Ako získať do vlastníctva pôdu, o ktorú sa staráte

, 08.10.2018 06:00
pôda, úroda, zemiaky, záhrada
Podľa občianskeho zákonníka sa stávate oprávneným vlastníkom veci, ak ju máte v držbe nepretržite po dobu desať rokov. Autor:

Obrábate pozemok, ktorý vám nepatrí? Po splnení zákonných podmienok sa môžete stať jeho majiteľom a mať ho zapísaný na liste vlastníctva.

V odôvodnených prípadoch, ak splníte stanovené podmienky určené príslušnou legislatívou, tak môžete obrábanú pôdu vydržať a stať sa tak jej právoplatným majiteľom. Vydržanie je jedným zo zákonom prípustných spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Podľa Občianskeho zákonníka ide o spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva takým spôsobom, že nový vlastník neodvodzuje svoje vlastnícke právo od predchádzajúcich vlastníkov.

Dobromyseľnosť držby

Občiansky zákonník stanovuje, že oprávnený držiteľ, teda ten, čo napríklad pôdu obrába, sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov. Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prichádza teda do úvahy, ak má osoba pozemok v držbe nepretržite minimálne po dobu 10 rokov. Počíta sa aj čas, v ktorom pôdu obrábal právny predchodca oprávneného držiteľa.

Plynutie vydržacej doby sa teda nepreruší ani tým, ak sa nehnuteľnosť stane predmetom dedičstva, a teda zmení sa jej vydržiteľ. V takomto prípade dedič vstúpi do práv predchodcu a môže si robiť nároky na pozemok. Dobu, počas ktorej bol poručiteľ dobromyseľným držiteľom pozemku, si dedič môže započítať do celkovej vydržacej doby.

V zásade platí, že každá nehnuteľnosť sa dá vydržať, ale na platné vydržanie nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vyžaduje, aby osoba, ktorá nehnuteľnosť chce vydržať, splnila nasledujúce podmienky: oprávnená a dobromyseľná držba dotknutej nehnuteľnosti; nepretržité trvanie držby po zákonom stanovenú dobu (10 rokov); spôsobilý predmet vydržania (nesmie ísť o pozemok, ktorý môže byť len vo vlastníctve štátu alebo len zákonom určených právnických osôb – napríklad pozemok s prameňom minerálnej vody, alebo pozemok, na ktorom sa ťažia nerastné suroviny).

Čo sa týka procesných podmienok, ktoré musia byť pri nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním splnené, tak pri vydržaní nehnuteľností sa vyžaduje, aby oprávnený držiteľ urobil vyhlásenie o vydržaní, ktoré notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice. Oprávnený držiteľ musí v tomto vyhlásení o vydržaní výslovne vyhlásiť, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka a súčasne musí notárovi predložiť dôkazy, ktoré potvrdzujú tvrdené skutočnosti.

Vo vyhlásení oprávneného držiteľa o vydržaní je potrebné uviesť najmä nasledujúce skutočnosti: okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby k nehnuteľnosti alebo k právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu; skutočnosti preukazujúce trvanie oprávnenej držby; skutočnosti preukazujúce nepretržitosť oprávnenej držby.

Vznik vlastníckeho práva

Pri vydržaní sa skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu predmetná pôda naozaj patrí. Dobromyseľnosť nemôže byť založená len na vnútornom presvedčení človeka, ktorý pôdu chce získať do vlastníctva. Existovať musia dôkazy napríklad o dohode z minulosti medzi vlastníkmi pozemkov a nie sú o tom úradné záznamy. Zmenu pritom nikto nezaniesol do vtedajšej pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné.

Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním...
Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár pošle príslušnému katastru na zápis. Autor: SHUTTERSTOCK

V prípade ak sa splnia všetky podmienky, tak právnym následkom vydržania je vznik vlastníckeho práva. Vydržaním získa teda vydržiteľ predmetný majetok do svojho vlastníctva. Zákon za okamih vzniku vlastníckeho práva považuje samotné uplynutie vydržacej doby. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár pošle príslušnému katastru na zápis. Ten vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. K vyhláseniu účastníka sa dokladá vyjadrenie osôb, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako poslední vlastníci, vyjadrenie obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza a prípadne aj vyjadrenie inštitúcie, ktorá nehnuteľnosť spravuje.

V prípade, ak oprávnený držiteľ niektoré z týchto vyjadrení notárovi nepredloží, alebo vyjadrenie bude negatívne, tak notár vydržanie vlastníckeho práva neosvedčí.

Slovenský pozemkový fond

Jednou z inštitúcií, od ktorých môže vydržiteľ prípadne potrebovať vyjadrenie, je Slovenský pozemkový fond, a to v prípade, ak ide o pozemky, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá.

Podkladom na vypracovanie stanoviska a vydanie vyjadrenia je písomná žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní notárskeho poriadku, ktorú predloží osoba, v prospech ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu má vydržať, alebo notár na príslušnom regionálnom odbore. Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Žiadosť môže byť doručená poštou, faxom, osobne. Odbor usporiadania vlastníctva fondu spracuje kompletný spisový materiál a vypracuje vyjadrenie, ktoré sa zasiela poštou v jednom vyhotovení na adresu žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, v jednom vyhotovení na príslušný regionálny odbor, a v prípade zamietavého vyjadrenia v jednom vyhotovení i na katastrálny odbor príslušného okresného úradu.

Čo hovorí o vydržaní Občiansky zákonník

1. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

2. Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.

3. Do doby podľa bodu 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

4. Pre začiatok a trvanie doby podľa bodu 1 sa použijú primerane ustanovenia o plynutí premlčacej doby.

 • a) držiteľom je ten, kto s vecou nakladá ako s vlastnou alebo kto vykonáva právo pre seba. Držať možno veci, ako aj práva, ktoré pripúšťajú trvalý alebo opätovný výkon.
 • b) ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí, je držiteľom oprávneným. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že držba je oprávnená.
 • c) ak zákon neustanovuje inak, má oprávnený držiteľ rovnaké práva ako vlastník, najmä má tiež právo na plody a úžitky z veci po dobu oprávnenej držby.
 • d) oprávnený držiteľ má voči vlastníkovi nárok na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec po dobu oprávnenej držby, a to v rozsahu zodpovedajúcom zhodnoteniu veci ku dňu jej vrátenia. Obvyklé náklady súvisiace s údržbou a prevádzkou sa však nenahrádzajú.
 • e) neoprávnený držiteľ je povinný vždy vydať vec vlastníkovi spolu s jej plodmi a úžitkami a nahradiť škodu, ktorá neoprávnenou držbou vznikla. Môže si odpočítať náklady potrebné na údržbu a prevádzku veci.
 • f) Neoprávnený držiteľ si môže od veci oddeliť to, čím ju na svoje náklady zhodnotil, pokiaľ je to možné bez zhoršenia podstaty veci.

Čo je vydržanie

 • vydržanie je jedným zo spôsobov pôvodného nadobudnutia vlastníckeho práva. O pôvodnom nadobudnutí vlastníckeho práva možno hovoriť vtedy, ak vlastnícke právo nadobúdateľa nie je odvodené od vlastníckeho práva predchodcu (ako je to napríklad pri kúpnej zmluve)
 • v prípade vydržania ide o spôsob nadobudnutia vlastníctva, pri ktorom sa z oprávneného držiteľa po uplynutí zákonom stanovenej doby stáva vlastník.
 • hlavným účelom inštitútu vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav so stavom právnym. Nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním možno tak k hnuteľným, ako aj k nehnuteľným veciam, ale len po splnení podmienok ustanovených v Občianskom zákonníku. Vyhotovovanie osvedčení o vydržaní patrí do pôsobnosti notárov, ktorí postupujú v zmysle Notárskeho poriadku

Predpoklady vydržania

 • zákon ustanovuje predpoklady vydržania, ktoré musia byť splnené po celú dobu vydržania. Medzi tieto predpoklady patria: spôsobilý subjekt, spôsobilý predmet držby, dobromyseľnosť vydržateľa, oprávnená držba po zákonom stanovenú dobu, uplynutie vydržacej doby
 • spôsobilým subjektom vydržania môžu byť všetky osoby, ktoré sú spôsobilé nadobúdať vlastnícke právo (fyzické osoby, právnické osoby, ale aj štát). Vydržaním možno nadobudnúť vec do podielového, ale aj bezpodielového spoluvlastníctva.
Predmetom vydržania môže byť iba vec, nikdy nie...
Predmetom vydržania môže byť iba vec, nikdy nie len jej časť. Autor: SHUTTERSTOCK
 • z vydržania sú vylúčené veci, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníckeho práva alebo ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených osôb.
 • možné je vydržať zásadne len vec, nikdy nie iba jej časť.
 • za najzásadnejší predpoklad vydržania a súčasne za najväčší problém možno považovať podmienku oprávnenej držby. V zmysle ustálenej praxe sa za oprávnenú držbu považuje nakladanie s vecou ako so svojou vlastnou, ak je držiteľ so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný v tom, že mu vec patrí; je teda objektívne presvedčený o svojom domnelom vlastníckom práve.
 • všetky uvedené podmienky vydržania musia byť splnené nepretržite počas zákonom stanovenej doby, ktorá je v prípade hnuteľných vecí 3-ročná a v prípade nehnuteľností (a práv zodpovedajúcim vecnému bremenu) 10-ročná. Do tejto doby sa započítava aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

Osvedčenie o vydržaní

 • pri osvedčení o vydržaní je potrebné uviesť podstatné okolnosti o držbe, týkajúce sa predovšetkým jej doby, oprávnenosti a nepretržiteľnosti. Všetky tieto okolnosti musia byť obsiahnuté vo vašom vyhlásení o vydržaní, ktoré notár osvedčí formou notárskej zápisnice. Rovnako je potrebné notárovi predložiť dôkazy, ktoré osvedčované skutočnosti potvrdzujú.
 • v zmysle Notárskeho poriadku sa navyše vyžaduje aj kladné vyjadrenie obce, v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza, kladné vyjadrenie posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností (prípadne jeho právnych nástupcov) a kladné vyjadrenie správcu nehnuteľnosti, ktorým je napríklad Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie týka pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré sú v správe tohto orgánu. Následne notár vyhotoví oznámenie, ktoré sa zverejní v obci a na notárskom úrade.
 • súčasťou tohto oznámenia je výzva, aby každý, kto sa cíti byť dotknutý vo svojich právach, podal do 60 dní odo dňa zverejnenia svoje námietky. Až po dodržaní tohto postupu môže notár vydať osvedčenie o vydržaní, na základe ktorého kataster zapíše vlastnícke právo k vydržanej nehnuteľnosti záznamom.

Čo hovorí zákon o notároch o Osvedčení vyhlásenia o vydržaní

1. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice obsahovať:

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu 6), najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá

 • vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady; pravosť podpisu osôb na vyjadrení musí byť úradne osvedčená,
 • vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy,
 • vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu 6a) alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu 6b), že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce,

b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,

c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

2. Účastník nemôže urobiť vyhlásenie v zastúpení.

3. Ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

4. Ak sa právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že nemá výhrady.

Notársky prieskum

 • v prípadoch posudzovania okolností vydržania je najviac problematické posúdenie oprávnenosti či dobromyseľnosti držby. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti v dobrej viere, že mu vec patrí, musí byť objektívne.
 • dobrú vieru bude potrebné posudzovať aj s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, za ktorých by držiteľ (pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú od neho možno vyžadovať) mal alebo mohol mať prípadné pochybnosti o existencii svojho práva.
 • nestačí teda len jeho subjektívne vnútorné presvedčenie o tom, že je vlastníkom. Ak sú mu alebo musia byť známe skutočnosti, ktoré jeho vlastníctvo dôvodne spochybňujú a svedčia v prospech vlastníctva inej osoby, podmienka dobromyseľnosti nebude splnená.
 • vnútorné presvedčenie osoby, samozrejme, dokázať nie je možné, predmetom dokázania či skôr osvedčovania budú okolnosti, ktoré nasvedčujú, že držiteľ by mohol objektívne považovať určitú nehnuteľnosť za svoju. Ako dôkazy budú slúžiť spravidla nadobúdacie zmluvy, ktoré utvrdzujú držiteľa, že vec je jeho. Do úvahy prichádzajú aj výpovede osôb, ktoré boli svedkami ústnej dohody a podobne. Samozrejme platí, čím viac hodnoverných dôkazov notárovi predložíte, tým je miera osvedčenia vyššia.

Zápis vlastníctva do katastra nehnuteľností

 • osvedčenie o vydržaní vyhotovené notárom je podkladom pre zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností záznamom.
 • kataster posudzuje osvedčenie len z formálnej stránky, či nemá chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti a či je listinou spôsobilou na vykonanie záznamu. Právnu stránku veci už neposudzuje.
 • ťažisko posúdenia právneho stavu spočíva na notároch a ich prípadné pochybenie môže vyústiť až do disciplinárneho konania. Často však aj legitímny postup notára vedie k súdnemu konaniu a k určovacím žalobám. Určovacou žalobou však nie je možné napadnúť notárske osvedčenie o vydržaní.
zdroj: pravny-poradca.sk

Ako rozhodujú súdy v prípade žaloby na určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním

Súd rozhoduje na základe určovacej žaloby – žaloba o určenie vlastníckeho práva vydržaním. Vo výlučnej právomoci súdu je rozhodnúť, či vlastnícke právo vzniklo, alebo nevzniklo. Súd v rámci súdneho konania preskúma splnenie zákonných podmienok vydržania a ak budú splnené, vydá rozhodnutie, v ktorom buď:

 • a) uvedie, že žalobcovia splnili podmienky vydržania a od určitého dňa ako oprávnení držitelia nadobudli vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti vydržaním. Na základe tohto rozhodnutia súdu budú oprávnení držitelia záznamom do katastra nehnuteľností zapísaní ako vlastníci dotknutej nehnuteľnosti;
 • b) alebo rozhodne o nesplnení podmienok vydržania.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#vydržanie pôdy #pôda #notár #kataster
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
18. 2. 2019zdraženie1.233 €zdraženie1.269 €
11. 2. 2019zlacnenie1.213 €zdraženie1.249 €
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk