Posúdenie funkčnej poruchy? Na úrade práce

, 28.11.2018 06:00
vozíčkar, invalid, žena, ťzp
Ilustračné foto. Autor:

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc inej osoby, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách. Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ŤZP na pomoc inej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku. Účelom opatrovania je zabezpečiť každodennú pomoc osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí

Kto a kedy sa stáva osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)?

Za zdravotne postihnutú osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008. Príloha zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorá z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Aký je výsledok lekárskej posudkovej činnosti?

Jej výsledkom je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o osobu s ŤZP, závery k jednotlivým druhom odkázanosti a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak požiadate len o vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ste hendikepovanou osobou, a či ste odkázaný na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak požiadate len o vyhotovenie parkovacieho preukazu, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ste osobou s ŤZP, vyjadrenie, či ste odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ako sa posudzuje miera funkčnej poruchy?

Určuje ju posudkový lekár úradu práce. Ten si vás môže predvolať na posúdenie zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu, alebo je potrebné overiť jeho objektívnosť alebo úplnosť. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez vašej prítomnosti. Ak máte osobný záujem na tom, aby ste boli prítomný na posúdení zdravotného stavu, je lekár povinný vašej žiadosti vyhovieť, ak o to písomne požiadate. Pri posudzovaní lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu. Ak v priebehu konania na úrade predložíte ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár ju posúdi a zohľadní ju v posudku. Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

Ako si mám vybaviť preukaz ŤZP a parkovací preukaz?

V prvom rade si musíte podať žiadosť priamo na oddelení posudkových činnosti úradu práce v mieste svojho trvalého bydliska. K žiadosti treba priložiť aktuálny lekársky nález, ktorý vyplní ošetrujúci lekár, a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu musíte predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ak posudkový lekár určí, že máte mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, splníte podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP. V prípade, ak v posudku uvedie, že ste odkázaný aj na sprievodcu, splníte podmienky na vyhotovenie preukazu so sprievodcom. Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze bude potrebné úradu predložiť občiansky preukaz a fotografiu veľkosti 3 × 4 cm.

Kedy mám nárok na parkovací preukaz?

Na parkovací preukaz má nárok osoba, ktorá je podľa lekárskeho posudku odkázaná na individuálnu prepravu autom, má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, má zníženú imunitou, napr. pri onkologickej liečbe a nárok na príspevok na prevádzku auta majú aj ľudia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu. V prípade splnenia podmienok na vyhotovenie preukazu, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Jeho vyhotovenie je bezplatné.

Čo sú kompenzačné pomôcky a ako ich vybaviť?

Kompenzačné pomôcky sú pomôcky a zariadenia, ktoré nahrádzajú a podporujú chýbajúce alebo oslabené funkcie. Kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia pohybového aparátu a zmyslových orgánov, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť postihnutých ľudí. Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP upravuje podmienky poskytovania príspevkov na kúpu a úpravu pomôcky a príspevku na výcvik využívania pomôcky, ako aj príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia.

Čo je účelom osobnej asistencie?

Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a nezávislosti a možnosti osoby s ŤZP rozhodovať o sebe. Je určená najmä pre tých, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity. Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby. Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšili podmienky osobných asistentov. Hodinová sadzba sa zvýšila na 3,82 eura a bolo úplne zrušené sledovanie príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom majú nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do troch rokov.

Čo je opatrovateľská služba a kto má na ňu nárok?

Ide o sociálnu službu poskytovanú osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. Poskytujú ju obce.

Čo sú peňažné príspevky na kompenzáciu?

Príspevky, ktoré sú určené na zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku ŤZP, čiže určitého znevýhodnenia, ktoré má osoba z dôvodu jej ŤZP v porovnaní s človekom bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu ŤZP sama prekonať. O poskytnutie príspevkov treba požiadať na úrade práce podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Zákony pre oblasť kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia:

 • Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. a zákona č. 468/2011 Z. z.
 • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok
Zdroj: UPSVAR, dh

Čo sa zmenilo novelou zákona

 • peňažný príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov v produktívnom veku sa zvýšil o cca 120 eur (z 249,35 na 369,36 eura), pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb sa zvýšil na 492,34 eura
 • príspevok na opatrovanie pre opatrovateľov v dôchodkovom veku – jeho výška predstavuje 50 % výšky príspevku pre opatrovateľa v produktívnom veku, t. j. navýšenie o cca 92 eur (z 92,52 na 184,71 eura), pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb zvýšenie na 246,20 eura
 • zvýšila sa hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ŤZP z 1,7– na 2-násobok sumy životného minima pre plnoletú osobu
 • zmena sumy zvýšenia príspevku, ak opatrovateľ v produktívnom veku opatruje nezaopatrené dieťa, zo 49,80 na 100 eur mesačne
 • zrušenie krátenia peňažného príspevku, ak fyzická osoba s ŤZP navštevuje školu v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne,
 • upustilo sa od krátenia výšky peňažného príspevku pri hospitalizácii osoby s ŤZP presahujúcej 30 dní (v prípade, že osoba vykonávajúca opatrovanie je sprievodcom osoby s ŤZP v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti)
 • priaznivejšie sa upravili podmienky peňažného príspevku v prípade úmrtia opatrovanej osoby s ŤZP (t. j. opatrovateľovi sa vyplatí peňažný príspevok za celý mesiac, v ktorom opatrovaná osoba zomrela, ako aj za nasledujúci mesiac po jej úmrtí)
 • výška peňažného príspevku na opatrovanie je stanovená pevnou sumou (bude sa meniť prostredníctvom nariadenia vlády SR vždy k 1. júlu)

Ďalšie zmeny:

 • bola zrušená povinnosť vrátiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu (napr. na úpravu bytu, kúpu auta, kúpu zdvíhacieho zariadenia…) po úmrtí osoby s ŤZP. Táto povinnosť zostáva zachovaná len v prípade, ak osoba s ŤZP nepoužila z dôvodu úmrtia peňažný príspevok na jeho účel (napr. ak si nestihla zakúpiť nejakú pomôcku…)
 • priaznivejšie sú upravené podmienky vyplácania peňažných príspevkov do zahraničia – v prípade návštevy školy mimo územia SR sa peňažný príspevok na kompenzáciu odníme až po 10 mesiacoch (t. j. 303 po sebe nasledujúcich dňoch)
 • širší je okruh osôb, ktorým je možné vyhotoviť parkovací preukaz (napr. aj pre osoby so zníženou imunitou v dôsledku akútnej onkologickej liečby)
 • rozšíril sa okruh osôb, ktorým je možné poskytovať peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného auta (t. j. aj fyzickým osobám s ŤZP, ktoré nie sú odkázané na individuálnu prepravu auta, ale sú zaradené do chronického dialyzačného programu, do transplantačného programu a ktorým sa poskytuje akútna onkologická liečba a pri hematoonkologickom ochorení aj udržiavacia liečba)
 • znížila sa administratívna záťaž pre osoby s ŤZP – napr. automatické vyhotovenie parkovacieho preukazu v prípade, ak bola osoba s ŤZP posúdená za odkázanú na individuálnu prepravu osobným autom (bez nutnosti osobitného konania); zrušila sa povinnosť predložiť vyhlásenie o majetku (ak tento doklad bol predložený úradu v priebehu posledného štvrťroka); zefektívnila sa lekárska posudková činnosť (pri ďalšom posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár nemusí byť viazaný iba skutočnosťami uvedenými v lekárskom náleze všeobecného lekára, ale môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu odborného lekára)

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ťažko zdravotne postihnutí #miera funkčnej poruchy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR