Vedenie urbáru kontrolujú všetci členovia

10.08.2017 10:37
družstvo, pôda, pozemok
Ilustračné foto. Autor:

Práva a povinnosti členov a vedenia urbáru určuje zákon o pozemkových spoločenstvách. Ďalšie práva a povinnosti môže upravovať podrobnejšie zmluva o spoločenstve a stanovy konkrétneho združenia. Dokumenty členov zaväzujú dodržiavať v nich obsiahnuté ustanovenia.

Najvyšším pozemkovým orgánom spoločenstva je zhromaždenie a skladá sa zo všetkých členov. Činnosť urbáru však riadi výbor, ktorý rozhoduje o všetkých záležitostiach vyplývajúcich zo zákona o pozemkových spoločenstvách, zmluvy o spoločenstve alebo stanov urbáru. „Výbor musí mať podľa ustanovení zákona o pozemkových spoločenstvách najmenej päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Volí ho výbor zo svojich členov, ak nie je v zmluve o spoločenstve alebo v stanovách ustanovené inak. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného ďalšieho člena výboru," vysvetľuje pravidlá fungovania urbáru právnik Ján Šiman. Výbor koná za členov spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania, alebo ich môže zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam.

Nespokojní členovia urbáru sa v prípade sťažností môžu obrátiť na dozorná radu. Tá kontroluje činnosť spoločenstva a prerokúva prípadné sťažnosti. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu. „Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva, alebo ak je podozrenie, že došlo k porušeniu tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k porušeniu zmluvy o spoločenstve alebo stanov; dozorná rada má v takom prípade povinnosti výboru," upozorňuje právnik.

V rámci štátneho dozoru môže príslušný okresný úrad, pozemkový a lesný odbor upozorniť pozemkové spoločenstvo na porušovanie svojich povinností podľa zákona o pozemkových spoločenstvách a zároveň mu môže uložiť pokutu. V prípade pochybení orgánov spoločenstva možnosťou jednotlivých členov spoločenstva je obrátiť sa so svojimi podnetmi na spomenutý uvedený orgán štátneho dozoru – pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozemkové spoločenstvá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
8. 10. 2018zdraženie1.329 €zdraženie1.424 €
1. 10. 2018zdraženie1.301 €1.408 €
24. 9. 2018zlacnenie1.286 €zlacnenie1.408 €
17. 9. 2018zlacnenie1.287 €zlacnenie1.409 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk