednosti za škodu
 5. umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi
 6. umožňujú dodávateľovi odstúpiť od zmluvy bez zmluvného alebo zákonného dôvodu a spotrebiteľovi to neumožňujú
 7. oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu uzavretú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty
 8. prikazujú spotrebiteľovi, aby splnil všetky záväzky aj vtedy, ak dodávateľ nesplnil záväzky, ktoré vznikli
 9. umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve
 10. určujú, že cena tovaru alebo služieb bude určená v čase ich splnenia alebo dodávateľa oprávňujú na zvýšenie ceny tovaru alebo služieb bez toho, aby spotrebiteľ mal právo odstúpiť od zmluvy, ak cena dohodnutá v čase uzavretia zmluvy je podstatne prekročená v čase splnenia
 11. požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku
 12. obmedzujú prístup k dôkazom alebo ukladajú spotrebiteľovi povinnosti priniesť dôkazy, bremeno, ktoré by podľa práva, ktorým sa riadi zmluvný vzťah, mala priniesť iná zmluvná strana
 13. v prípade čiastočného alebo úplného nesplnenia záväzku zo strany dodávateľa neprimerane obmedzujú alebo vylučujú možnosť spotrebiteľa domáhať sa svojich práv voči dodávateľovi vrátane práva spotrebiteľa započítať pohľadávku voči dodávateľovi
 14. spôsobujú, že platnosť zmluvy uzatvorenej na dobu určitú sa po uplynutí obdobia, na ktorú bola zmluva uzavretá, predĺži, pričom spotrebiteľovi priznávajú neprimerane krátke obdobie na prejavenie súhlasu s predĺžením platnosti zmluvy
 15. oprávňujú dodávateľa rozhodnúť o tom, že jeho plnenie je v súlade so zmluvou, alebo ktoré priznávajú právo zmluvu vykladať iba dodávateľovi
 16. obmedzujú zodpovednosť dodávateľa, ak bola zmluva uzavretá sprostredkovateľom, alebo vyžadujú uzavretie zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa v osobitnej forme
 17. umožňujú, aby bol spor medzi stranami riešený v rozhodcovskom konaní bez splnenia podmienok ustanovených osobitným zákonom
 18. požadujú, aby spotrebiteľ poskytol zabezpečenie splnenia svojho záväzku v hodnote neprimerane vyššej, ako je výška jeho záväzku vyplývajúca zo spotrebiteľskej zmluvy v čase uzavretia dohody o zabezpečení splnenia záväzku spotrebiteľa
 19. požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa
 20. požadujú od spotrebiteľa, aby bol neprimerane dlho viazaný zmluvou aj keď pri uzavieraní zmluvy bolo zrejmé, že predmet zmluvy možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase
 21. požadujú od spotrebiteľa uhradenie plnení, o ktorých spotrebiteľ nebol pred uzavretím zmluvy preukázateľne informovaný, ktorých úhrada nebola upravená v zmluve alebo za ktoré spotrebiteľ nedostáva dohodnuté protiplnenie.

Mali by ste vedieť, že

 • neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.
 • ak predmetom spotrebiteľskej zmluvy je poskytnutie peňažných prostriedkov, nesmie odplata prevyšovať najvyššiu prípustnú odplatu, ktorú možno od spotrebiteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov požadovať. Odplatu, podrobnosti o stanovení odplaty, kritériách jej stanovenia a najvyššiu prípustnú výšku odplaty ustanovuje vykonávací predpis.
 • neprijateľnosť zmluvných podmienok sa hodnotí so zreteľom na povahu tovaru alebo služieb, na ktoré bola zmluva uzatvorená, a na všetky okolnosti súvisiace s uzatvorením zmluvy v dobe uzatvorenia zmluvy a na všetky ostatné podmienky zmluvy alebo na inú zmluvu, od ktorej závisí.
 • ak súd určil niektorú zmluvnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch, a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky, alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky, dodávateľ je povinný zdržať sa používania takejto podmienky alebo podmienky s rovnakým významom v zmluvách so všetkými spotrebiteľmi. Dodávateľ má rovnakú povinnosť aj vtedy, ak mu na základe takejto podmienky súd uložil vydať spotrebiteľovi bezdôvodné obohatenie, nahradiť škodu alebo zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Rovnakú povinnosť má aj právny nástupca dodávateľa.
 • ak je predmetom spotrebiteľskej zmluvy poskytnutie peňažných prostriedkov spotrebiteľovi za odplatu, sankcie za omeškanie s plnením záväzku spotrebiteľa spolu nesmú byť vyššie, ako ustanoví vykonávací predpis.
 • ak spotrebiteľ vypovedal zmluvu alebo odstúpil od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ zmenil zmluvné podmienky a spotrebiteľovi tým vznikla povinnosť vrátiť jednorazovo finančné prostriedky, dodávateľ je povinný ponúknuť spotrebiteľovi plnenie v primeraných splátkach, ak osobitný zákon neustanovuje inak; ak sa na podmienkach úhrady plnenia nedohodnú, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. Rovnakú povinnosť má dodávateľ, ak jednostranne vypovedal zmluvu.
 • neprijateľné podmienky obsiahnuté v spotrebiteľských zmluvách sú absolútne neplatné a pre spotrebiteľa sú nezáväzné, pozor si však treba dať na to, že neprijateľná podmienka nespôsobuje neplatnosť celej spotrebiteľskej zmluvy. Neplatné sú totiž len ustanovenia obsahujúce neprijateľnú podmienku, môžu mať však vplyv aj na platnosť ďalších ustanovení v zmluve.

Povolené nerovnovážne podmienky

Aj keď platí, že každá nerovnovážna podmienka je neprijateľná, existuje výnimka, pri ktorej aj nerovnovážne podmienky môžu platiť a za neprijateľné sa nepovažujú tie ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy:

 1. ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto náležitosti zmluvy sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne.
 2. ktoré boli individuálne dojednané so spotrebiteľom.

Individuálne dojednania

 • v spotrebiteľskej zmluve sa môžu vyskytovať aj podmienky vyzerajúce ako neprijateľné, byť to tak môže v prípade, ak sa dodávateľ so spotrebiteľom individuálne dohodol na ich znení, pozor však, nestačí, že dodávateľ spotrebiteľa oboznámi s obsahom individuálnych podmienok, spotrebiteľ musí mať možnosť sa k nim vyjadriť a mať možnosť ovplyvniť obsah spotrebiteľskej zmluvy. Ak sú tieto podmienky splnené, tak potom sa tieto podmienky považujú za platné
 • ak v prípade súdneho sporu dodávateľ nepreukáže, že spotrebiteľ naozaj o predmetných ustanoveniach vedel a súhlasil s ich znením, nebudú považované za individuálne dojednané a pamätať treba aj na to, že dojednanie individuálnych podmienok medzi spotrebiteľom a dodávateľom sa nesmie udiať v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Za týchto okolnosti spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.
 • spotrebiteľ a dodávateľ sa medzi sebou nemôžu dohodnúť, že na ich právny vzťah sa nebudú vzťahovať právne predpisy, resp. konkrétne ustanovenia poskytujúce ochranu spotrebiteľovi. Všetky zmluvné dojednania, ktorých zámerom je obmedziť spotrebiteľovi náležitú ochranu, sú absolútne neplatné. Taktiež neplatným dojednaním sa rozumie také ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, v zmysle ktorého sa spotrebiteľ vopred vzdáva zákonom priznaných práv. Zákaz vzdania sa spotrebiteľských práv má zabezpečiť, aby sa spotrebiteľovi nezhoršilo postavenie spotrebiteľa, nezabránilo sa mu domáhať sa patričnej ochrany a predísť tak finančnému úpadku. Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na súd a v návrhu žiadať o vyslovenie neplatnosti neprípustných zmluvných ustanovení.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#spotrebiteľ #zmluvy #zmluvy a majetok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR