Čo všetko musím splniť, aby som dostal predčasný dôchodok?

17.08.2017 18:17
dôchodca, dôchodok, penzia, pracujúci
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o predčasnej penzii.

Čo všetko musím splniť, aby mi bol priznaný predčasný dôchodok?

Ten, kto odchádza do predčasného dôchodku, musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac dva roky a suma jeho dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima (239,40 eura). Ak poistenec získal aj obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení (II. pilier), súčet súm predčasného dôchodku a predčasného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako 1,2-násobok sumy životného minima (239,40 eura). A tiež platí, že poistenec musí oň požiadať. Nárok na výplatu predčasného dôchodku nevznikne, ak by poistenec ku dňu, od ktorého ho žiada priznať, pracoval – teda bol povinne dôchodkovo poistený v SR, v členskom štáte únie, v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), alebo v štáte, s ktorým má Slovensko uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi SR. Poistenec teda ku dňu, od ktorého žiada priznať predčasný dôchodok, nemôže byť zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba a nemôže byť zamestnaný s odvodovou úľavou. Nárok na výplatu predčasnej penzie nevznikne ani vtedy, ak bude vykonávať pracovnú činnosť v niektorom pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru (napr. dohoda).

Dobrovoľne dôchodkovo poistená som od 1. februára 2015. Tento mesiac (11. augusta) mi Sociálna poisťovňa priznala predčasný starobný dôchodok. Môžem ostať dobrovoľne dôchodkovo poistená aj naďalej, aby som si mohla zvýšiť predčasný starobný dôchodok za obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia získané po jeho priznaní? Z poistenia som sa neodhlásila.

Napriek tomu, že ste sa z dobrovoľného dôchodkového poistenia neodhlásili, toto vám zaniklo dňom 11. augusta 2017, práve z dôvodu priznania predčasného dôchodku. V zmysle zákona o sociálnom poistení dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť totiž len fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt a nemá priznaný predčasný dôchodok. Odo dňa, keď tieto podmienky splnené nie sú, dobrovoľné dôchodkové poistenie zaniká zo zákona.

Požiadal som o priznanie predčasného dôchodku od 30. júla 2017. Rozhodnutie som ešte nedostal. Od 1. septembra 2017 mám možnosť nastúpiť do zamestnania. Môžem dôchodok odmietnuť?

Poistenec, ktorý požiadal o predčasný dôchodok, môže vziať svoju žiadosť späť bez udania dôvodu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o priznaní tohto dôchodku, teda kým ešte rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Späťvzatie žiadosti treba zaslať písomne na adresu ústredia SP. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresu), musí z nej jasne vyplývať, že ide o späťvzatie žiadosti o dôchodok a musí byť podpísaná žiadateľom. SP na základe tejto žiadosti vydá písomné rozhodnutie o zastavení konania o dôchodku. Ak už poistencovi bol poukázaný predčasný dôchodok, SP mu zašle písomnú výzvu, aby prevzaté sumy vrátil do 30 dní od doručenia výzvy. Ak poistenec sumy v stanovenej lehote nevráti, SP ich bude vymáhať ako plnenie z právneho dôvodu, ktorý odpadol (bezdôvodné obohatenie).

Prídem o predčasný dôchodok, ak budem pracovať v Rakúsku?

Ak vám vznikne povinné dôchodkové poistenie v Rakúsku či v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie (EÚ), Sociálna poisťovňa vám výplatu predčasného dôchodku zastaví. Podľa nariadenia EÚ totiž každý členský štát zohľadní podobné fakty alebo udalosti, ktoré sa vyskytli v ktoromkoľvek členskom štáte, ako keby sa stali na jeho vlastnom území. Zákon o sociálnom poistení neumožňuje súbeh poberania predčasného dôchodku a povinného dôchodkového poistenia zamestnanca (vrátane zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti ) alebo samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Platí to aj pre slovenských občanov, ktorí chcú pracovať v EÚ, v štáte, ktorý je členom Európskeho združenia voľného obchodu (Švajčiarska konfederácia, Islandská republika, Nórske kráľovstvo a Lichtenštajnské kniežactvo), alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom poistení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Ak tam občan SR začne vykonávať pracovnú činnosť a bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO, nemá na Slovensku nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku. Poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý je v zahraničí povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO, je povinný túto skutočnosť oznámiť Sociálnej poisťovni.

Mám 61 rokov. Dňa 31. júla tohto roku som ukončil zamestnanie. Do nového zamestnania som mal nastúpiť 15. augusta 2017, no nestalo sa tak. Môžem požiadať o predčasný dôchodok spätne od 31. júla?

Nie, nárok na predčasný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti SP. Vzhľadom na to nie je možné o tento dôchodok požiadať spätne.

Mám živnosť. Môžem ísť do predčasného dôchodku ako 61-ročný?

Ak ste povinne dôchodkovo poistený ako samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník), nemôžete požiadať o predčasný starobný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení neumožňuje súbeh zamestnania a poberania predčasného starobného dôchodku. Platí, že poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie, bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba (t. j. je zamestnaný alebo vykonáva samostatne zárobkovú činnosť).

Som poberateľom predčasnej penzie. Dňa 8. septembra 2017 dovŕšim dôchodkový vek a chcel by som sa zamestnať. Ako a kedy príde k prechodu z predčasného dôchodku na riadny starobný dôchodok? Dostanem o tejto zmene rozhodnutie?

Predčasný starobný dôchodok je po dovŕšení dôchodkového veku starobným dôchodkom. To znamená, že od 8. septembra už budete poberateľom starobného dôchodku. O tejto skutočnosti Sociálna poisťovňa rozhodnutie nevydáva, táto zmena nastáva automaticky v zmysle zákona o sociálnom poistení.

Spĺňam podmienky nároku na predčasný dôchodok. Nemôžem však o tento dôchodok požiadať, lebo ešte stále pracujem. Ak by som však ukončila zamestnanie, do priznania dôchodku budem bez príjmu. Aké sú možnosti, aby občan, ktorý ukončí zamestnanie a požiada o priznanie predčasnej penzie, nezostal do priznania dôchodku bez príjmu?

Zákon o sociálnom poistení neumožňuje súbeh zamestnania na riadnu pracovnú zmluvu, z ktorého vyplýva povinné dôchodkové poistenie a poberania predčasného starobného dôchodku. Každý občan sa rozhoduje individuálne s prihliadnutím na svoju ekonomickú a sociálnu situáciu, či zostane pracovať až do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo zamestnanie na riadnu pracovnú zmluvu ukončí a požiada o predčasný starobný dôchodok, pričom by mal vziať do úvahy aj to, že od ukončenia zamestnania do priznania dôchodku môže byť nejaký čas bez príjmu. Podľa zákona je Sociálna poisťovňa povinná rozhodnúť o priznaní dôchodku do 60 dní od podania žiadosti (vo väčšine prípadov tak robí do 30 dní), v mimoriadne zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo žiadateľovi o dôchodok oznamuje (napr. ak klientovi chýbajú doklady potrebné na rozhodnutie o nároku na dôchodok). Vhodnou možnosťou je pre vás pracovať na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní práce, pretože tieto dohody nezakladajú účasť na dôchodkovom poistení a takýto zamestnanec nie je povinne dôchodkovo poistený, to znamená že môžete mať príjem z práce na dohodu a zároveň mať podanú žiadosť o predčasný dôchodok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#predčasný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
23. 7. 2018zlacnenie1.235 €zlacnenie1.375 €
16. 7. 2018zlacnenie1.237 €zlacnenie1.384 €
9. 7. 2018zlacnenie1.257 €zlacnenie1.397 €
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk