Chystáte sa na delenie majetku?

15.06.2017 14:44
sporenie, vklad, peniaze, výber
Ilustračné foto. Autor:

Nehnuteľnosti a iný majetok sa delia pri prevode vlastníctva. Potrebné je tak urobiť pri darovaní, dedení, rozvode alebo vysporiadaní podielového spoluvlastníctva.

Najvýraznejšie problémy prináša delenie bytov, domov, pozemkov alebo pôdy. Nie je ničím výnimočným, že štyria ľudia sa stanú podielovými spoluvlastníkmi pôdy, ktorá im pripadla v rámci dedičského konania. Situáciu možno riešiť vysporiadaním podielového spoluvlastníctva. „Ak sa spoluvlastníci nehnuteľnosti nedohodnú na jej užívaní, no ani na predaji, môže rozhodnúť súd. Ten prihliada na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd prikáže vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom. Ak vec ani jeden zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov," hovorí advokátka Vladimíra Gáliková Klučková z advokátskej kancelárie JUDr. KLUČKOVÁ, advokátka, s. r. o. Pozor si však treba dať na zákon, ktorý zakazuje drobenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy pod prípustnú výmeru. Pôda mimo zastavaných území obce sa nesmie deliť na pozemky menšie ako 2-tisíc štvorcových metrov, čo sa týka poľnohospodárskej pôdy, a na pozemky menšie ako 5-tisíc štvorcových metrov v prípade lesnej pôdy.

Častým prípadom, keď si ľudia delia nehnuteľnosť, je rozvodové konanie. V prípade rozvodu manželov a zániku bezpodielového spoluvlastníctva zákon ukladá povinnosť vysporiadať si majetkové vzťahy. „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepríde k majetkovému vysporiadaniu alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo nebolo vysporiadané do tohto času súdom, tak platí, že sú nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch manželov sú rovnaké," upozorňuje právnička Mária Paveleková.

Deliť nehnuteľnosti je potrebné aj v dedičskom konaní. „V prípade, ak sa dedičia ohľadom prerozdelenia dedičstva vedia dohodnúť a toto dedičské konanie sa začalo pred 30. júnom 2016, končí sa vydaním osvedčenia o dedičstve, ktoré vydáva notár. Po vydaní osvedčenia o dedičstve majú dedičia dve možnosti. Prvou je, že sa priamo na dedičskom pojednávaní, teda hneď pred notárom vzdajú svojho práva na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve (odvolanie). V tomto prípade nadobúda osvedčenie o dedičstve právoplatnosť v deň jeho vydania. Táto možnosť je pre dedičov zaujímavá vtedy, ak do aktív dedičstva patrí napríklad nehnuteľnosť, ktorú dedičia majú záujem obratom predať," vysvetľuje notár Peter Šulai. Dedičské konania, ktoré sa začali po 1. júli 2016, sa končia uznesením, ktoré takisto vydáva notár.

Pri delení nehnuteľnosti treba dodržať niekoľko pravidiel. Platí, že musia vzniknúť nehnuteľnosti spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Rozdelenie stavby totiž nie je podľa platnej stavebnej legislatívy vždy technicky možné. Pri reálnom rozdelení stavby je budovu možné deliť buď vertikálne, alebo na jednotlivé byty a nebytové priestory. Horizontálne delenie bez splnenia rôznych kritérií nie je možné, aj keď súdy už v špecifických prípadoch takéto delenie pripúšťajú. V prípade, ak stavbu nemožno deliť podľa uvedených kritérií, tak sa môžu spoluvlastníci dohodnúť a vykonať stavebné úpravy tak, aby stavba bola deliteľná, alebo je možné stavbu speňažiť a jednotlivých spoluvlastníkov podľa výšky ich podielov zo získanej sumy vyplatiť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#darovanie #dedičstvo #rozvod #závet
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
5. 11. 2018zlacnenie1.311 €zlacnenie1.355 €
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk