Koľko stojí prenájom pôdy?

03.08.2017 09:30
pôda, pozemok, družstvo, traktor
Ilustračné foto. Autor:

Chcete si prenajať poľnohospodársku pôdu? Obrátiť sa môžete na Slovenský pozemkový fond, družstvá a iných súkromných vlastníkov.

Slovenský pozemkový fond prenajíma viac ako 453 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy, čo je približne štvrtina pôdy, a je teda najväčším prenajímateľom pôdy na Slovensku. Poľnohospodári, ktorí si chcú prenajať pôdu od fondu, musia počítať s nájomným, ktorého výška je vypočítaná z bonity pôdy v jednotlivých lokalitách Slovenska. Minimálna výška ročných sadzieb nájomného sa upravuje o medziročnú priemernú infláciu vyhlásenú Štatistickým úradom.

Platné sadzby nájomného pre sledovaný rok zverejňuje fond na svojej webovej stránke najneskôr do 14 dní od oficiálneho vyhlásenia medziročnej priemernej inflácie. Od januára 2014 platia poľnohospodári Slovenskému pozemkovému fondu nájomné 2,2 percenta z hodnoty pôdy, čo v praxi prinieslo približné zvýšenie nájomného z jedného hektára poľnohospodárskej pôdy z 20 na 29 eur.

Ročný nájom za zastavané areály stúpol z 2,5 % na 3,667 % z hodnoty poľnohospodárskej pôdy stanovenej podľa BPEJ, a to za všetky pozemky v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh.

Ceny nájmov sa líšia podľa lokality a kvality pôdy. Pohybujú sa na úrovni okolo 90 až 100 eur na hektár v najprodukčnejších oblastiach a v hodnote nad 10 eur na hektár v menej produkčných oblastiach.

Podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov je výška nájomného najmenej jedno percento z ceny určenej podľa príslušnej vyhlášky. Zákon neurčuje hornú hranicu, tá závisí od dohody prenajímateľa a nájomcu. Najdrahšie sa pôda prenajíma v južných oblastiach, kde sú z pôdy najvyššie výnosy. Tu si ju možno prenajať zhruba za 60 eur za hektár ročne, smerom na sever ceny klesajú, pohybujú sa okolo 20 eur za hektár. Nájomné za poľnohospodársku pôdu sa pohybuje od 1,5 percenta po takmer 8 percent z hodnoty pôdy. Hodnota závisí od zaradenia pôdy do bonitných pôdno-ekologických jednotiek.

Najdrahšie sa prenajíma pôda nížinách a najlacnejšie v horských a podhorských oblastiach. Ak si chcete prenajať pôdu od fyzickej osoby, počítať treba s tým, že zaplatíte približne 5 až 7 percent z jej hodnoty, čo je spravidla od 50 do 100 eur za hektár. Najdrahšie prenajíma pôdu cirkev, a to za 6 až 8 percent z ceny pôdy.

Čo treba vedieť o prenájme poľnohospodárskej pôdy

Nájom pozemku na poľnohospodárske účely

 1. Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa riadi paragrafmi Občianskeho zákonníka o nájomnej zmluve, až na prípady, keď zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov ustanovuje iné podmienky.
 2. Podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov sa pozemkom rozumie taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou (môže to byť aj časť takéhoto pozemku), pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991, ako aj iný pozemok prenechaný na poľnohospodárske účely alebo časť tohto pozemku.
 3. Nájomca pozemku prenechaného na poľnohospodárske účely je oprávnený brať z neho aj úžitky v zmysle paragrafov Obchodného zákonníka.
 4. Ak sa nájomca a majiteľ nedohodnú inak, obvyklé náklady spojené s užívaním prenajatého pozemku a spojené s jeho udržiavaním znáša nájomca a nájomné z pozemkov prenajatých na poľnohospodárske účely sa platí ročne pozadu k 1. októbru kalendárneho roka.
 5. Ak ide o mimoriadne okolnosti, najmä následky počasia, v dôsledku ktorých nemohol nájomca prenajatý pozemok používať na poľnohospodárske účely alebo nemohol dosiahnuť žiadny výnos v príslušnom roku, nie je povinný platiť nájomné. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má nájomca právo na primeranú zľavu z nájomného. Náhrady a príspevky, ktoré dostal z verejných prostriedkov v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.
 6. Zmluvu o nájme pozemku dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Nájom pozemok pri prevádzkovaní podniku

 1. Takýto pozemok si môže nájomca na základe zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov prenajať najmenej na päť rokov. Ak je zmluva uzavretá na určitý čas, čas nájmu je najviac 15 rokov. Zároveň platí, že zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku na určitý čas možno uzavrieť:
  1. najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,
  2. najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice alebo založenie porastu rýchlorastúcich energetických dre­vín
  3. najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle, alebo porastu drobného ovocia.
 2. Nájomca je oprávnený využívať prenajatý pozemok na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku primerane podľa druhu pozemku.
 3. Nájomca môže zmeniť druh pozemku alebo urobiť inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka pozemku a v súlade so zákonmi, ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku.
 4. Na vznik zmluvy o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku sa vyžaduje dohoda o výške nájomného alebo o spôsobe jej určenia, pričom výška nájomného je najmenej 1 % z hodnoty poľnohospodár­skej pôdy.
 5. Ak priemerné ceny poľnohospodárskych výrobkov, pestovaných na prenajatých poľnohospodárskych pozemkoch v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokoch klesli alebo stúpli o viac ako 20 %, môže prenajímateľ alebo nájomca požadovať pomernú úpravu nájomného, a to počnúc najbližším obdobím, za ktoré sa nájomné platí.
 6. Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi.
 7. Ak je vypočítaná výška nájomného nižšia ako dve eurá, môže sa prenajímateľ a nájomca dohodnúť na bezodplatnom užívaní pozemku. Taká dohoda sa považuje za zmluvu o výpožičke podľa paragrafov Občianskeho zákonníka.
 8. Ak nemohol nájomca dosiahnuť žiaden výnos z prenajatého pozemku z dôvodu, že v dôsledku podstatnej zmeny hospodárskych pomerov sa podstatne zvýšili náklady na získavanie úžitkov z prenajatého pozemku alebo sa podstatne znížila ich hodnota, alebo ak z týchto dôvodov klesne výnos nájomcu pod polovicu obvyklého výnosu, má právo na odpustenie alebo na primeranú zľavu z nájomného. Nájomca má právo požadovať primerané zníženie nájomného, ak bolo sťažené alebo obmedzené užívanie prenajatého pozemku, alebo bola znížená intenzita jeho využitia. Ak ide len o dočasné vplyvy, nájomca má právo na primeranú zľavu z nájomného, ak výnos z prenajatého pozemku klesol pod polovicu bežného výnosu. Náhrady a príspevky z verejných prostriedkov alebo iné platby prijaté nájomcom v súvislosti s týmito vplyvmi sa pripočítajú k úžitkom z prenajatého pozemku.

Zdroj: zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#prenájom #pôda
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
24. 12. 2018zdraženie1.202 €1.258 €
17. 12. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.258 €
10. 12. 2018zlacnenie1.220 €zlacnenie1.257 €
3. 12. 2018zlacnenie1.222 €zlacnenie1.260 €
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk