Ste na péenke. Viete, kto vás môže kontrolovať?

, 11.01.2019 10:39
chrípka, choroba,
Ilustračné foto Autor:

Ste chorí a poberáte nemocenské? V čase péenky musíte dodržiavať liečebný režim. Kontrolovať ho môže zamestnávateľ i Sociálna poisťovňa.

Ak ste uznaný za dočasne práceneschopného, ste povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý určí váš ošetrujúci lekár.

Ošetrujúci lekár vás aj informuje, v akom rozsahu môžete – vzhľadom na aktuálny zdravotný stav – vykonávať bežné denné aktivity. Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že nesmiete pracovať, musíte dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musíte ležať, nesmiete fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmiete zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musíte dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi.

Postih za porušenie liečebného režimu

V prípade podozrenia z porušenia liečebného režimu Sociálna poisťovňa došetrí prípadné okolnosti v spolupráci s poistencom, od ktorého si vyžiada vyjadrenie k zistenej skutočnosti. Sociálna poisťovňa zároveň požiada o písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára k podozreniu z porušenia liečebného režimu. Na základe výsledkov prešetrenia Sociálna poisťovňa rozhodne, či došlo alebo nedošlo k porušeniu liečebného režimu.

Ak Sociálna poisťovňa vyhodnotí podozrenie ako porušenie liečebného režimu, stratíte nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie však v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Sociálna poisťovňa vám môže uložiť pokutu aj v prípade porušenia ďalších povinností, ktoré ste v zmysle zákona o sociálnom poistení povinný dodržiavať. Napr. ak príslušnej pobočke neoznámite zmenu adresy, na ktorej sa zdržiavate, neodstránite napriek upozorneniu prekážky na výkon kontroly (pes, pokazený zvonček alebo iná prekážka, komplikovaný prístup do bytu a pod.). Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur.

Kto robí kontroly v domácnosti?

Porušenie liečebného režimu sa zistí spravidla prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu. Tá sa môže vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor.

Dodržiavanie liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne. Kontrola sa vykonáva v byte dočasne práceneschopného poistenca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zdržuje.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu sa môže vykonať sedem dní v týždni, teda aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov.

Čo v prípade, keď pacient nie je zastihnutý doma?

Ak dočasne práceneschopný poistenec nie je zastihnutý doma, pracovník, ktorý vykonáva kontrolu, nechá v poštovej schránke Oznámenie o vykonaní kontroly. Na základe uvedeného oznámenia je potrebné, aby pacient kontaktoval útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde môže preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Kto určuje vychádzky počas péenky?

Stanovenie vychádzok je súčasťou liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca. Ak to povaha choroby umožňuje, vychádzky môže povoliť príslušný ošetrujúci lekár spravidla pri prvom kontrolnom vyšetrení. V praxi sa stanovujú vychádzky najčastejšie v rozsahu štyroch hodín denne, napr. od 10. do 12. h a od 14. do 16. h, ich stanovenie je však v právomoci ošetrujúceho lekára.

Čas vychádzok ošetrujúci lekár zaznamená, ak ich povolil, na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a v zdravotnej dokumentácii dočasne práceneschopnej o­soby.

Ako je to v prípade, keď človek žije sám a potrebuje odísť z domu?

Pacient, ktorý nemá stanovené vychádzky a je osamelý, teda nemá rodinného príslušníka, ktorého by mohol požiadať o zabezpečenie základných životných potrieb, sa môže vzdialiť z domu a zakúpiť základné potraviny alebo lieky.

Odporúča sa však mať pokladničný blok, ktorý môže predložiť ako doklad, ktorý ho ospravedlní v prípade vykonania kontroly, t. j. čas kontroly liečebného režimu by sa mal zhodovať s časom, ktorý je uvedený na účtenke.

Musí byť chorý iba na domácej adrese?

Poistenec – pacient sa počas trvania PN nemusí zdržiavať iba v mieste svojho trvalého bydliska.

Môže byť na adrese, ktorú si určí. Musí sa však na nej dohodnúť s ošetrujúcim lekárom a ten ju uvedie na tlačive Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Zmenu adresy (ak ju ošetrujúci lekár povolil), je potrebné oznámiť do ôsmich dní príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.=== ===

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #práceneschopnosť #poistenec #péenka #nemocenské dávky #liečebný režim
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
8. 4. 2019zdraženie1.250 €zdraženie1.369 €
1. 4. 20191.241 €zdraženie1.344 €
25. 3. 2019zdraženie1.241 €zdraženie1.322 €
18. 3. 2019zlacnenie1.240 €zdraženie1.301 €
11. 3. 2019zlacnenie1.244 €zdraženie1.296 €
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk