Otec a jeho nárok na dávku materské

22.11.2018 06:00
otec, tato, dieťa, materská dovolenka
Otec patrí do skupiny tzv. iných poistencov, ktorí si môžu materské okrem matky uplatniť. Autor:

Otec dieťaťa má podľa novely zákona po dohode s matkou nárok na prevzatie starostlivosti o dieťa a poberanie materskej dávky. Matka sa tak môže súčasne starať o druhé dieťa.

Má otec dieťaťa nárok na materské?

Má, najčastejšie ak po dohode s matkou dieťaťa prevezme dieťa do starostlivosti a splní všetky podmienky pre vznik nároku na materské stanovené zákonom o sociálnom poistení. Otec patrí do skupiny tzv. iných poistencov, ktorí si môžu materské okrem matky uplatniť.

Aké podmienky musí otec splniť?

Nárok na materské otcovi vznikne, ak prevezme dieťa do starostlivosti počas trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v 7-dňovej ochrannej lehote, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Otec, ktorý je zamestnancom, nesmie dosahovať vymeriavací základ. Ak je povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou alebo dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, musí mať zaplatené poistné na nemocenské poistenie včas a v správnej výške. Podmienkou tiež je, že matka dieťaťa nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, a to ani na iné dieťa.

Odkedy najskôr môže otcovi vzniknúť nárok na materské?

Najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, ak už matka nepoberá materské. Ak sa matka nemôže o dieťa starať zo zdravotných dôvodov, následkom čoho dôjde k skoršiemu prevzatiu dieťaťa do starostlivosti, otec si môže uplatniť nárok na materské aj skôr.

Ako si otec nárok na materské uplatní, aké doklady predkladá?

Ako žiadosť slúži tlačivo Žiadosť o materské, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne. K nej doloží dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, rodný list dieťaťa (stačí neoverená kópia) a potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok.

Čo má dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti obsahovať?

Prevzatím dieťaťa sa rozumie to, že otec dieťaťa prevezme na seba tú časť starostlivosti, ktorú do okamihu prevzatia poskytovala dieťaťu matka. Dohoda má obsahovať mená a priezviská rodičov, ich identifikačné údaje (napr. číslo sociálneho zabezpečenia alebo dátum narodenia), meno a priezvisko dieťaťa, ktoré otec prevzal do svojej starostlivosti, jeho dátum narodenia, príp. rodné číslo. V dohode je potrebné uviesť dátum, odkedy prevezme dieťa do starostlivosti otec. Musí byť podpísaná oboma rodičmi dieťaťa.

Kedy otcovi nárok na materské vznikne a ako dlho trvá?

Na posúdenie nároku iného poistenca na materské je relevantný deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti. K tomuto dňu sa skúma splnenie podmienok nároku na materské, od tohto dňa nárok na materské, ak sú všetky podmienky splnené, vzniká. Nárok na materské trvá odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Ak prevezme do starostlivosti dve a viac detí, má nárok na materské 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov od prevzatia dieťaťa. Nárok na materské trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Kedy musí matka dieťaťa požiadať o odňatie rodičovského príspevku, ak si chce nárok uplatniť otec?

Rozhodujúce je, aby matka dieťaťa požiadala o odňatie rodičovského príspevku najneskôr odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca. Ak matka dieťaťa požiada o odňatie rodičovského príspevku ešte pred jeho vyplatením, podmienka nepoberania rodičovského príspevku bude splnená, a to aj napriek skutočnosti, že bude vyplatený za celý mesiac.

Môže otec počas poberania materského pracovať u toho istého zamestnávateľa?

Nie, ak dosahuje príjem z toho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzoval nárok na materské. Na nárok na materské však nemá vplyv skutočnosť, ak poistenec počas obdobia nároku na materské dosiahne príjem z iného nemocenského poistenia, hoci aj u toho istého zamestnávateľa. Ak teda počas nároku na materské uzatvorí otec so zamestnávateľom napr. dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjem z tejto činnosti neovplyvní jeho nárok na materské.

Môže otec dieťaťa poberať materské súčasne s matkou dieťaťa?

Nie. Zákon o sociálnom poistení v súčasnosti neumožňuje, aby zároveň poberali materské matka aj otec, i keď ide o dve rôzne deti (napr. otec by poberal materské na staršie dieťa a matka na novonarodené dieťa).

Ovplyvní skutočnosť, že otec poberá materské na staršie dieťa, nárok matky na materské pri novonarodenom dieťati?

Zákon presne špecifikuje, kedy vzniká nárok na materské matke, ktorá dieťa porodila. Je to od šiesteho, resp. ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, príp. odo dňa pôrodu, a trvá spravidla 34 týždňov. Ak si matka uplatní nárok na materské v súvislosti s ďalším tehotenstvom a starostlivosťou o mladšie dieťa, otcovi, ktorý prevzal do svojej starostlivosti staršie dieťa a v súvislosti s touto starostlivosťou mal nárok na materské, predmetný nárok zanikne.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

mali by ste vedieť, že…

Od septembra mamičky nepredkladajú rodný list dieťaťa

V súvislosti so zákonom proti byrokracii, ktorý je účinný od 1. septembra 2018, už Sociálna poisťovňa od mamičiek po narodení dieťaťa nežiada kópiu rodného listu dieťaťa. Takýto doklad je potrebný len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na Slovensku. V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa, bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. zmluvných štátov (napr. Ukrajina, Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne doloženie jeho úradného prekladu. Doklady treba doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Potvrdenie k žiadosti o rodičovský príspevok pre úrad práce

Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok patrí do pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, nevypláca ho Sociálna poisťovňa. Zo Sociálnej poisťovne je potrebné k žiadosti o rodičovský príspevok doložiť len potvrdenie o poberaní/ne­poberaní dávky materské. Na požiadanie vystaví toto potvrdenie ktorákoľvek pobočka, pričom žiadať oň možno v pobočkách osobne alebo písomne, ale stačí aj e-mailom prostredníctvom Formulára pre otázky klientov alebo telefonicky na tel. čísle 0906 171 989, voľba 1. Netreba zabudnúť uviesť, že žiadate o potvrdenie o poberaní dávky materské k žiadosti o rodičovský príspevok.

Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok...
Posudzovanie nároku na rodičovský príspevok patrí do pôsobnosti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, nevypláca ho Sociálna poisťovňa. Autor: SHUTTERSTOCK

Zamestnávatelia: Ženám nahlasujete materskú a rodičovskú, mužom len rodičovskú dovolenku

Zamestnávatelia v prípade mužov starajúcich sa o dieťa nikdy neoznamujú Sociálnej poisťovni začiatok ani koniec materskej dovolenky – a to ani vtedy, ak poberajú dávku materské. V zmysle Zákonníka práce muž nemá nárok na materskú dovolenku (tá patrí výlučne žene), preto u mužov oznamujú zamestnávatelia vždy začiatok rodičovskej dovolenky. Oznámia to prostredníctvom tlačiva Registračný list fyzickej osoby (RL FO) – zmena, kde uvedú „Dátum začiatku RD“.

Po ukončení poberania materského, ak otec nastúpi späť do práce, zamestnávateľ vyplní v RL FO – zmena kolónku „Dátum skončenia RD“. Ak by pokračoval v starostlivosti o dieťa, zamestnávateľ mu následne ešte preruší poistenie (RLFO – prerušenie poistenia s dôvodom 6 – čerpanie rodičovskej dovolenky), a to s uvedením dňa, ktorý nasleduje po dni skončenia nároku materské.

U matiek zamestnávateľ oznamuje začiatok a koniec materskej dovolenky a pri pokračovaní starostlivosti o dieťa na rodičovskej dovolenke rovnako ako u otca poistenie preruší. Počas poberania materského platí u oboch vylúčenie povinnosti platiť poistné (poistné sa neplatí, ale poistenie trvá), počas rodičovskej dovolenky sa poistenie prerušuje. Sociálna poisťovňa ešte upozorňuje zamestnávateľov, že na oznámenie akejkoľvek zmeny v súvislosti so starostlivosťou o dieťa platí osemdňová lehota. Dôležitá je tiež informácia, že počas celého obdobia čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky je potrebné zamestnancov uvádzať v mesačnom výkaze.

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý žiadateľ o materské skutočne dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky (v súčasnosti zhruba 33,73 eura na deň), minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 214,70 eura na mesiac).

Ak je suma materského nižšia, ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca. K žiadosti o dorovnanie materského do výšky rodičovského príspevku je potrebné priložiť rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, v ktorom je uvedená výška materského na deň.

Bez potvrdenia z úradu práce sa otcovi materské neprizná

Otcovia, ktorí si chcú na svoje dieťa uplatniť nárok na materské, nesmú zabúdať na to, že na posúdenie ich nároku na dávku nestačí odovzdať Sociálnej poisťovni len vyplnenú Žiadosť o materské. Okrem Žiadosti o materské je otec povinný predložiť písomnú dohodu, že prebral dieťa do starostlivosti na základe vzájomnej dohody s matkou dieťaťa, ďalej fotokópiu rodného listu dieťaťa a tiež potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok.

Nepoberanie materského alebo rodičovského príspevku matky dieťaťa je jednou z osobitých podmienok nároku na materské otca dieťaťa. Zákon pritom nešpecifikuje, že musí ísť o to isté dieťa, v súvislosti s ktorým si otec dieťaťa nárok na materské uplatňuje.

Zákon vyžaduje, aby matka dieťaťa nepoberala materské alebo rodičovský príspevok vôbec. Okrem tejto špecifickej podmienky musí otec dieťaťa, samozrejme, splniť aj základné podmienky nároku na materské – mať aspoň 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, pričom nemocenské poistenie mu trvá v čase uplatnenia nároku na materské (alebo mu plynie ochranná lehota, ktorá trvá sedem dní po zániku nemocenského poistenia).

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Čo sa zmení od januára

  • Od januára budúceho roka budú môcť obaja rodičia súbežne poberať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne. Pôjde o prípady, keď otec po dohode s matkou prevzal do starostlivosti dieťa a matka sa súčasne stará o ich ďalšie dieťa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.
  • Pri kvantifikácii sa vychádzalo zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne o počte otcov poberajúcich dávku materské, nakoľko počet zamietnutých žiadostí o materské z dôvodu, že poberateľkou materského je už matka, predstavoval celkom len 10 prípadov. K 31. decembru 2016 bol počet rodín s dvoma deťmi do troch rokov približne 13 500 a priemerná doba teoretickej možnosti poberania dávky materské u obidvoch rodičov súčasne sa pohybovala na úrovni približne 550 dní. Kvantifikácia predpokladá, že vplyvom navrhovanej zmeny sa v roku 2019 navýši počet otcov poberajúcich materské o 10 %, teda o 600 osôb s priemernou dĺžkou poberania materského 4,7 mesiacov, čo znamená 2 800 vyplatených dávok materského v roku 2019 (iba 11 mesiacov). V ďalších rokoch sa predpokladá zvyšovanie počtu osôb so súbežným poberaním dávky materské o 40 %. Priemerná mesačná suma materského bude predstavovať 727,10 eura v roku 2019; 762 eur v roku 2020 a 801,70 eura v roku 2021.
Od 1. januára 2019 bude možné získať mesačné...
Od 1. januára 2019 bude možné získať mesačné materské v sume 1 458,50 eura. Autor: SHUTTERSTOCK
  • Úprava výpočtu materského pri reťazových pôrodoch. Popri opatrení týkajúcom sa súbežného nároku na materské oboch rodičov je súčasťou návrhu zákona aj opatrenie, na základe ktorého pri tzv. reťazových pôrodoch sa rozširujú situácie, v ktorých bude na základe návrhu možné poistenke vypočítať materské z príjmu, ktorý by mala pri začatí poberania ďalšieho materského, a nie z tzv. minimálneho vymeriavacieho základu tak ako doteraz. Ide o prípady, keď sa v období rozhodujúcom pre výpočet dávky pri ďalšom dieťati vyskytlo aj obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá súvisí s tehotenstvom. Okrem predošlého sa tiež navrhuje, aby pri reťazových pôrodoch nemohla byť výška materského nižšia ako pri prvom dieťati. Uvedené opatrenia budú mať pozitívny vplyv na výšku materského dotknutých poisteniek.
  • Ak uvažujeme o období poberania materského, tak ako uvádza štatistika OECD za rok 2016, máme jednu z najdlhších materských v rámci krajín OECD aj EÚ (vysoko nad priemerom EÚ). Zároveň sme lídri spomedzi krajín V4. Suma materskej dávky sa od začiatku mája 2017 zvýšila zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Táto dávka tak v tomto roku pri hrubom zárobku do 1 824 eur je približne 100 % čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku. Maximálna výška materskej dávky pri 31-dňovom mesiaci v tomto roku predstavuje 1 394,30 eura. Z pohľadu nastavenia systému je toto najvyššia možná hranica, keďže materské v zásade nahradí celý predchádzajúci príjem poistenca.
  • Od 1. januára 2019 bude možné získať mesačné materské v sume 1 458,50 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci a 1 411,40 eura pri 30-dňovom mesiaci.
Zdroj: Mgr. Daniela Rodinová, tlačový a komunikačný odbor ministerstva práce

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#otec #materské #ministerstvo práce a sociálnych vecí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR