Darovať majetok možno aj neplnoletým deťom

03.05.2013 06:30
peniaze, dar, úver, splátka
Ilustračné foto. Autor:

Darovanie je jednou z možností, ako previesť majetok na inú osobu. Využíva sa najmä v prípade nehnuteľností a väčších spotrebných vecí, ako je napríklad auto.

„Darovanie ako právny úkon je vhodný u ľudí, ktorí chcú svoj majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. V mnohých prípadoch môže navyše darovanie predísť sporom o dedičstvo,“ hovorí právnička Alena Kováčová.

Podstatou darovacej zmluvy je bezplatný prevod vlastníctva medzi darcom a obdarovaným a odovzdanie a prevzatie daru. Darovanie nie je jednostranný právny úkon, vyžaduje si dohodu dvoch strán. „Dohoda sa môže dosiahnuť dvojakým spôsobom, a to prijatím daru, alebo výslovným prejavom vôle, ktorým sa prijme sľub daru,“ vysvetľuje právnička. Ak príde k odmietnutiu odovzdávaného daru, znamená to, že obe strany k žiadnej dohode nedospeli.

PIANO

Užitočné informácie nájdete aj v článku Kedy možno darovať nehnuteľnosť.

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Darovať možno takmer všetky hnuteľné aj nehnuteľné veci, pri ktorých možno uzavrieť kúpnu alebo zámennú zmluvu. Podľa právničky darom nemôžu byť veci, ktoré nemôžu byť predmetom občianskoprávneho vzťahu. Podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy je bezplatnosť, čo v praxi znamená, že darca za svoj dar nedostane žiadnu protihodnotu. Ak darca požaduje za svoj dar nejakú protislužbu, výkon alebo činnosť, nemožno hovoriť o darovacej zmluve. „Ak rodičia chcú darovať synovi dom a podmienkou je, že sa nesmie oženiť s im nesympatickou konkrétnou osobou, darovacia zmluva je v takomto prípade neplatná,“ upozorňuje právnička. O darovanie nejde ani vtedy, ak niekto požaduje za dar podstatne zníženú sumu oproti bežnej sume, za akú sa napríklad byt predáva. „Kombinácia darovacej a kúpnej zmluvy je neprípustná,“ podotýka Kováčová. Výnimku možno pripustiť len v prípade symbolickej sumy a pokiaľ sa využijú ustanovenia o simulovaných právnych úkonoch, v takomto prípade je však lepšie poradiť sa s právnikom.

Darovacia zmluva nemusí mať vo väčšine prípadov písomnú podobu. Musí však byť písomná, ak sa daruje nehnuteľnosť a vlastníctvo na základe darovacej zmluvy sa nadobúda až vkladom do katastra nehnuteľností. Darovacie zmluvy týkajúce sa hnuteľných vecí sa musia uzatvoriť písomne len vtedy, ak nedochádza súčasne aj k odovzdaniu daru a obsahom zmluvy je len sľub daru a prijatie tohto sľubu. Obdarovanému však aj na základe takejto zmluvy vzniká žalovateľný nárok na odovzdanie daru.

Darovacia zmluva by mala obsahovať aj podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník stanovuje presné podmienky, na základe ktorých sa možno domáhať vrátenia daru a znamená to, že majiteľ nemôže darovanú nehnuteľnosť len tak svojvoľne pýtať späť. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru, len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správal k členom darcovej rodiny. „Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny,“ upozorňuje právnička. Právo na vrátenie daru si darca uplatňuje u obdarovaného. "Obdarovaný môže odoprieť vrátenie daru tým, že poprie existenciu zákonných dôvodov na vrátenie daru, vtedy musí darca svoj nárok uplatniť na súde,“ hovorí Kováčová.

Obdarovať možno hocikoho. Zákon povoľuje darovať nehnuteľnosť a iný majetok napríklad aj neplnoletým deťom. Ak chce niekto obdarovať maloleté dieťa, môže tak urobiť, dieťa však musí zastupovať zákonný zástupca. Pokiaľ ide o darovanie daru počas manželstva, treba rozlišovať dve situácie. „Ak je dar darovaný výslovne jednému z manželov, nadobúda ho do výlučného vlastníctva len obdarovaný manžel napriek tomu, že existuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a bežne majetok nadobúdajú do toho spoluvlastníctva,“ vysvetľuje právnička. Ak sú obdarovaní obaja manželia spoločne, dar nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva napriek tomu, že ostatný majetok nadobúdajú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak chcú majetok darovať manželia, a majú napríklad byt v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja, inak je právny úkon darovania neplatný.

Zákon vylučuje aj darovanie pre prípad smrti, pretože by išlo vlastne o osobitný právny dôvod prechodu vlastníctva smrťou a Občiansky zákonník pripúšťa ako dôvod iba dedenie. Darovanie teda môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má obdarovaný začať užívať dar až po darcovej smrti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 10. 2018zdraženie1.330 €1.391 €
22. 10. 2018zlacnenie1.329 €zlacnenie1.391 €
15. 10. 2018zdraženie1.330 €zlacnenie1.394 €
8. 10. 2018zdraženie1.329 €zdraženie1.424 €
1. 10. 2018zdraženie1.301 €1.408 €
24. 9. 2018zlacnenie1.286 €zlacnenie1.408 €
17. 9. 2018zlacnenie1.287 €zlacnenie1.409 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk