Nie na každom zdedenom pozemku možno stavať

10.03.2019 08:00
muž, káva, laptop, notebook
Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer, čiže meniť stavebné plány už po vydaní rozhodnutia nemožno. Autor:

Zdedili ste pozemky evidované na katastri nehnuteľností ako poľnohospodárska pôda? Viacerí dedičia plánujú na nich výstavbu domu či chaty. Lenže pozor, nie na každej pôde možno stavať.

Zdedená parcela sa môže často dedičom zdať ako vhodný stavebný pozemok, navyše ak sa nachádza na atraktívnom mieste. Zákony však nepovoľujú výstavbu na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľností ako poľnohospodárske pozemky a na väčšine z nich príslušné úrady stavbu nepovolia. „Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva miestne príslušný okresný úrad, poľnohospodársky a lesný odbor,“ hovorí právnička Lucia Pechová.

„Príslušný úrad žiadosť s náležitosťami posúdi, a ak zistí, že sú dodržané zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, vydá rozhodnutie o odňatí,“ vysvetľuje právnička. Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Úrad následne pošle právoplatné rozhodnutie s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný kataster, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu. Kataster tak musí urobiť v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia. „Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nespĺňa zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy, súhlas na jej odňatie v rozhodnutí pozemkový úrad nevydá,“ upozorňuje Pechová.

Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer, čiže meniť stavebné plány už po vydaní rozhodnutia nemožno. Myslieť treba aj na to, že rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.

Príslušný dokument nepotrebujete, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 alebo ak ide o výmeru odnímanej plochy do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#výstavba #pozemky #dediči
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR