Ako vybaviť preukaz ŤZP a parkovací preukaz?

06.10.2018 06:00
zdravotné postihnutie, dieťa, ŤZP
Ilustračné foto. Autor:

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu si osoba podá žiadosť priamo na oddelení posudkových činnosti úradu práce.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Čo treba k žiadosti? K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny Lekársky nalez, ktorý vyplní ošetrujúci lekár, a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so/bez sprievodcu

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50 %, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky na vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP so sprievodcom. Osoba s hendikepom je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze je potrebné úradu práce predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 4cm. Vyhotovenie preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz

Osobe so zdravotným postihnutím, ktorá je podľa lekárskeho posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným autom alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Fyzická osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným autom, ak nie je schopná na rovnakom základe s ostatnými osobami a pri rešpektovaní jej prirodzenej dôstojnosti: premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb a k prostriedku železničnej dopravy a späť, nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a do prostriedku železničnej dopravy, udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a z prostriedku železničnej dopravy alebo zvládnuť z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb a v prostriedku železničnej dopravy najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov. Od júla naň majú nárok aj ďalšie osoby a jednoduchší je administratívny postup pri jeho priznávaní:

  • Neurologické ochorenia: stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách, mozgových ochoreniach, pri neurodegenera­tívnych a degeneratívnych ochoreniach spojené so stredne ťažkými alebo ťažkými parézami, plégiami, stredne ťažkým alebo ťažkým vertigom, ťažké záchvatovité ochorenia s mnohopočetnými hybnými komplikáciami typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovoľných pohybov alebo s poruchami vedomia. Ťažké poruchy pohyblivosti pri vrodených alebo získaných ochoreniach – svalových, metabolických, miechových, mozgových, reumatických, zápalových, endokrinných.
  • Ortopedické ochorenia: anatomické straty končatín – dolné od predkolenia vyššie, horné od predlaktia vyššie, funkčné straty – strata opornej funkcie dolnej končatiny, postihnutie panvy sprevádzané ťažkými parézami končatín alebo závažnou instabilitou panvového prstenca, postihnutie chrbtice sprevádzané ťažkými parézami končatín, ťažké deformity chrbtice spojené s poruchou exkurzií hrudníka, stuhnutie jednotlivých úsekov chrbtice s koreňovým dráždením. Ťažké postihnutie váhonosných kĺbov s obmedzením hybnosti, disproporčné poruchy rastu sprevádzané závažnými deformitami končatín a hrudníka, nízka telesná výška do 120 cm.
  • Obmedzenie pohyblivosti stredne ťažkého až ťažkého stupňa už pri ľahkom zaťažení pri interných ochoreniach, zlyhávanie funkcie pľúc, srdca, obličiek, pečene.
  • Geneticky podmienené ochorenia s polymorfným postihnutím.
  • Ťažká porucha zvieračov, inkontinencia moču alebo stolice, stómie.
  • Duševné postihnutie s ťažkou poruchou sociálnych interakcií, s často sa opakujúcimi závažnými poruchami správania, orientácie, pri stredne ťažkých alebo ťažkých psychiatrických postihnutiach, stredne ťažkých alebo ťažkých mentálnych postihnutiach, vrátane pervazívnych vývinových porúch stredne ťažkého alebo ťažkého stupňa.
  • Onkologické ochorenie počas akútnej onkologickej liečby a pri hematoonkologickom ochorení aj počas udržiavacej liečby.
  • Praktická slepota, úplná slepota.
  • Strata sluchu podľa Fowlera viac ako 80 % obojstranne.

V prípade splnenia podmienok na vyhotovenie preukazu, po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o parkovacom preukaze, je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3 × 3 cm. Jeho vyhotovenie je bezplatné.

Čo vás zaujíma?

Aký je rozdiel pri určení miery funkčnej poruchy podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a určením miery poklesu schopnosti pracovať podľa zákona o sociálnom poistení?

Mieru funkčnej poruchy na účely kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu posudzuje posudkový lekár úradu práce, ktorý určuje mieru funkčnej poruchy v desiatkach percent podľa druhu zdravotného postihnutia podľa prílohy zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP. Invaliditu posudzuje posudkový lekár pobočky Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska občana a po posúdení zdravotného stavu občana vydá tzv. posudok. Tento posudkový lekár určuje percentuálnu mieru zníženia schopnosti pracovať na základe tabuliek uvedených v prílohe k zákonu o sociálnom poistení.

Môže mi zamestnávateľ nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas?

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas pritom nesmie presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. Zamestnancovi so zdravotným postihnutím však možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.

Ako sa posudzuje hendikepovaný človek pre účely trhu práce?

Posudzovanie sa vykonáva podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti. Lekárska posudková činnosť sa vykonáva v prípade, ak evidovaný uchádzač o zamestnanie: odmietol prijať zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav; odmietol sa zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce alebo na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňujú jeho zdravotný stav; skončil zo zdravotných dôvodov prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok. Preskúmanie posudku na žiadosť občana vykonáva v 2. stupni odborné konzílium posudkových lekárov. Na základe posudku sa rozhodne o vyradení, resp. nevyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie, resp. o povinnosti vrátiť príspevok, poskytnutý na samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako je to so zadávaním zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím?

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Zákazka je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu, a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, a je určený na predaj.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ŤZP #preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím #parkovací preukaz
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
18. 2. 2019zdraženie1.233 €zdraženie1.269 €
11. 2. 2019zlacnenie1.213 €zdraženie1.249 €
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk