Musím platiť z honorárov DPH?

14.08.2018 13:20
dane, odvody, účtovník, peniaze
Ilustračné foto. Autor:

Som živnostník, platca DPH. Dostal som ponuku od jedného vydavateľstva písať odborné články do časopisu. Toto vydavateľstvo mi chce za články vyplácať autorské honoráre, z ktorých mi strhne dvojpercentný odvod do umeleckého fondu a 19-percentnú daň z príjmu. Vraj nemusím nič fakturovať a oni mi pošlú honorár znížený o odvod do umeleckého fondu a daň. Môžu takto postupovať, keďže som platca DPH? Nemal by som tomuto vydavateľstvu vyfakturovať honorár zvýšený o DPH s tým, že mi z neho nič nebudú stŕhať? Alebo nemusím z honorárov odviesť DPH? Tomáš, Bratislava

Z pohľadu zákona o DPH

Ak platiteľ DPH vykonáva duševnú tvorivú činnosť – píše odborné články do časopisu pre vydavateľstvo so sídlom, resp. miestom podnikania v SR, potom na základe § 69 ods. 1 zákona o DPH z tejto činnosti – služby je povinný platiť DPH, t.j. k cene svojich honorárov musí uplatniť 20 % DPH.

Zároveň je povinný za poskytnutú službu v stanovenej lehote vyhotoviť faktúru pre vydavateľstvo, ktorá okrem iných povinných náležitostí musí obsahovať základ dane, uplatnenú sadzbu dane a výšku dane spolu v eurách (pozri § 74 ods. 1 zákona o DPH). Základom dane podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH je dohodnutá protihodnota s vydavateľstvom (neznížená o odvody, napr. do literárneho fondu) znížená o daň.

Z uvedeného plynie, že informácia vydavateľstva, že zo strany platiteľa DPH nie je potrebné za poskytnutú službu vyhotoviť faktúru, je nesprávna.

Z pohľadu zákona o dani z príjmov

Vydavateľstvo je povinné príjem autora (platiteľa DPH) z vytvorenia diela na základe § 43 ods. 3 písm. h/ zákona o dani z príjmov s výnimkou ustanovenou v ods. 14 zdaniť daňou vyberanou zrážkou.

Zrážková daň sa uplatní v jednotnej výške 19 %, pričom pravidlá zdanenia sú nasledovné:

  • zdanenie zrážkovou daňou sa uplatní, len ak nebude uzatvorená dohoda autora s vydavateľstvom o neuplatnení zrážkovej dane,
  • príjem sa pred uplatnením zrážkovej dane zníži o zrazený príspevok podľa osobitného predpisu (zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov),
  • príjem zdanený zrážkovou daňou sa považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Predmetný príjem autora z vytvorenia diela nebude podliehať zrážkovej dani len vtedy, ak autor uplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, a vopred sa písomne dohodne s vydavateľstvom, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní. Autor v takomto prípade predmetný príjem zdaní sám prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov.

Zdroj: Finančná správa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #DPH #honoráre #SZČO
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
18. 2. 2019zdraženie1.233 €zdraženie1.269 €
11. 2. 2019zlacnenie1.213 €zdraženie1.249 €
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk