Členovia urbára musia dodržiavať jeho stanovy

25.05.2017 09:19
urbár, pozemok, pozemky, pole
Ilustračné foto. Autor:

Zákon o pozemkových spoločenstvách priznáva členom viaceré práva a povinnosti. Okrem práv a povinností však musí strpieť aj viaceré obmedzenia vyplývajúce z fungovania urbára.

Členmi pozemkového spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti. Nadobúdateľ vlastníckeho práva k takémuto podielu vstupuje do práv a povinnosti člena spoločenstva v rozsahu nadobúdacieho podielu, čiže jeho práva a povinnosti závisia od veľkosti podielu. Člen je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve.

Práva a povinnosti členov urbára určuje zákon o pozemkových spoločenstvách. Spoločenstvo sa zakladá zmluvou o pozemkovom spoločenstve uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti alebo vlastníkmi spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. „O založení spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov alebo nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov na jednotlivých pozemkoch, ktoré sa majú stať spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou," hovorí právnik Ján Šiman. O založení spoločenstva a voľbe členov orgánov spoločenstva je podľa neho potrebné vyhotoviť notársku zápisnicu. Ďalšie práva a povinnosti teda môže upravovať podrobnejšie zmluva o spoločenstve a stanovy daného urbára. Tieto dokumenty sú pre každého člena záväzné a je povinný dodržiavať v nich obsiahnuté ustanovenia.

Medzi najdôležitejšie práva, povinnosti a obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zákona,patrí nakladanie s podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. „Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2," upozorňuje právnik Michal Bucka. Zákon pripúšťa aj výnimku – obmedzenie sa však nevzťahuje na nadobudnutie vlastníctva dedením alebo vyrovnaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona. Legislatíva v takomto prípade umožňuje nadobudnutie podielu zodpovedajúceho menšej výmere ako 2 000 m2. Platí to v prípade, ak je splnená podmienka, že celkový podiel nadobúdateľa vrátane už vlastného podielu bude zodpovedať výmere aspoň 2 000 m2.

Pokiaľ ide o problematiku predkupného práva, na prevod podielu na spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve, za predpokladu, že nejde o prevod podielov na spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje Fond národného majetku SR. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže sa rozhodnúť, že ho ponúkne na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru a ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe. Platí, že ak aj to z výslovného znenia zákona nevyplýva, možnosť prevodu podielu spoločnej nehnuteľnosti na blízku osobu nie je predkupným právom nijako dotknutá.

Čo je spoločná nehnuteľnosť

  • Pozemkové spoločenstvo predstavuje súbor pozemkov, ktoré sú v katastrálnom území jednej obce a sú v spoluvlastníctve urbárnikov – osôb združených v pozemkovom spoločenstve. Z právneho hľadiska ide o osobitný druh podielového spoluvlastníctva, predmetom vlastníctva v tomto prípade nie je jeden konkrétny pozemok, ale všetky pozemky tvoriace takzvanú spoločnú nehnuteľnosť. To znamená, že urbár síce tvoria viaceré pozemky (nemusia susediť), no nemožno s nimi nakladať samostatne, majú teda spoločný právny režim.
  • Spoločnou nehnuteľnosťou sa podľa zákona o pozemkových spoločenstvách rozumie jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná okrem prípadov, ktoré vymedzuje zákon. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyrovnať podľa všeobecných ustanovení o zrušení a vyrovnaní spoluvlastníctva.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozemkové spoločenstvá
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
26. 11. 2018zlacnenie1.227 €zlacnenie1.267 €
19. 11. 2018zlacnenie1.269 €zlacnenie1.308 €
12. 11. 2018zlacnenie1.294 €zlacnenie1.334 €
5. 11. 2018zlacnenie1.311 €zlacnenie1.355 €
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk