Kedy môžete ísť do dôchodku?

07.06.2017 08:36
dôchodca, dôchodok, penzia
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o penzijnom veku, starobnom či minimálnom dôchodku

Narodila som sa 18. 2. 1957 a vychovala som 2 deti. Kedy dovŕšim dôchodkový vek? Bude sa môj dôchodkový vek predlžovať?

Dôchodkový vek dovŕšite 18. 11. 2018 a nebude sa predlžovať. Nový spôsob určovania dôchodkového veku sa nevzťahuje na tie ženy, na ktoré sa vzhľadom na prechodné obdobie stále vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961), ani na tých poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Narodil som sa 25. 7. 1955. Kedy dovŕšim dôchodkový vek?

Dôchodkový vek dovŕšite 9. 10. 2017. Podľa opatrenia rezortu práce dôchodkový vek ustanovený na rok 2017 je 62 rokov a 76 dní. Sociálna poisťovňa (SP) pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet dôchodkového veku, pomocou ktorej je možné vypočítať si presný dátum dovŕšenia dôchodkového veku, ak sa už dá určiť. Základným údajom potrebným na výpočet je dátum narodenia. Ak ide o ženu alebo poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, po zadaní potrebných údajov sa pri výpočte dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii aj podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Narodil som sa 14. 6. 1957. Môžem v tomto roku požiadať o predčasný starobný dôchodok?

Môžete. O predčasný dôchodok je možné požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, ak sú splnené aj ostatné podmienky nároku naň. Na rok 2017 je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 76 dní. Tento vek dovŕšite 29. 8. 2019. O predčasný dôchodok môžete požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením tohto veku, t. j. najskôr od 29. 8. 2017. Ku dňu, od ktorého požiadate o jeho priznanie však nemôžete pracovať napr. ako zamestnanec alebo dohodár. Nárok naň vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti.

V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek. Odpracoval som 43 rokov, z toho 18 rokov v II. pracovnej kategórii. Bude mať II. pracovná kategória vplyv na sumu môjho starobného dôchodku?

Keďže sa vám zachovajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do II. pracovnej kategórie, SP vypočíta sumu dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. 1. 2004 a tiež podľa právnych predpisov účinných do 31. 12. 2003. Ak bude suma dôchodku vypočítaná podľa zákonov účinných do 31. 12. 2003 vyššia, SP dôchodok prizná v tejto sume.

Budú sa mi pre výpočet sumy starobného dôchodku hodnotiť aj vyplatené dávky v nezamestnanosti?

Na výpočet sumy starobného dôchodku sa nehodnotí suma vyplatenej dávky v nezamestnanosti ako vymeriavací základ. Hodnotí sa iba obdobie (ako náhradná doba do odpracovaných rokov), počas ktorého bol občan evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, a to takto: obdobie evidencie do 31. 12. 2000 sa hodnotí v plnom rozsahu, v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 sa hodnotí iba doba evidencie, počas ktorej bola občanovi vyplácaná dávka v nezamestnanosti (za tieto obdobia patrí osobný mzdový bod – OMB v hodnote 0,3, ak toto obdobie trvalo celý rok, alebo pomerná časť z hodnoty 0,3, ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka). Po 31. 12. 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ak však poistenec bol od 1. 1. 2004 dobrovoľne dôchodkovo poistený (prihlásil sa a dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie, resp. si za toto obdobie môže aj v čase odchodu do dôchodku dodatočne, teda aj spätne, doplatiť poistné na dôchodkové poistenie), tak sa mu toto obdobie po 31. 12. 2003 bude hodnotiť z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dodatočne doplatené poistné na dôchodkové poistenie. V týchto prípadoch je rozhodujúca suma vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenia alebo dodatočne bude doplatené poistné na dôchodkové poistenie.

V tomto roku sa starobný dôchodok zvyšoval o 8,20 eura. Môj bol od 1. 1. 2017 zvýšený len o 2,60 eura. Prečo?

K 31. 12. 2016 ste poberali starobný dôchodok zvýšený na minimálny – 311,10 eura. Tzv. základná suma vášho dôchodku bola 305,50 eura. Od 1. 1. 2017 sa starobný dôchodok zvyšoval o 8,20 eura. Váš „základný“ dôchodok sa teda od 1. 1. 2017 zvýšil na 313,70 eura (305,50 + 8,20). Keďže táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, od 1. januára vám už nepatrí minimálny dôchodok v sume 311,10 eura, ale „základný“ starobný dôchodok v sume 313,70 eura.

Odpracovala som 33 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 338,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ak úhrnná suma všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma minimálneho dôchodku a ak poberateľ penzie požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. 1. 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v roku, za ktorý patrí OMB najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok; obdobie v roku, v ktorom bol dôchodok priznaný pred rokom 2004; obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok v sume 269,50 eura, za 33 rokov patrí v sume 281,30 eura. Odpracovali ste 33 rokov, čo však vzhľadom na uvedené nemusí byť zároveň aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia. Ak by ním aj bolo všetkých 33 rokov, suma vášho starobného dôchodku je vyššia ako suma minimálneho – 281,30 eura. Vzhľadom nato nemáte nárok na zvýšenie penzie na sumu minimálneho dôchodku.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#otázky a odpovede #odchod do dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 7. 2018zlacnenie1.274 €zdraženie1.414 €
25. 6. 20181.275 €zlacnenie1.396 €
18. 6. 20181.275 €zdraženie1.397 €
11. 6. 2018zlacnenie1.275 €zlacnenie1.396 €
4. 6. 2018zlacnenie1.285 €zlacnenie1.417 €
28. 5. 2018zdraženie1.308 €zdraženie1.438 €
21. 5. 2018zdraženie1.287 €zdraženie1.417 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk