Sceliť pozemky možno cez pozemkové úpravy

29.06.2017 12:18
pozemok, pôda
Ilustračné foto. Autor:

Vlastníte množstvo rozdrobených pozemkov? Takéto parcely sa ťažko prenajímajú alebo predávajú. Vlastníkom môžu pomôcť pozemkové úpravy.

Vlastník pozemku, ktorý ho nedokáže geometrickými plánmi a kúpnymi alebo darovacími zmluvami usporiadať do celku, môže požiadať okresný úrad o jednoduché pozemkové úpravy. Tieto pozemkové úpravy sa na rozdiel od komplexných robia len v časti katastrálneho územia, neriešia ho celé. „Okrem pozemkových úprav vykonávaných spravidla v celom katastrálnom území legislatíva pripúšťa pozemkové úpravy len na časti katastrálneho územia spracované so zjednodušenou dokumentáciou tzv. jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ). Rozsah a skladbu projektovej dokumentácie pri nich určuje správny orgán a vykonávať sa môžu pre všetky dôvody uvedené v zákone," hovorí Michal Feik z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V súčasnosti sa podľa neho najviac realizujú JPÚ povoľované z dôvodov usporiadania pozemkov za účelom ich budúceho použitia na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Záujem o ich vykonanie v posledných rokoch vzrástol najmä zo strany obcí a miest, ktoré sa touto formou snažia usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom v lokalitách určených územným plánom na investičnú výstavbu.

Pozemkové úpravy najčastejšie pomáhajú odstraňovať rozdrobenosť vlastníctva, a to zlučovaním pozemkov, ako aj redukovaním existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej nehnuteľnosti, riešiť prístup k pozemkom, vytvoriť predpoklady k sprehľadneniu nájomných vzťahov, vytvoriť predpoklady pre efektívnejšie hospodárenie na pôde a vytvoriť podmienky pre vybudovanie spoločných a verejných zariadení a opatrení. Prínos pozemkových úprav pre vlastníka závisí od dôvodu ich vykonania, a teda aj cieľa, čo sa má v danom území prioritne vyriešiť. Pozemkovými úpravami je možné riešiť zlepšenie hospodárenia na pôde alebo dôsledky živelných pohrôm, usporiadať vlastníctvo k pozemkom, na ktorých sa plánuje investičná výstavba, riešiť funkciu ekologickej stability v územnom systéme atď. V súčasnosti je pomocou pozemkových úprav možné riešiť aj usporiadanie vlastníckych pomerov k pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod osídleniami marginalizovaných skupín obyvateľstva alebo v hospodárskych dvoroch. Preto benefit pozemkových úprav pre vlastníkov môže byť rôzny, v závislosti od účelu ich vykonania. „Vzhľadom na pozemkové vlastníctvo, ktoré je charakteristické svojou rozdrobenosťou, nejednoznačnosťou vlastníckych hraníc pozemkov, častými zmenami vo vlastníckych a užívateľských vzťahov, početných zánikoch pôvodných a vznikom nových subjektov obhospodarujúcich poľnohospodársku pôdu, je toto najväčší problém a zároveň aj priorita, ktorú musíme na Slovensku riešiť v zásade pri všetkých pozemkových úpravách," vysvetľuje Feik.

Dôvody pozemkových úprav rozdeľujú pozemkové úpravy z pohľadu ich začatia na nariadené alebo povolené. Nariadené sa začínajú z podnetu správneho orgánu a hradí ich štát. (Výnimku tvoria iba pozemkové úpravy, kde „došlo alebo má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí prístup k pozemkom alebo sťaží ich užívanie“). V týchto prípadoch sám správny orgán počas tzv. prípravného konania spolupracuje s obcou, s užívateľmi pôdy a informuje vlastníkov pozemkov o zámere vykonania pozemkových úprav, o ich účele aj možnostiach.

„Povolené pozemkové úpravy sa začínajú na žiadosť toho, kto má záujem na ich vykonaní a hradí ich žiadateľ. Preto sa spravidla vykonávajú len na časti katastrálneho územia formou JPÚ. V závislosti od dôvodu, pre aký sa JPÚ povoľujú, je legislatívne upravený aj postup ich vykonania. Preto je najlepšie, ak sa vlastníci najprv priamo informujú na pozemkovom a lesnom odbore príslušného okresného úradu o možnostiach a podmienkach vykonania pozemkových úprav, kde im pracovníci poradia, ako postupovať," radí Michal Feik.

Ak ide o pozemkové úpravy nariadené, ktoré hradí štát, cena projektu je výsledkom súťaže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Ak ide o pozemkové úpravy ktoré si hradí žiadateľ, ministerstvo cenu takýchto projektov neovplyvňuje a do jej určenia nevstupuje. Podobne neurčuje zhotoviteľa, s ktorým má žiadateľ uzatvoriť zmluvu. Počítať však treba so sumou okolo 15 000 eur pri najmenších plochách. Treba však upozorniť, že pozemkové úpravy môžu vykonávať len osoby, ktoré sú v zmysle zákona o pozemkových úpravách na to oprávnené.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pôda #pozemok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
8. 4. 2019zdraženie1.250 €zdraženie1.369 €
1. 4. 20191.241 €zdraženie1.344 €
25. 3. 2019zdraženie1.241 €zdraženie1.322 €
18. 3. 2019zlacnenie1.240 €zdraženie1.301 €
11. 3. 2019zlacnenie1.244 €zdraženie1.296 €
4. 3. 2019zdraženie1.252 €zdraženie1.294 €
25. 2. 2019zdraženie1.251 €zdraženie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk