Na čo máte nárok, ak máte nízky invalidný dôchodok

, 12.03.2019 06:00
vlak, peniaze, eurá
Konanie o posúdení hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Autor:

Mali by ste vedieť, že...

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným predpisom, ak si príjem nemôže zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov. Zákonnými nárokmi rozumieme najmä výživné, dávku v nezamestnanosti, dôchodkové dávky, opakované štátne sociálne dávky a iné, podľa životnej situácie občana. Občan má nárok na pomoc v hmotnej núdzi vtedy, ak jeho príjem nedosahuje sumu nárokov stanovenú v zákone o pomoci v hmotnej núdzi.

Ak je žiadateľom o pomoc v hmotnej núdzi občan poberajúci invalidný dôchodok, sumu nárokov môže tvoriť dávka (výška dávky je závislá od spoločne posudzovaných osôb), príspevok na zdravotnú starostlivosť (výška závisí od počtu spolu posudzovaných osôb), aktivačný príspevok (v prípade ak sa občan zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia), príspevok na bývanie (v prípade, že občan je vlastníkom alebo nájomcom bytu alebo domu a preukáže, že šesť po sebe nasledujúcich mesiacov hradil náklady spojené s bývaním a uhradil poplatky za tuhý komunálny odpad potvrdením tlačiva) a ochranný príspevok (v prípade ak občan dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok, je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, sa osobne stará o ťažko zdravotne postihnutého občana odkázaného na opatrovanie alebo sa zúčastňuje na resocializačnom programe alebo má nepriaznivý zdravotný stav, pri ktorom je práceneschopný na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní). Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov na dávku a príspevky ustanovených v zákone o pomoci v hmotnej núdzi a príjmom (potvrdenie o príjme zo zárobkovej činnosti). Pri posudzovaní hmotnej núdze sa za príjem považuje 75 % z invalidného dôchodku. Na základe písomnej žiadosti a dokladov preukazujúcich príjmové, majetkové a rodinné pomery úrad posúdi, na aké príspevky spĺňa žiadateľ nárok a rozhodne o výške dávky a príspevkov.

Konanie o posúdení hmotnej núdze sa začína podaním písomnej žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi občana na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelení pomoci v hmotnej núdzi v mieste trvalého pobytu. Nárok na dávku a príspevky vzniká právoplatným rozhodnutím úradu o ich priznaní. Dávka a príspevky sa priznajú a vyplácajú od začiatku mesiaca, v ktorom si občan podal žiadosť a vyplácajú sa mesačne pozadu.

Zdroj: UPSVAR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #invalidita #invalidný dôchodca
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR