Čo priniesla novela zákona o pozemkových spoločenstvách

, 02.09.2018 06:00
urbáre, pozemkové spoločenstvá, pozemky,
Orgány spoločenstva dokončia svoje funkčné obdobie podľa predpisu účinného do 30. júna 2018. Autor:

Aké povinnosti mali a musia urbáre splniť?

Zmena názvu

Zmenili ste už v prípade potreby názvov vášho pozemkového spoločenstva? Novela totiž zaviedla povinnosť, že spoločenstvo, ktorého názov je zhodný s názvom iného spoločenstva, ktoré vzniklo skôr, musí zmeniť svoj názov do 30. júna 2019.

Zmena zmluvy

Zmenili ste už znenie zmluvy? Spoločenstvo je povinné prispôsobiť zmluvu o spoločenstve alebo stanovy tomuto zákonu do 30. júna 2019 a podať okresnému úradu oznam podľa § 25 zákona o pozemkových spoločenstvách.

Zabezpečenie starostlivosti

Postarali ste sa už o pôdu alebo určili obhospodarovateľa lesa? Spoločenstvo, ktoré sa zrušilo do 30. júna 2018, je do 31. augusta 2018 povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarova­teľa lesa.

Zmena právnej formy

Pozor, máte posledné dni na oznámenie zmeny právnej formy okresnému úradu. Ak totiž zhromaždenie do 30. júna 2018 rozhodlo o zmene právnej formy na družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu, zmena právnej formy sa dokončí podľa do konca júna platného zákona. Spoločenstvo je povinné oznámiť rozhodnutie zhromaždenia o zmene právnej formy okresnému úradu do 31. augusta 2018. To neplatí, ak spoločenstvo o tejto skutočnosti podalo návrh na zápis zmeny údajov do registra podľa doterajšieho zákona. Právnická osoba, na ktorú sa spoločenstvo zmenilo, je povinná oznámiť okresnému úradu zmenu právnej formy do 30 dní odo dňa zmeny právnej formy.

Ak spoločenstvo zmenilo právnu formu na družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu do 30. júna 2018, právnická osoba, na ktorú sa spoločenstvo zmenilo, je povinná oznámiť okresnému úradu zmenu právnej formy do 31. augusta 2018.

Oznam spoločenstva obsahuje

a) názov, sídlo a identifikačné číslo spoločenstva

b) názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na ktorú sa spoločenstvo zmenilo

c) dátum zmeny právnej formy.

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva medzi fondom a spoločenstvom uzatvorená do 30. júna 2018, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarovaná nehnuteľnosť, ostáva platná do uplynutia času, na ktorý je nájom dohodnutý, alebo do uplynutia minimálnej doby trvania nájmu alebo do jej ukončenia výpoveďou podľa osobitného predpisu alebo do jej ukončenia podľa osobitného predpisu alebo ak nenastane iná skutočnosť spôsobujúca zánik nájomnej zmluvy.

Na právo vlastníka podielov oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právneho nástupcu uplatniť u fondu svoje právo na vydanie výnosu z predaja podielov oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, ku ktorému došlo do 30. júna 2018, sa vzťahuje predpis účinný do 30. júna 2018.

Fungovanie orgánov spoločenstva

Orgány spoločenstva dokončia svoje funkčné obdobie podľa predpisu účinného do 30. júna 2018.

Zápis do registra

Konanie o zápise spoločenstva do registra a konanie o zápise zmeny údajov v registri začaté a právoplatne neskončené do 30. júna 2018 sa dokončí podľa predpisu účinného do 30. júna 2018.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozemkové spoločenstvá #novela zákona #urbáre
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR