O koľko sa zvýšia starodôchodcom penzie?

22.08.2017 13:38
dôchodca, dôchodok, penzia, úradník, kancelária
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o starodôchodcoch.

Kto sú starodôchodcovia a koľko ich je?

Vo všeobecnosti sú starodôchodcovia poberatelia starobných dôchodkov, na ktoré vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, a to zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení (zákon o sociálnom zabezpečení). Ich počet je približne 451-tisíc. Na účely novely sú to poberatelia uvedených starobných dôchodkov, ktorých suma by bola vyššia, ak by bola vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý je účinný od 1. januára 2004. Ich počet je viac ako 110-tisíc.

Prečo sa novela zákona vzťahuje iba na časť starodôchodcov?

Vzťahuje sa len na tých starodôchodcov, ktorých dôchodok by bol vyšší, ak by sa jeho suma určila podľa zákona o sociálnom poistení. Ide o dôchodcov, ktorí boli nadpriemerne ekonomicky aktívni, teda mali v zásade zárobky nad úrovňou priemernej mzdy v hospodárstve.

Na aké dve skupiny sa členia starodôchodcovia?

Starodôchodcom, ktorým vznikol nárok na dôchodok podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do 31. decembra 2003, sa bude penzia prepočítavať podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení. Starodôchodcom, ktorým vznikol nárok na dôchodok podľa predpisov sociálneho zabezpečenia účinných pred 1. októbrom 1988, sa penzia nebude znova prepočítavať, ale rovnako ako v roku 2009 sa zvýši o pevnú sumu. O sumu 25,50 eura sa zvýši aj penzia starodôchodcov, ktorí odišli do penzie v rokoch 1965 až 1988.

Pri novom výpočte starobného dôchodku bude dodržaná zásada, aby sa postupovalo od najstarších starodôchodcov. V prvom kroku sa uskutoční výber dôchodcov, ktorých sa uvedená právna úprava bude týkať. Ako výberové kritérium slúži hodnota priemerného mesačného zárobku, z ktorého bol vypočítaný dôchodok pri priznaní.

Ak bol dôchodok starodôchodcu priznaný po 31. decembri 2003 a jeho suma bola vypočítaná podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, upraví sa suma jeho priemerného mesačného zárobku podľa pravidiel platných na rok 2003. Po vypočítaní starobného dôchodku sa jeho suma valorizuje a prípadne zvýši za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku od dátumu jeho pôvodného priznania až do roku 2018.

Úprava priznaného dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 k novo vypočítanej sume starobného dôchodku nepatrí, pretože už je zohľadnená v úprave priemerného mesačného zárobku. V prípade, že by sa na novo vypočítanú sumu starobného dôchodku použila úprava dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, výsledná suma penzie by bola výrazne vyššia ako suma, ktorá by bola vypočítaná podľa zákona o sociálnom poistení, čo je v rozpore s hlavným cieľom, ktorý novela sleduje.

Uvedeným postupom sa vypočíta suma starobného dôchodku, na ktorej výplatu vznikne starodôchodcovi nárok k 1. januáru 2018. Nárok na výplatu penzie v tejto sume vznikne iba vtedy, ak je vyššia ako suma, ktorá starodôchodcovi patrí k 1. januáru 2018.

Starobný dôchodok starodôchodcu, ktorý bol priznaný podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného pred 1. októbrom 1988: sa zvýši o pevne stanovenú sumu 25,50 eura. V prvom kroku sa uskutoční výber dôchodcov, ktorých sa uvedená právna úprava bude týkať.

Prečo sa dôchodok starodôchodcov, ktorých sa novela týka, prepočíta podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a nie podľa zákona o sociálnom poistení?

Starobný dôchodok starodôchodcov, na ktorý vznikol nárok podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa opätovne vypočíta podľa tohto zákona, ale z inak upraveného priemerného mesačného zárobku. Uvedený postup je v súlade so zásadou, ktorá sa dlhodobo uplatňuje v práve sociálneho zabezpečenia, že nároky na dôchodkové dávky sa posudzujú podľa predpisov, v čase účinnosti ktorých boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku. Táto zásada je konkrétnym uplatnením princípu právnej istoty a legitímneho očakávania poistenca, že o jeho dôchodkových nárokoch bude rozhodnuté podľa tých právnych predpisov, počas platnosti ktorých nadobudol svoje dôchodkové nároky a splnil podmienky stanovené na nárok na dôchodkovú dávku.

Aké je priemerné zvýšenie starobného dôchodku prvej skupiny starodôchodcov?

Priemerné zvýšenie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003 sa v roku 2018 odhaduje na úrovni cca 45 eur a v rokoch 2019 a 2020 na úrovni cca 46 eur. V rokoch 2019 a 2020 bude uvedené zvýšenie závisieť od percenta valorizácie starobného dôchodku.

Prečo sa druhej skupine starodôchodcov zvyšuje dôchodok pevnou sumou a ako bola vypočítaná?

Zvýšenie starobných dôchodkov priznaných podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa vykoná pevnou sumou, pretože Sociálna poisťovňa nemá k dispozícii všetky informácie potrebné na výpočet týchto dôchodkov evidované v digitálnom tvare tak, aby boli spracovateľné informačnými technológiami, a nemá k dispozícii ani programové aplikácie na výpočet dôchodku podľa zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení, ktorý bol platný pred 1. októbrom 1988.

Suma starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, sa zvýši o pevnú sumu 25,50 eura. Táto suma je ekvivalentom predpokladanej priemernej sumy zvýšenia penzií, ktoré boli priznané podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v rokoch 1988 až 1991. Obdobie rokov 1988 až 1991 je najbližšie k príjmovým pomerom pred rokom 1988, a práve z tohto dôvodu sa pri určovaní výberového kritéria a pevnej sumy zvýšenia vychádza z tohto obdobia.

Prečo sa zvýšenie dôchodku nevyplatí dotknutým starodôchodcom spätne od roku 2004?

Ak by zákon, účinný od 1. januára 2018 stanovil, že dôchodky sa vyplatia spätne od 1. januára 2004, znamenalo by to, že mení so spätnou účinnosťou právne vzťahy, ktoré vznikli pred jeho platnosťou. (Pôsobil by v čase, keď ešte neexistoval). Išlo by o pravú retroaktivitu, ktorá je v právnom štáte v zásade neprípustná. Právna teória pripúšťa, že pravá retroaktivita by mohla byť za zvlášť mimoriadnych okolností v prípade sledovania osobitných a dôležitých cieľov celospoločenského alebo medzinárodného záujmu prípustná. V uvedených súvislostiach by však bola pravá retroaktivita opätovne významným právnym precedensom, ktorý by v budúcnosti mohol spôsobovať problémy pri nevyhnutných zmenách právnej úpravy dôchodkového systému.

Novela je tiež retroaktívna, pretože so spätnou platnosťou mení sumu dôchodku, ktorý bol priznaný ešte pred jej účinnosťou a aj platnosťou, ale jej právne účinky (nárok na výplatu dôchodku) nastáva až od jej účinnosti to znamená od 1. januára 2018. Tento druh retroaktivity je nepravou retroaktivitou, ktorá, ak je nevyhnutná na dosiahnutie sledovaného cieľa, je prípustná.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#otázky a odpovede #starodôchodcovia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
23. 7. 2018zlacnenie1.235 €zlacnenie1.375 €
16. 7. 2018zlacnenie1.237 €zlacnenie1.384 €
9. 7. 2018zlacnenie1.257 €zlacnenie1.397 €
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk