Mám nárok na invalidný dôchodok?

02.05.2017 08:46
invalid, invalidný dôchodok, zdravotne postihnutý
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o invalidných dôchodkoch.

Mám 43 rokov, pracujem ako pekár. Môj ošetrujúci lekár mi odporučil požiadať o invalidný dôchodok, pretože moje ochorenie mi nedovoľuje naďalej vykonávať povolanie pekára. Mám nárok na invalidný dôchodok?

O priznanie invalidného dôchodku je potrebné požiadať v pobočke SP príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Počas konania o nároku naň vyhodnotí váš zdravotný stav posudkový lekár sociálneho poistenia pobočky SP, ktorý stanoví, či váš dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav spôsobuje zníženie schopnosti pracovať, o koľko percent sa znížila schopnosť pracovať v porovnaní so zdravou osobou; zároveň posúdi, či ste, alebo nie ste invalidný. Potrebné je k tomu predložiť príslušné lekárske správy. SP invalidný dôchodok prizná, ak splníte všetky podmienky nároku naň. Nárok má poistenec, ktorý je invalidný (miera poklesu schopnosti pracovať je viac ako 40 %), získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (t. j. konkrétne vo vašom prípade 10 rokov), pričom ak sa poistenec stal invalidný v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, táto podmienka sa automaticky považuje za splnenú, ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

Som invalid s mierou poklesu schopnosti pracovať 50 %. Mám 48 rokov. Odpracoval som 13 rokov a 265 dní. Prečo mi bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok?

Nesplnili ste jednu z podmienok nároku na priznanie invalidného dôchodku. Poistenec má naň nárok, ak sa stal invalidný, získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok. Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku: do 20 rokov je menej ako jeden rok, nad 20 rokov do 24 rokov je najmenej jeden rok, nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky, nad 28 rokov do 34 rokov je najmenej päť rokov, nad 34 rokov do 40 rokov je najmenej osem rokov, nad 40 rokov do 45 rokov je najmenej 10 rokov, nad 45 rokov je najmenej 15 rokov. Keďže ste nesplnili podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia (najmenej 15 rokov), nárok na invalidný dôchodok vám nevznikol.

Bol mi zamietnutý invalidný dôchodok ku dňu 10. 12. 2016, pretože som nezískal aspoň 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Pred vznikom invalidity som získal 14 rokov a 182 dní obdobia dôchodkového poistenia. V rokoch 2008 až 2011 som bol evidovaný v evidencii nezamestnaných. Môžem si za toto obdobie doplatiť dôchodkové poistenie? Bude mi potom invalidný dôchodok priznaný?

Poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť dodatočne za obdobie, počas ktorého bola fyzická osoba v období po 31. 12. 2003 zaradená do evidencie nezamestnaných. Doplatiť poistné na dôchodkové poistenie minimálne za 183 dní, keď ste boli evidovaný v evidencii nezamestnaných, môžete v pobočke SP príslušnej podľa miesta trvalého pobytu. Následne SP na základe žiadosti opätovne rozhodne o invalidnom dôchodku od 10. 12. 2016, ak sú splnené ostatné podmienky.

Som poberateľ invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať o 70 %. Môžem sa zamestnať?

Áno, môžete. Zákon o sociálnom poistení ani iný účinný právny predpis nevylučuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon práce. Poberateľ invalidného dôchodku teda môže pracovať bez ohľadu na mieru poklesu schopnosti pracovať. Pri niektorých druhoch ochorení, najmä psychických, je práca dokonca lekársky odporúčaná ako jedna z foriem terapie, pretože je priaznivá pre zdravotný stav a udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia.

Popri poberaní invalidného dôchodku pracujem. Dňa 30. 4. 2017 zamestnanie skončím. Môžem požiadať o zvýšenie dôchodku za obdobie zamestnania počas poberania invalidného dôchodku?

Zákon o sociálnom poistení neumožňuje zvýšiť invalidný dôchodok za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku. Túto dobu bude možné zhodnotiť až na nárok na starobný alebo predčasný dôchodok, ak požiadate o niektorú z týchto dôchodkových dávok v budúcnosti (teda v prípade starobného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, resp. najskôr 2 roky pred dovŕšením dôchodkového veku v prípade predčasnej penzie).

Som poberateľ invalidného dôchodku. Dňa 12. 7. 2017 dovŕšim dôchodkový vek. Môžem požiadať o starobný dôchodok?

Poberateľ invalidného dôchodku môže odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku požiadať o starobný dôchodok. SP určí sumu starobného dôchodku a porovná ju so sumou vyplácaného invalidného dôchodku. Vyplácať bude ten dôchodok, ktorého suma bude vyššia. Nárok na nižší dôchodok zanikne.

Otázky a odpovede pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#invalidný dôchodok #otázky a odpovede
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
19. 3. 2018zdraženie1.183 €zdraženie1.312 €
12. 3. 2018zlacnenie1.164 €zlacnenie1.293 €
5. 3. 2018zlacnenie1.165 €zlacnenie1.297 €
26. 2. 2018zdraženie1.175 €zdraženie1.309 €
19. 2. 20181.160 €zlacnenie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk