Patrí k darovanému domu aj zariadenie?

07.04.2018 06:20
hypotéka, nehnuteľnosť, dedičstvo
Ilustračné foto. Autor:

Rodičia darovali synovi dom na základe darovacej zmluvy spísanej notárom. Syn však krátko po darovaní a nasťahovaní do domu zomrel. Po jeho smrti nevesta ako dedička dom predala ako holodom a zariadenie, ktoré patrilo darcom, rozdala. Syn o zariadenie záujem nemal, pred smrťou súhlasil s jeho predajom. Rodičia však mali o zariadenie záujem, chceli ho predať. Nevesta svokrovcom neumožnila zariadenie zobrať, už 5 rokov s nimi nekomunikuje a odmieta im nahradiť škodu.

V darovacej zmluve bol vyšpecifikovaný predmet daru, a to rodinný dom spolu s pozemkom. V darovacej zmluve nebolo výslovne uvedené, že predmetom daru je aj zariadenie rodinného domu. Syn o zariadenie domu nemal záujem a plánoval dom upraviť a nanovo zariadiť. Ak obdarovaný nemal záujem o darovanie zariadenia, tak vzhľadom na uvedené skutočnosti možno vychádzať z toho, že zariadenie nebolo darované a zostalo vlastníctvom darcov.

Vlastnícke právo sa nepremlčuje a platí, že vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje. Žaloba na vydanie veci, tzv. reivindikačná žaloba, je žalobou nedržiaceho vlastníka voči držiacemu nevlastníkovi, ktorý bez právneho dôvodu vec zadržiava a zbavuje tak vlastníka možnosti výkonu vlastníckeho práva.

Základnou podmienkou úspešnosti reivindikačnej žaloby je skutočnosť, že žalovaný má vec u seba, a preto má možnosť vec vlastníkovi vydať. Ak však nevesta zariadenie rodinného domu rozdala, teda už ho nemá vo svojej faktickej dispozícii. V týchto prípadoch prichádza do úvahy žaloba o náhradu škody.

Podľa ust. § 106 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví. To znamená, že zákon diferencuje tzv. subjektívnu a objektívnu lehotu na uplatnenie práva na súde.

Uplynutím premlčacích lehôt nárok síce nezaniká, ale stane sa nevymáhateľným, za predpokladu, že žalovaná strana vznesie námietku premlčania. Účelom právnej úpravy inštitútu premlčania v občianskoprávnych vzťahoch je, aby oprávnený subjekt pod hrozbou sankcie premlčania uplatnil svoje právo v stanovenej premlčacej lehote – teda včas. Účinné vznesenie námietky premlčania práva znamená, že súd oprávnenej osobe nemôže premlčané právo priznať, keďže vznesením námietky premlčania zaniká nárok na autoritatívnu vynútiteľnosť uplatneného práva.

Nevesta s darcami nekomunikuje 5 rokov, nastáva reálne premlčanie nároku na náhradu škody z titulu uplynutia subjektívnej premlčacej lehoty.

JUDr. Lenka Charvátová, advokát

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#darovanie #nehnuteľnosť #otázky čitateľov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
4. 2. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.237 €
28. 1. 2019zdraženie1.204 €zlacnenie1.236 €
14. 1. 2019zdraženie1.195 €zdraženie1.250 €
7. 1. 2019zlacnenie1.173 €zlacnenie1.228 €
31. 12. 2018zlacnenie1.176 €zlacnenie1.233 €
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk