Musím doplatiť daňovú licenciu, ak obnovím svoju firmu?

26.02.2018 09:53
peniaze, kalkulačka
Ilustračné foto. Autor:

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nebola platcom DPH, vstúpila v roku 2014 do likvidácie rozhodnutím jediného spoločníka.

Spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá nebola platcom DPH, vstúpila v roku 2014 do likvidácie rozhodnutím jediného spoločníka. V období likvidácie nebola povinná uhrádzať daňovú licenciu. V marci 2018 plánuje spoločnosť ukončiť likvidáciu a obnoviť svoju činnosť. Likvidácia spoločnosti teda nebude ukončená výmazom z Obchodného registra, ale obnovením činnosti. Aké povinnosti vyplývajú pre spoločnosť voči Finančnej správe? Bude podávať a v akej lehote daňové priznanie k dani z príjmov za obdobie likvidácie v roku 2018? Bude mať spoločnosť povinnosť doplácať za roky 2014 až 2017 daňovú licenciu? Ivan, Košice

Odpoveď:

Podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu zrušiť svoje rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie do času, než sa začalo s rozdeľovaním likvidačného zostatku. Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia sa skončí výkon funkcie likvidátora, ktorý je povinný odovzdať všetky doklady o priebehu likvidácie štatutárnemu orgánu spoločnosti.

Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. V § 41 ods. 4 zákon o dani z príjmov stanovuje zdaňovacie obdobie daňovníka v likvidácii v prípade, že likvidácia neskončí do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie.

Zákon o dani z príjmov zdaňovacie obdobie ani postup daňovníka v prípade, kedy je po vstupe do likvidácie zrušené rozhodnutie spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie podľa § 68 ods. 12 Obchodného zákonníka neupravuje. Nakoľko zákon o dani z príjmov túto situáciu explicitne nerieši, pri stanovení zdaňovacieho obdobia je potrebné vychádzať z ustanovení zákona o dani z príjmov, ako aj z ustanovení § 16 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve'') týkajúcich sa otvorenia a uzavretia účtovných kníh.

V súlade s § 16 zákona o účtovníctve sa obchodnej spoločnosti pri vstupe do likvidácie začína účtovné obdobie dňom vstupu do likvidácie a malo by skončiť dňom skončenia likvidácie. V prípade, ak v súlade s Obchodným zákonníkom sa spoločníci alebo príslušný orgán obchodnej spoločnosti rozhodli zrušiť vstup do likvidácie a pokračovať v podnikaní, mala by obchodná spoločnosť uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť účtovnú závierku posledný deň príslušného účtovného obdobia, v ktorom bolo zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie.

Ak v zdaňovacom období odo dňa vstupu daňovníka do likvidácie (v danom prípade neurčený deň roku 2014 ) do 31. 12. druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie (do 31. 12. 2016), k zrušeniu rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie nedošlo je daňovník povinný podať daňové priznanie v súlade s § 41 ods. 4 zákona o dani z príjmov nasledovne:

  1. Za zdaňovacie obdobie odo dňa vstupu do likvidácie (neurčený deň v roku 2014 do 31.12.2016 ) v lehote do 31. 3. 2017. Daňová licencia sa v období likvidácie neplatí v nadväznosti na § 46b ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2017.
  2. Za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 12017 v lehote do 3. 4. 2018. Daňová licencia sa v období likvidácie neplatí v nadväznosti na § 46b ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov platného do 31. 12. 2017.
  3. Za zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (posledný deň príslušného účtovného obdobia, v ktorom bolo zrušené rozhodnutie o vstupe do likvidácie, ktorým má byť marec 2018) v lehote do 31. 3. 2019. Inštitút daňovej licencie bol zrušený novelou zákona o dani z príjmov č. 341/2016 s účinnosťou od 1. 1. 2018. Za uvedené zdaňovacie obdobie daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok už neplatí daňovú licenciu.

Pri zostavení a zverejnení účtovnej závierky aj v súvislosti s následným zrušením rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie odporúčame informačný materiál finančnej správy zverejnený na tejto stránke.

Odpoveď: Finančná správa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #daňová licencia #otázky čitateľov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
5. 11. 2018zlacnenie1.311 €zlacnenie1.355 €
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk