Zdravotné postihnutie nevylučuje invaliditu. A platí to aj naopak

, 26.11.2018 06:00
Invalid
Invalidný dôchodok nemá s ťažkým zdravotným postihnutím nič spoločné. Autor:

Invalidný dôchodca alebo ťažko zdravotne postihnutá osoba. Miera funkčnej poruchy alebo miera poklesu schopnosti pracovať. Pojmy, ktoré mnohým z nás nič nehovoria a často si ich zamieňame. Mieru funkčnej poruchy posudzujú úrady práce, zníženú schopnosť pracovať zas Sociálna poisťovňa. A navyše ten, kto je invalidný, nemusí byť zároveň aj zdravotne postihnutý. A naopak. A ten, kto dostáva peňažný príspevok na kompenzáciu svojho hendikepu, nemusí dostávať invalidný dôchodok. Ako sa v tej spleti pojmov vyznať?

Invalidný dôchodok nemá s ťažkým zdravotným postihnutím nič spoločné. Či je niekto invalidný, alebo nie, nemá vplyv na to, či má, alebo nemá nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Pokiaľ ide o posudzovanie invalidity, tá sa posudzuje podľa zákona o sociálnom poistení, kým ťažké zdravotné postihnutie zas podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia.

Ak teda človek požiada o invalidný dôchodok, musí byť posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne uznaný za invalidného s mierou poklesu schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, aby mu bola táto dávka priznaná. Ak je však niekto uznaný za ťažko zdravotne postihnutého, nedostáva žiadnu pravidelnú dávku. O vydaní preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby rozhodujú úrady práce a tento človek napriek istému hendikepu nedostáva žiadnu náhradu mzdy. Môže však dostať peňažný príspevok na kompenzáciu. Pri takejto žiadosti sa posudzuje strata, respektíve zníženie telesných a zmyslových schopností, ktoré nemusia mať vplyv na schopnosť pracovať, ale majú vplyv na aktívny život.

Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho zdravotné postihnutie má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent. „Funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ vysvetlila hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Jana Lukáčová. „Žiadosť o vydanie preukazu osoby s ŤZP, ako aj žiadosť o parkovací preukaz sa podáva spolu s vyplneným tlačivom Lekársky nález. Ak občan po posúdení zdravotného postihnutia a po nadobudnutí právoplatnosti príslušného rozhodnutia spĺňa nárok na ich vydanie, vyhotovuje ich úrad práce,“ dodala.

Inak je to v prípade, ak sa človek stane invalidným. Invalidný dôchodok má ľuďom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne alebo úplne schopnosť pracovať, sčasti nahradiť ich príjem pred vznikom invalidity. „Občan je invalidný, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravým človekom,“ konštatoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

„Pokles schopnosti pracovať posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, pričom miera poklesu v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu,“ vysvetlil Višváder. Tú možno potom zvýšiť najviac o 10 percent, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať. Každý, kto o takúto penziu chce požiadať, musí podať písomnú žiadosť priamo v Sociálnej poisťovni.

Sociálna poisťovňa: Ak vás zdravotný stav obmedzuje v práci

Čo je invalidita?

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou, pričom dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký, ktorý spôsobuje pokles schopnosti pracovať a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Čo je pokles a miera poklesu schopnosti pracovať?

Pokles schopnosti pracovať sa posudzuje porovnaním telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti zdravej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti pracovať sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok. Posudzuje sa na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť pracovať, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo...
Človek sa stáva invalidným, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Autor: SHUTTERSTOCK

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentá sa nesčítavajú. Možno ich však zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti pracovať. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ako o invalidný dôchodok žiadať?

Prvým krokom, ktorý musíte urobiť, je, že podáte písomnú žiadosť v Sociálnej poisťovni v mieste trvalého bydliska a musíte preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok naň a na jeho výplatu. Ak máte z dôvodu péenky nárok na nemocenské alebo na náhradu príjmu, o priznanie invalidnej dávky požiadajte až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky. Na vybavenie invalidného dôchodku budete potrebovať: občiansky preukaz alebo cestovný pas, tlačivo Prehliadka Zisťovacia – Kontrolná, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom, doklad o ukončení vzdelania, vojenskú knižku, rodné listy detí. Presné informácie dostanete v Sociálnej poisťovni. Aby váš nárok mohol byť posúdený čo najrýchlejšie, je potrebné údaje uvedené v žiadosti preukázať hodnovernými dokladmi.

Ako sa určí percentuálna miera poklesu schopnosti pracovať, ktorá vplýva na výšku invalidného dôchodku?

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci aspoň jeden rok má v porovnaní so zdravou fyzickou osobou pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne posudzuje zdravotný stav poistenca na základe lekárskych správ a nálezov špecialistov. Hodnotí vždy najzávažnejšie zdravotné postihnutie, tzv. rozhodujúce zdravotné postihnutie, ktorému určí príslušnú percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Každé ďalšie ochorenie (diagnóza) môže zvýšiť percento invalidity spolu najviac o 10 %. Najzávažnejším zdravotným postihnutím poistenca pri posudzovaní invalidity bolo degeneratívne poškodenie ľavého bedrového kĺbu. Posudkový lekár mu preto určil v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 45 %.

Poistenec mal aj ďalšie zdravotné problémy – vysoký krvný tlak, bolesti chrbtice a pravého ramenného kĺbu, ale ani jedno ochorenie samo osebe svojou závažnosťou nepodmieňuje invaliditu. Preto mu posudkový lekár mohol mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť maximálne o ďalších 10 % (spolu za ďalšie tri diagnózy), takže poistencovi bola priznaná invalidita s mierou poklesu schopnosti pracovať spolu 55 %.

Môže mi Sociálna poisťovňa žiadosť zamietnuť?

Áno. Stane sa tak vtedy, ak je vaša miera poklesu schopnosti pracovať menej ako 41 % v porovnaní so zdravou osobou alebo ak ste nezískali potrebný počet odpracovaných rokov na vznik nároku na invalidný dôchodok (potrebný počet rokov dôchodkového poistenia sa nevyžaduje, ak sa poistenec stal invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania; v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom; v období, v ktorom je doktorandom v dennej forme štúdia a nedovŕšil 26 rokov veku).

O invalidný dôchodok môžete požiadať podaním...
O invalidný dôchodok môžete požiadať podaním písomnej žiadosti v Sociálnej poisťovni v mieste trvalého bydliska. Autor: SHUTTERSTOCK

Môžem sa na spísanie žiadosti objednať?

Áno. Zatiaľ však len v najväčšej pobočke na Slovensku – v Bratislave a vo všetkých jej pracoviskách. Objednať sa možno na riešenie takých tematických oblastí, pri ktorých je na to potrebný väčší časový priestor a je predpoklad, že pri náhodnej návšteve pobočky by poistenec musel na vybavenie čakať. Rezervačný systém možno využiť na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov, riešenie dlhu poistenca a zamestnávateľa, zamestnanie a práca SZČO v únii a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Zavedenie rezervácie termínu návštevy nijako neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne bez vopred dohodnutého termínu. Termín návštevy v pobočke Bratislava je možné objednať si cez webovú stránku www.socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si prostredníctvom jednoduchej aplikácie vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť. Následne zadáte názov svojej obce (trvalé bydlisko) a systém vám ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môžete navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém vygeneruje potvrdenie termínu návštevy a meno pracovníka, ktorý bude s vami danú vec riešiť. Súčasťou rezervačného systému je aj poučenie, ktoré doklady si treba priniesť. Do konca roku 2018 by mal fungovať rezervačný systém pre všetky pobočky Sociálnej poisťovne na Slovensku.

Môžem mať úľavu na poistnom?

Úľavy na poistnom sa vzťahujú iba na tie zdravotne ťažko postihnuté osoby, ktoré sú poberateľmi invalidného dôchodku zo Sociálnej poisťovne. Na uplatnenie úľavy nie je dostačujúce priznanie ťažkého zdravotného postihnutia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Úľava sa uplatňuje pri riadnom pracovnom pomere až pri miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, zamestnanec ani zamestnávateľ v takom prípade neplatia poistné na poistenie v nezamestnanosti. Pri dohodách vykonávaných mimo pracovného pomeru sa miera poklesu neskúma, úľava platí pre všetkých poberateľov invalidného dôchodku bez rozdielu, zamestnanec ani zamestnávateľ neplatia poistné na nemocenské poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.

Môžem po dovŕšení dôchodkového veku prejsť invalidného na starobný dôchodok?

Ak poberateľ invalidného dôchodku dovŕši dôchodkový vek, môže (ale nemusí) požiadať o starobný dôchodok. K žiadosti o starobný dôchodok prikladá už len doklady, ktoré neboli v minulosti priložené k žiadosti o invalidný dôchodok. Sociálna poisťovňa mu v zákonnej lehote 60 dní od podania žiadosti vypočíta výšku starobného dôchodku, porovná ju s vyplácaným invalidným dôchodkom a bude mu vyplácať dôchodok, ktorý je vyšší. Pri rovnakej sume starobného a invalidného dôchodku bude vyplácať dôchodok, ktorý si poistenec sám zvolí.

Príklady výpočtu

Príklad 1

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 11,9379 = 474,50 eura.

Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o 7,20 eura mesačne, na sumu 481,70 eura mesačne.

Príklad č. 2

Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti pracovať o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2018 je 11,9379 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 11,9379 × 50 % = 237,30 eura. Suma invalidného dôchodku sa následne zvýši o valorizáciu – teda o 4,10 eura mesačne na 241,40 eura mesačne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ťažko zdravotne postihnutí #invalidita #miera poklesu schopnosti pracovať #miera funkčnej poruchy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR