Návrh na vklad môže kataster zamietnuť aj pre chyby

02.09.2017 07:14
kolky, poplatok, kataster , kiosk, ekolok, ekolky
Ilustračné foto. Autor: ,

Chystáte sa podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností? Dôkladne si ho skontrolujte, inak vám ho katastrálny odbor vráti a predĺži sa doba, kým získate list vlastníctva.

Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva v podateľni okresného úradu, katastrálny odbor, v ktorého obvode sa nachádza prevádzaná nehnuteľnosť. Vyznačí sa dátum, presná hodina a minúta doručenia, nakoľko kataster vždy rozhoduje postupne, teda najskôr o návrhu, na ktorom je uvedený skorší čas podania. Platí, že návrh na vklad podáva aspoň jedna zmluvná strana, teda nie je potrebná účasť všetkých účastníkov zmluvy. „Podpisy na návrhu na vklad nemusia byť úradne osvedčené. Osvedčiť je však nutné podpisy na zmluvách, a to podpisy tých účastníkov, ktorých zapísané práva zanikajú, menia sa alebo sa určitým spôsobom obmedzujú," hovorí právnička Andrea Švecová. V každom prípade si treba dať pozor, či návrh na vklad a priložené prílohy spĺňajú zákonom stanovené náležitosti. „V konaní o povolení vkladu sa posudzujú zákonné náležitosti samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitosti zmluvy," upozorňuje právnička. Ak sa zistí, že návrh neobsahuje predpísané náležitosti, konanie sa preruší a účastník je vyzvaný, aby v určenej lehote nedostatky odstránil.

Kataster v rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili. V takomto prípade treba doručiť katastru buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní.

Ak doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže byť výzva na opravu zaslaná aj opakovane a konanie sa znovu preruší. Ak účastník požiada o predĺženie lehoty, napríklad zo zdravotných dôvodov, dlhšieho pobytu jedného z účastníkov v zahraničí a iných opodstatnených dôvodov, kataster môže lehotu predĺžiť. „Prerušenie konania a zaslanie výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu, prípadne jeho príloh, nie je možné považovať za obštrukcie zo strany katastra. Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť," hovorí právnička. Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je podľa katastrálneho zákona 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad alebo do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Do 15 dní by odo dňa doručenia návrhu na vklad by mal kataster rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad. Ako sa možno brániť, keď sa na list vlastníctva čakáte viac, ako je zákonom určená lehota a váš návrh nemá žiadne chyby?

Ak občan čaká na rozhodnutie úradu dlhšie, ako je stanovená lehota, môže sa na tento úrad obrátiť písomne, a to formou takzvanej urgencie, v ktorej úrad vyzýva, aby uviedol celú záležitosť do poriadku a do súladu so zákonom. Urgencia je písomná žiadosť, v ktorej navrhovateľ žiada, aby kataster dodržiaval zákonnú lehotu a snažil sa prípad čo najskôr vybaviť. V urgencii nesmie chýbať adresa príslušného katastra, meno a adresa toho, kto podal návrh alebo žiadosť, o ktorých príslušný úrad nerozhodol v zákonom určenej lehote, dátum, kedy boli návrh alebo žiadosť podané, číslo, pod ktorým bol napríklad návrh na vklad podaný, alebo evidenčné číslo iných podaných žiadostí.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#kataster
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
10. 12. 2018zlacnenie1.220 €zlacnenie1.257 €
3. 12. 2018zlacnenie1.222 €zlacnenie1.260 €
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk