Ako vyplniť daňové priznanie krok za krokom

12.02.2013 10:37
dane, daňové priznanie, tlačivo, tlačivá
Ilustračné foto. Autor:

Ľudia, ktorí majú príjmy zo živnosti, podávajú daňové priznanie typu B. Toto tlačivo je určené aj pre prenajímateľov či pre tých, čo majú aj iné príjmy ako len zárobok zo zamestnania.

 • Najprv je potrebné uviesť svoje daňové identifikačné číslo (DIČ) do riadka číslo 1. Vedľa živnostník krížikom vyznačí, že ide o daňové priznanie a že ho podáva za rok 2012. Dátum narodenia do riadka 2 napíšu len ľudia, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt.
 • Do riadka 3 sa píše kód činnosti, z ktorej má živnostník hlavný príjem (SK NACE), a jej názov. Jednotlivé kódy i názvy činností možno nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk.
 • Do riadkov 4 až 13 napíše svoje meno, adresu a ďalšie kontaktné údaje. Riadky 14 až 25 vypisujú len ľudia, ktorí nemajú na Slovensku trvalý pobyt.
 • Do riadka 26 musia živnostníci napísať názov banky a číslo svojho účtu, ktorý využívajú na podnikanie. V prípade, že majú viacero účtov, uvedú ďalšie v štrnástom oddiele.
 • Druhý oddiel sa vypĺňa len v prípade, ak za daňovníka podáva daňové priznanie jeho zákonný zástupca.
 • Starobní a predčasní dôchodcovia, ktorí poberali penziu celý minulý rok, v treťom oddiele v riadku 29 vyznačia krížik. Do riadka 30 potom uvedú celoročnú výšku dôchodku.
 • Kto si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela alebo manželku, napíše jeho meno, rodné číslo a výšku príjmov do riadka 31. Potrebné je uviesť aj počet mesiacov, za ktoré si uplatňuje nezdaniteľnú časť. V prípade, že boli manželmi celý minulý rok, uvedie daňovník číslo 12.
 • Do štvrtého oddielu sa uvádzajú mená a rodné čísla detí, na ktoré si uplatňujeme daňový bonus. Musíme vyznačiť aj mesiace, za ktoré ho chceme získať. Ak si niekto uplatňuje bonus na viac ako štyri deti, vyznačí to krížikom v riadku 33. Údaje o ďalších deťoch uvedie v štrnástom oddiele.
 • Piaty oddiel vypĺňajú tí živnostníci, ktorí mali aj príjem zo zamestnania. Do riadka 34 napíšu celkový hrubý príjem od všetkých zamestnávateľov. Do riadka 34a uvedú, koľko z tejto sumy tvoril zárobok na základe dohôd. Do riadka 35 je potrebné napísať celkovú výšku odvodov, ktoré im zamestnávateľ strhol z platu, a v riadkoch 35a a 35b rozpíšu, koľko z toho tvorili odvody na sociálne poistenie a koľko na zdravotné poistenie. Potom od príjmov v riadku 34 odpočítajú odvody v riadku 35 a výsledok uvedú do riadka 36 ako čiastkový základ dane.
 • Príjmy zo živnosti sa uvádzajú v šiestom oddiele v tabuľke č. 1 do riadka 2. Vedľa príjmov sa do druhého stĺpca uvádzajú výdavky, či už skutočné, alebo paušálne. Ak mal niekto aj iné príjmy, uvedie ich do príslušného riadka tabuľky. Jednotlivé príjmy sa potom zrátajú a výsledok sa zapíše do riadka 9 a potom do riadka 12. Pod tabuľkou je potrebné vyznačiť, či si uplatňujeme preukázateľné výdavky, alebo paušálne výdavky. Ďalej sem živnostníci musia napísať výšku odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.
 • Do riadka 37 potom uvedieme príjmy z riadka 9 v tabuľke č. 1 a do riadka 38 výdavky z rovnakého riadka. Od príjmov v riadku 37 odpočítame výdavky v riadku 38 a ak je výsledok kladný, napíšeme ho do riadka 39. Ak je záporný, uvedieme ho do riadka 40. Rovnaké čísla uvedieme aj do riadkov 43 a 44.
 • Riadky 41 a 42 a 48 až 51 vypĺňajú len živnostníci, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva.
 • Príjmy z tabuľky č. 1 v riadku 12 napíšeme znovu do riadka 45 a výdavky do riadka 46. Rozdiel týchto príjmov a výdavkov napíšeme do riadka 47.
 • Do riadka 52 uvedieme čiastkový základ dane, ktorý získame výsledkom tohto vzorca: riadok 47 + riadok 48 + riadok 50 – riadok 51. V prípade, že dostaneme záporný výsledok, uvedieme sem nulu.
 • Siedmy oddiel je určený pre ľudí, ktorí majú príjmy z kapitálového majetku, ako sú úroky či výnosy zo zmeniek. Oddiel číslo 8 zase vypĺňajú tí, ktorí majú ostatné príjmy podľa paragrafu 8, ako je príjem z príležitostných činností, z predaja hnuteľných vecí, prevodu cenných papierov či výhry zo súťaží.
 • Deviaty oddiel vypĺňajú tí živnostníci, ktorí si chcú daňový základ znížiť o stratu z predchádzajú­cich rokov.
 • Živnostník svoje dosiahnuté príjmy zosumarizuje na riadkoch 67 až 75. Do riadka 67 zapíše čiastkový základ dane zo závislej činnosti (ak mal takéto príjmy), ktorý uviedol do riadka 36. Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, ktoré napísal do riadka 43, zapíše aj do riadka 68. Do riadka 69 sa píše suma z riadka 66 (maximálne do sumy v riadku 68). Potom od sumy v riadku 68 odpočíta sumu v riadku 69 a výsledok napíše do riadka 70.
 • Následne spočíta čísla v riadku 67 a 70 a výsledok napíše do riadka 71. Potom zráta čísla v riadkoch 52, 55 a 58 a výsledok napíše do riadka 72. Potom z riadka 66 odpočíta sumu v riadku 69 a výsledok napíše do riadka 73 (maximálne do sumy v riadku 72). Potom odpočíta od riadka 72 riadok 73 a výsledok uvedie do riadka 74.
 • Do riadka 76 znovu napíše číslo z riadka 71.
 • Ak základ dane v riadku 76 nie je vyšší ako 18 983 eur, má živnostník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 644,74 eura, čo uvedie do riadka 77. Kto si uplatňuje nezdaniteľnú časť na manželku, môže si takisto odpočítať maximálne 3 644,74 eura (ak číslo v riadku 76 nie je vyššie ako 33 561,94 eura). Od tejto sumy odpočíta vlastné príjmy manželky a výsledok zapíše do riadka 78. Čísla z riadkov 77 a 78 spočíta a napíše do riadka 79.
 • Potom od základu dane v riadku 76 odpočíta nezdaniteľné časti v riadku 79 a výsledok uvedie do riadka 80. Potom zráta riadky 80, 74 a 75 a výsledok zapíše do riadka 81.
 • Zo sumy v riadku 81 vypočítame 19 percent a výsledok (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol) uvedieme ako daň do riadka 82.
 • Riadky 83 až 90 sú určené pre ľudí, ktorí mali príjmy zo zahraničia. Daň po vyňatí a zápočte sa uvádza do riadka 91. Kto nemal príjmy zo zahraničia, napíše sem číslo z riadka 82. Riadky 92 až 94 sú určené pre príjmy zo zahraničia.
 • Kto nemal príjmy zo zahraničia, napíše číslo z riadka 91 znovu do riadka 95.
 • Ľudia, ktorí si uplatňujú daňový bonus, napíšu jeho celkovú výšku do riadka 96. Za každé dieťa môžu získať bonus vo výške 249,24 eura, ak si ho uplatňujú za celý rok.
 • Od dane v riadku 95 odpočítajú bonus v riadku 96 a výsledok uvedú do riadka 97. Ľudia, ktorým uplatňoval bonus počas roka ich zamestnávateľ, uvedú sumu vyplateného bonusu do riadka 98. Rozdiel riadkov 96 a 98 vyšší ako nula zapíšu do riadka 99.
 • Ak je rozdiel riadkov 99 a 95 vyšší ako nula, uvedú výsledok do riadka 100 ako sumu bonusu, ktorú im má správca dane poslať.
 • Ak je rozdiel riadkov 98 a 96 vyšší ako nula, zapíšu ho do riadka 101 ako zamestnávateľom nesprávne vyplatený bonus.
 • Do riadka 102 sa uvádza suma nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie.
 • Živnostníci, ktorí mali aj príjem zo zamestnania, uvedú výšku zrazených preddavkov na daň do riadka 105. Zrazené preddavky na zabezpečenie dane sa píšu do riadka 106.
 • Zaplatené preddavky na daň sa zapisujú do riadkov 107 a 108. Rozdiel riadkov 93 a 94 uvedieme do riadka 109.
 • Podnikateľ následne vypočíta tento vzorec: riadok 95 – r. 96 + r. 98 + r. 100 + r. 102 – r. 103 – r. 104 – r. 105 – r. 106 – r. 107 – r. 108 – r. 109. Ak je výsledok kladný, zapíše ho do riadka 110 ako daň na úhradu. Ak je výsledok záporný, vznikol mu nový preplatok, ktorý uvedie do riadka 111.
 • Jedenásty oddiel vyplnia ľudia, ktorí podávajú dodatočné daňové priznanie, a dvanásty oddiel je určený pre daňových rezidentov iných krajín.
 • Dvanásty oddiel vyplnia tí, čo chcú nejakej organizácii poukázať dve percentá zo svojich daní, urobiť tak môžu, ak dve percentá z ich daní dosiahnu aspoň 3,32 eura. Kto nechce nikomu poukázať časť daní, musí to na začiatku tohto oddielu vyznačiť. Tento oddiel je potrebné podpísať a uviesť dátum.
 • Do riadka 124 musia živnostníci uviesť počet príloh, ktoré prikladajú k daňovému priznaniu. Vedľa sa podpíšu a uvedú aktuálny dátum.
 • V pätnástom oddiele sa žiada o vyplatenie daňového bonusu a v šestnástom o vrátenie daňového preplatku. Kto vypĺňa tieto oddiely, musí ich takisto podpísať a uviesť dátum.
 • Sedemnásty oddiel slúži na pomocné výpočty.
 • Novinkou je posledná strana daňového priznania, v ktorej sa vypĺňajú údaje na účely sociálneho a zdravotného poistenia. Je určená pre ľudí, ktorí majú príjmy z osobnej asistencie.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk