Prenajímali ste byt? Ako vyplníte daňové priznanie

23.03.2018 10:45
Daňový úrad
Ilustračné foto. Autor: , ,

Kto prenajímal byt, musí sám podať daňové priznanie typu B.

Pani Eva Nová bola v roku 2017 zamestnaná a prenajímala vlastný byt na základe nájomnej zmluvy. Z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti je registrovaná na príslušnom daňovom úrade a má pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). Pani Nová si nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela, nakoľko nie sú splnené podmienky na jej uplatnenie podľa § 11 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Majú dve deti, pričom nárok na daňový bonus si uplatňoval jej manžel.

Príjem za rok 2017:

Príjem zo zamestnania na základe potvrdenia od zamestnávateľa: 12 155 eur
Zaplatené odvody do poisťovní spolu: 1 628,77 eura
- z toho poistné na sociálne poistenie: 1 045 eur
- z toho poistné na zdravotné poistenie: 583,77 eur
Zrazené preddavky na daň: 1 308 eur
Príjem z prenájmu bytu v roku 2017: 5 500 eur
Pri príjmoch z prenájmu uplatní preukázateľné výdavky: 3 300 eur

Pani Nová bude za rok 2017 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

Postup pri vyplnení daňového priznania

Na riadku 01 uvedie svoje pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ). V úvodnej časti priznania vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku, že podáva daňové priznanie a uvedie, že ide o daňové priznanie za rok 2017.

Riadok 03 – kód SK NACE nevypĺňa (nemá príjmy z podnikania ani z inej samostatnej zárobkovej činnosti).

I. oddiel na riadky 04 až 11 uvedie svoje osobné údaje podľa predtlače (meno, priezvisko adresa a ostatné údaje).

Riadky 12 až 17 nevypĺňa (nie je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou).

II. oddiel sa vypĺňa len, ak daňové priznanie podáva zákonný zástupca daňovníka alebo dedič. Pani Nová tento oddiel nevypĺňa.

Na riadkoch 27 a 28 uvedie svoje telefónne číslo a emailovú adresu.

III. oddiel riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý je k začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, resp. dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona. Pani Nová tieto riadky nevypĺňa (nie je k začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom týchto dôchodkov).

Riadok 31 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku (manžela). Pani Nová nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela, preto tento riadok nevypĺňa.

IV. oddiel nevypĺňa (nemá nárok na daňový bonus podľa zákona, nakoľko daňový bonus na deti si uplatnil jej manžel).

V. oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v príslušnom zdaňovacom období príjmy zo zamestnania.

Na riadku 34 uvedie príjem od zamestnávateľa vo výške 12 155 eur (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Riadok 34a nevypĺňa (nepracovala na dohodu).

Na riadku 35 uvedie úhrn poistného zaplateného v roku 2017 vo výške 1 628,77 eura (na základe potvrdenia od zamestnávateľa).

Na riadku 36 uvedie základ dane vo výške 10 526,23 eura (12 155 – 1 628,77).

VI. oddiel vypĺňa len daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela a umeleckého výkonu.

Pani Nová dosiahla v roku 2017 okrem príjmov zo zamestnania len príjmy z prenájmu. Dosiahnuté príjmy z prenájmu za rok 2017 vo výške 5 500 eur zníži o sumu oslobodených príjmov vo výške 500 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie sumu 5 000 eur (5 500 – 500 eur).

Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sa na riadku 11 stĺpca 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom. Preukázateľne vynaložené výdavky pri príjmoch z prenájmu sú vo výške 3 300 eur, do základu dane daňovník zahrnie výdavky vo výške 3000 eur / (5 000: 5 500) x 3 300/.

V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpca 2 uvedie sumu výdavkov vo výške 3 000 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 1 uvedie sumu 5 000 eur.

V tabuľke č. 1 na riadku 13 stĺpca 2 uvedie sumu 3 000 eur.

Pani Nová pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2017 viedla daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele na strane 3 daňového priznania.

Pani Nová v roku 2017 neplatila poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, preto príslušný riadok, na ktorý sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedený pod tabuľkou č. 1 na strane 3 nevypĺňa.

Tabuľku č. 1a nevypĺňa, nakoľko vo vedenej evidencii podľa § 6 ods. 11 neevidovala hmotný majetok zaradený do obchodného majetku, zásoby, pohľadávky a záväzky.

Tabuľku č. 1b nevypĺňa (neviedla evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov).

Riadky 37 až 57 nevypĺňa

Na riadku 58 uvedie sumu 5 000 eur (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 13 stĺpca 1).

Na riadku 59 uvedie sumu 3 000 eur (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 13 stĺpca 2).

Na riadku 60 uvedie sumu 2 000 eur ( r.58 – r.59).

Na riadku 65 uvedie ako čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 2 000 eur.

VII. oddiel nevypĺňa (v roku 2017 nedosiahla príjmy z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov).

VIII. oddiel nevypĺňa (v roku 2017 nedosiahla ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov).

IX. oddiel – výpočet dane podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

Na riadku 72 uvedie sumu 10 526,23 eura (z riadku 36).

Na riadku 73 uvedie sumu 3 803,33 eura.

Riadok 74,75,76 nevypĺňa.

Na riadku 77 uvedie sumu 3 803,33 eura (súčet riadkov 73,74,75,76)

Na riadku 78 uvedie sumu 6 722,90 eura (10 526,23 – 3803,33)

Na riadku 80 uvedie základ dane zistený podľa § 4 zákona (r.78 + r.65) vo výške 8 722,90 eura (6 722,90 + 2 000,00)

Na riadku 81 vypočíta daň zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona vo výške 1 657,35 eura (8 722,90 × 0,19), daň sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Na riadok 90 prepíše sumu 1 657,35 eura (z riadku 81).

Na riadku 91, 100 a 104 uvedie nulu, nakoľko v roku 2017 nedosiahla príjmy z osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku podľa § 7 zákona.

Na riadku 105 prepíše daň vo výške 1 657,35 eura (z riadku 90).

Riadok 106 nevypĺňa (nemá nárok na daňový bonus, nakoľko si ho uplatnil jej manžel).

Na riadku 107 uvedie sumu 1 657,35 eura.

Na riadku 115 uvedie sumu 1 308 eura (zrazený preddavok na daň u zamestnávateľa)

Na riadku 120 vypočíta daň na úhradu vo výške 349,35 eura (1 657,35 – 1 308,00)

XI. oddiel nevypĺňa (je rezidentom SR).

XII. oddiel riadky 134 a 135 vypĺňa daňovník len vtedy, ak uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije možnosť použiť podiel zaplatenej dane na osobitné účely. Pani Nová sa rozhodla, že nevyužije možnosť poukázať 2% dane na osobitné účely, preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku. Keďže pani Nová nevyužila možnosť poukázať 2% podiel zaplatenej dane na osobitné účely, príslušný oddiel nepodpisuje.

Na riadku 136 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane Príloh č. 1, 2 a 3 aj keď sa nevypĺňajú. Pani Nová na riadok 136 uvedie počet príloh 4, nakoľko k priznaniu je povinná ako prílohu predložiť aj kópiu Potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti a súčasťou priznania sú aj Prílohy č. 1, 2 a 3.

Pani Nová na strane 12 daňového priznania uvedie dátum a daňové priznanie podpíše.

Príloha 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Na strane 14 daňového priznania pani Nová vypĺňa len riadky č. 08 ,09, 10.

Na r. 08 uvedie úhrn poistného (§ 5 ods. 8 zákona) vo výške 1 628,77 eura.

Na r. 09 uvedie úhrn poistného na sociálne poistenie vo výške 1 045 eura.

Na r. 10 uvedie úhrn poistného na zdravotné poistenie vo výške 583,77 eura.

Keďže pani Nová vypĺňal prílohu č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, na strane č. 17 uvedie dátum a podpíše ju.

Zdroj: Finančná správa

#dane 2017 #daňové priznanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
10. 12. 2018zlacnenie1.220 €zlacnenie1.257 €
3. 12. 2018zlacnenie1.222 €zlacnenie1.260 €
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk