Práva a povinnosti spoluvlastníkov zdedeného majetku

, 20.03.2019 07:00
muž, žena, dedenie
Predkupným právom sa rozumie oprávnenie spoluvlastníka nehnuteľnosti (vzniká na základe zákona). Autor:

Aj dary môžu spôsobiť hádky o dedičstvo.

Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom.

Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z osobitých dôvodov súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznuce na nehnuteľnosti.

Každý podielový spoluvlastník môže so svojím podielom nakladať – môže ho previesť na iného, alebo ho darovať, prípadne ho prenechať inej osobe závetom. Zákon však obmedzuje zmluvnú voľnosť pri prevode spoluvlastníckeho podielu, a to v prospech a na ochranu ostatných spoluvlastníkov. Ak niektorý spoluvlastník bude chcieť previesť svoj podiel na tretiu osobu, prípadne len jedného spoluvlastníka, musí ho najskôr ponúknuť na odkúpenie všetkým ostatným spoluvlastníkom, a to za rovnakých podmienok, za akých by svoj podiel predal tretej osobe.

Predkupným právom sa rozumie oprávnenie spoluvlastníka nehnuteľnosti (vzniká na základe zákona). Predkupné právo chráni ostatných spoluvlastníkov pri prevode spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na tretiu osobu. Ak sa spoluvlastník rozhodne svoj podiel previesť na inú osobu, Občiansky zákonník umožňuje ďalším spoluvlastníkom na základe predkupného práva prednostne tento podiel nadobudnúť. Toto však neplatí, pokiaľ ide o prevod na blízke osoby spoluvlastníka definované Občianskym zákonníkom. Ak chce niektorý zo spoluvlastníkov nehnuteľnosti podiel predať, je povinný ponúknuť ho ostatným spoluvlastníkom. Ponuka musí byť písomná.

Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, platí zákonná dvojmesačná lehota a oprávnený, ktorému bol spoluvlastnícky podiel ponúknutý, musí kúpnu cenu vyplatiť do tejto lehoty. Kúpna cena musí byť taká istá, aká je ponúknutá za spoluvlastnícky podiel treťou osobou. Ak nemôže túto podmienku splniť ani po stanovení odhadnej ceny, jeho predkupné právo zaniká. Povinný nemusí takúto ponuku urobiť iba vtedy, ak ide o prevod spoluvlastníckeho podielu blízkej osobe.

Ak nevyčká na uplynutie dvojmesačnej lehoty a prevedie spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na tretiu osobu, poruší tým predávajúci predkupné právo oprávnenej osoby. Oprávnený sa môže domáhať na súde neplatnosti takejto zmluvy v trojročnej premlčacej lehote a v prípade, že preukáže svoj nárok, súd vyhlási prevod spoluvlastníckeho podielu za neplatný. Na tento právny úkon sa bude pozerať tak, ako keby nevznikol. Inou možnosťou je domáhať sa žalobou na súde toho, aby nadobúdateľ previedol predmetný podiel na nehnuteľnosti na oprávneného za totožných podmienok, za akých podiel kúpil.

Aj dary môžu spôsobiť hádky o dedičstvo

JUDr. Peter Šulai: Treba si uvedomiť, že vlastník nehnuteľnosti za svojho života, v prípade, že je spôsobilý na právne úkony, môže nakladať so svojím majetkom podľa vlastného uváženia. Nikto a nič nemôže obmedzovať jeho právo previesť, respektíve darovať napríklad svoj byt alebo dom niektorému zo svojich detí alebo hocikomu inému. V druhom dieťati, ako aj v ostatných jeho deťoch môže táto situácia vyvolávať negatívne pocity a pocit krivdy. Práve v týchto situáciách je vhodné, aby svoje rozhodnutie vlastník nehnuteľnosti oznámil všetkým svojim potenciálnym dedičom, keď moja skúsenosť hovorí, že otvorené a priame konanie je v týchto životných situáciách najvhodnejšie. Odporúčam, aby „neobdarované“ dieťa bolo tiež účastníkom samotnej darovacej zmluvy, a to v pozícii vedľajšieho účastníka, keď je prítomné pri spisovaní a podpisovaní samotnej darovacej zmluvy. Týmto postupom sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyhneme v budúcnosti možnému súdnemu sporu, keď by „neobdarované“ dieťa mohlo žalovať neplatnosť darovacej zmluvy s tvrdením, že darca nevedel, čo robí. Započítanie sa pri dedení zo zákona vykoná vtedy, ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi uvedenému v ustanovení § 479 Občianskeho zákonníka (deti, vnuci, pravnuci) neodôvodnene zvýhodnený.

Započítanie sa vykonáva tak, že k čistej cene dedičstva sa pripočítavajú všetky zápočty, tento súčet sa vezme ako základ pre vyčíslenie dedičských podielov a od jednotlivých podielov sa odpočítajú jednotlivé zápočty. K hodnote dedičstva sa teda pripočíta hodnota daru a táto suma sa vydelí počtom dedičov. Ak na dediča, ktorý dostal dar, ktorý je predmetom započítania, pripadá rovnako alebo menej, ako bola hodnota daru, už nededí, ale nemusí ostatným dedičom nič vracať.

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal. Výnimkou je len prípad, ak by išlo o obvyklé darovania. V prípade, ak by namiesto potomka v prvej dedičskej skupine dedili jeho deti alebo ich potomkovia, započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť vo dvoch prípadoch: 1) ak na to dal poručiteľ príkaz alebo 2) ak by inak obdarovaný dedič bol oproti neopomenuteľným dedičom (t. j. maloletému potomkovi, ktorý musí dostať aspoň toľko, koľko robí jeho dedičský podiel zo zákona, alebo plnoletému potomkovi, ktorý musí dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica jeho dedičského podielu), neodôvodnene zvýhodnený. V dedičskom konaní je právomocou súdu určiť cenu darovaných nehnuteľností.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dediči #dedičské konanie #dedenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR