Ako sa posudzuje nárok na dôchodok poistenca, ktorý pracoval aj v zahraničí

01.04.2019 15:57
senior, dôchodca
Ilustračné foto. Autor:

Ak bol občan počas svojho aktívneho pracovného života dôchodkovo poistený aj v inom štáte ako na Slovensku, jeho budúci nárok na dôchodok závisí od toho, kde bol poistený.

Či bol dôchodkovo poistený v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarskej konfederácii (tu platia smernice EÚ) alebo v štáte, s ktorým má SR uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (ide o tzv. zmluvný štát a v takýchto prípadoch sa postupuje podľa danej zmluvy).

Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov SR, ale získal obdobie poistenia aj v inom členskom/zmluvnom štáte, na vznik nároku na dôchodok sa v prípade potreby prihliadne aj na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého štátu. Je to tak pre poistenca výhodnejšie. Na Slovensku v súčasnosti musí poistenec o. i. splniť najmä podmienku 15-tich rokov dôchodkového poistenia (tzv. „odpracovaných rokov“) a dovŕšenia dôchodkového veku.

Ak teda v SR odpracoval napr. len 13 rokov, ale ďalších 17 rokov má odpracovaných v inom štáte EÚ, Sociálna poisťovňa prihliadne aj na obdobia poistenia v zahraničí (započíta mu teda aj týchto 17 rokov, spolu 30 rokov) a nárok na dôchodok mu prizná. Vyplácať mu však bude len takú sumu dôchodku, ktorá zodpovedá obdobiu poistenia/odvád­zania poistného na Slovensku (ide o tzv. čiastkový dôchodok) – Sociálna poisťovňa teda bude dôchodok vyplácať len za obdobie spomínaných 13 rokov poistenia. Zahraničná inštitúcia potom posúdi nárok a výšku dôchodku podľa vlastných legislatívnych pravidiel za obdobie, ktoré odpracoval v danom štáte.

Ak však poistenec v niektorom členskom/zmluvnom štáte získal obdobie poistenia kratšie ako jeden rok, príslušný štát dôchodok v zásade neprizná. V takomto prípade obdobie poistenia/bydliska kratšie ako jeden rok započíta pri vybavovaní dôchodku štát, ktorý priznáva dôchodok – teda ten štát, v ktorom poistenec splní všetky v danom štáte platné podmienky priznania nároku na dôchodok (najmä podmienku odpracovaných rokov a dovŕšenia dôchodkového veku).

Odlišný právny režim sa uplatňuje pri medzinárodných zmluvách o sociálnom zabezpečení založených na princípe teritoriality (ide o niektoré štáty bývalého Sovietskeho zväzu), podľa ktorých dôchodok prizná a vypláca zmluvný štát, na území ktorého má poistenec trvalý pobyt.

Zoznam štátov, ktoré aplikujú koordinačné nariadenia EÚ, ako aj zoznam zmluvných štátov poistenci nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodkové poistenie v zahraničí a EÚ.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
#Sociálna poisťovňa #dôchodok #penzia #dôchodkové poistenie #penzia zo zahraničia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR