Dôchodky: Nová valorizácia aj výhody pre pracujúcich penzistov

31.01.2019 06:00
rodina, rodičia, starí rodičia, dôchodcovia,...
Ľudia, ktorí dosiahnu dôchodkový vek tento rok, pôjdu do penzie opäť neskôr. Autor:

Dôchodky sa v roku 2019 zvýšia o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018. O zvýšenie dôchodku netreba žiadať, poberatelia dôchodkov dostanú písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne za mesiac január 2019 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2019 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2019.

Dôchodkový vek sa opäť predlžuje

Ľudia, ktorí dosiahnu dôchodkový vek tento rok, pôjdu do penzie opäť neskôr. Nová právna úprava stanovuje dôchodkový vek v rokoch a mesiacoch. Podľa nej tak ako prví dosiahnu poistenci narodení v roku 1957, a to dovŕšením 62 rokov a šiestich mesiacov. Predĺženie dôchodkového veku sa naďalej nevzťahuje na poistencov, ktorým súčasná právna úprava umožnila zachovať znížený dôchodkový vek (poistenci, ktorí pracovali potrebný počet rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, I. a/alebo II. kategórii funkcií, a ženy v závislosti od počtu vychovaných detí). Znížený dôchodkový vek zostáva zachovaný aj podľa novej právnej úpravy.

Dôchodková hodnota je 12,6657 eura

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v tomto roku, použije sa suma 12,6657 eura.

Vyšší minimálny dôchodok

Suma minimálnej penzie sa odvíja od sumy životného minima, ktorá sa od júla zvýšilo zo 199,48 na 205,07 eura. Za 30 odpracovaných rokov dostal do konca roka 2018 penzista 271,30 eura, od januára je to 278,90 eura. Za 40 rokov dostane 322 eur, za 45 rokov to je 352,80.

Pracujúcim penzistom sa zvýšia dôchodky

Od januára začne Sociálna poisťovňa prepočítavať dôchodky pracujúcim starobným a predčasným dôchodcom. Automaticky zvýši dôchodky všetkým penzistom, ktorí v roku 2018 pracovali, pričom boli povinne dôchodkovo poistení a za toto obdobie dôchodkového poistenia im doteraz nebol zvýšený dôchodok. Pri výpočte zvýšenia sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná pre rok 2019 vo výške 12,6657 eura. O koľko sa dôchodok zvýši, určí Sociálna poisťovňa na základe údajov oznámených zamestnávateľom v mesačnom výkaze poistného v lehote najneskôr do 31. marca. Prvýkrát im Sociálna poisťovňa vyplatí vyšší dôchodok v aprílovom výplatnom termíne. Penzisti dostanú aj doplatok za prvé tri mesiace.

Suma zvýšenia závisí predovšetkým od toho, ako dlho dôchodca pracoval a koľko zarábal. Zároveň platí, že viac peňazí dostanú tí seniori, ktorí počas práce nepoberali dôchodok, hoci naň mali nárok. Ak mal niekto súčasne dve zamestnania, pričom z oboch bol dôchodkovo poistený, do zvýšenia sa započítajú vymeriavacie základy od oboch zamestnávateľov.

Nárok na zvýšenie penzie majú len pracujúci starobní a predčasní dôchodcovia. Invalidní penzisti, ktorí ešte nedovŕšili dôchodkový vek, sa síce tiež môžu zamestnať, ale Sociálna poisťovňa im z tohto dôvodu ich invalidný dôchodok nezvýši. Doba dôchodkového poistenia sa im zhodnotí až pri výpočte starobného dôchodku.

Penzisti budú môcť bez daní zarobiť viac

Od dane je oslobodený príjem do výšky polovice nezdaniteľnej časti základu dane. Vlani penzisti mohli zarobiť bez daní maximálne 1 915,01 eura, tento rok je to 1 968,67 eura. O tom, či vám štát vráti dane, ktoré vám zamestnávateľ strhol z platu, rozhoduje celkový hrubý príjem ešte pred odpočítaním odvodov.

Penzisti ktorí sa chcú vyhnúť plateniu daní, môžu v tomto roku zarábať priemerne každý mesiac 164,05 eura. Aj v prípade, že penzista spĺňa podmienku na oslobodenie od platenia daní z príjmu, mu zamestnávateľ musí každý mesiac strhnúť daň. Zákon totiž neumožňuje, aby zamestnávateľ dôchodcovi daň nezrazil. Penzista môže až následne, ako jeho príjem neprekročí stanovenú hranicu, požiadať o vrátenie dane. Kto chce získať naspäť zaplatené dane, musí sám podať daňové priznanie. Ľudia, ktorí majú len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. Na jeho vyplnenie budete potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu a zrazených daní a odvodov. Toto potvrdenie vám každý zamestnávateľ musí vystaviť.

Ak chcete získať naspäť dane, nestačí, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní. Zúčtovanie vám síce môže zamestnávateľ urobiť, ale v takom prípade vám daňový úrad nevráti žiadne dane. Preto je lepšie, ak sami podáte daňové priznanie.

Viac pre zamestnávanie hendikepovaných ľudí

Zdravotne postihnutý alebo invalidný občan, ktorý sa chce zamestnať alebo chce začať podnikať, môže štát žiadať o príspevky na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Vyplácajú sa v rôznych sumách a keďže sa odvíjajú od celkovej ceny práce, od januára sú ich sumy vyššie.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Celková cena práce na účely zákona o službách zamestnanosti je súčet priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve zverejnenej Štatistickým úradom SR za 1. až 3. štvrťrok roka, ktorý predchádza roku, v ktorom bude celková cena práce platiť, a preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

Celková cena práce na rok 2019 = 1 330,36 eura

Pre rok 2019 je pre zamestnávateľov, ktorí tento povinný podiel neplnia, suma stanovená ako 0,9-násobok celkovej ceny práce, teda 1 197,32 eura.

Na započítanie jedného občana so ZP je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce. Pre rok 2019 je to suma 1 064,28 eura.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne (CHD) alebo chráneného pracoviska (CHP)

výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto je v Bratislavskom kraji najviac 4-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR – 5 321,44) ; v ostatných krajoch: v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou, ako je celoslovenský priemer, najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce – 6 385,72 eura, v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou, ako je celoslovenský priemer, najviac 5,2-násobok celkovej ceny práce – 6 917,87 eura

Príspevok občanovi so ZP na samostatnú zárobkovú činnosť

výška príspevku je závislá od CCP, typu regiónu a od priemernej miery nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ: Bratislavský kraj maximálne 3,2-násobok CCP – 4 257,15 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou nižšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4-násobok CCP – 5 321,44 eura, ostatné kraje s priemernou nezamestnanosťou väčšou, ako je celoslovenský priemer, maximálne 4,8-násobok CCP – 6 385,72 eura

Príspevok na činnosť pracovného asistenta

poskytuje sa mesačne najmenej vo výške 41 % a najviac 70 % celkovej ceny práce – od 545,44 do 931,25 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (zamestnávateľ)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, 5-násobok CCP na jedného občana so ZP, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti pracovať vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času – 6 651,80 eura

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (občan so ZP)

ročná výška príspevku je najviac 2,5-násobok CCP – 3 325,90 eura, ak je jeho zdravotné postihnutie do 70 %, 5-násobok CCP – 6 651,80 eura

Zdroj: zákon o službách zamestnanosti, dh

Nemocenské a úrazové dávky

V roku 2019 sa zmenila maximálna výška nemocenských dávok. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpol z 59,9672 eura na 62,7288 eura. Ak poistenec ochorie tento rok, maximálna výška jeho nemocenského na deň je 34,50084 eura. Pri 30-dňovom mesiaci tak dostane maximálne 1 035,10 eura a pri 31-dňovom mesiaci to bude 1 069,60 eura. Maximálne denné materské dosiahne tento rok hodnotu 47,0466 eura a ošetrovné 34,50084 eura.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Autor: SHUTTERSTOCK

Vzrástli aj úrazové dávky. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšili o 2,6 %. Rovnako o 2,6 % sú vyššie aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou (ktorá sa tiež každý rok valorizuje).

Nemocenské dávky
dávka rok 2018 rok 2019  
  31-dňový mesiac 30-dňový mesiac 31-dňový mesiac 30-dňový mesiac
nemocenské 1 022,50 eura 989,50 eura 1 069,60 eura 1 035,10 eura
materské 1 394,30 eura 1 349,30 eura 1 411,40 eura 1 458,50 eura
ošetrovné za 10 dní maximálne 329,90 eura 345,10 eura  
Úrazové dávky
dávka rok 2018 rok 2019
maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela – manželky 54 573,30 eura 55 992,30 eura
maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí 54 573,30 eura 55 992,30 eura
maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením 27 103,30 eura 27 996,40 eura
maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom 2 729,30 eura 2 800,30 eura

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodok #penzia #nemocenské dávky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR