Prečo mi dôchodok zvýšili len o 2,60 eura?

25.04.2017 10:47
dôchodca, dôchodok, pracujúci, žena
Ilustračné foto. Autor:

Otázky a odpovede o starobných dôchodkoch.

Môže mi SP priznať a vyplácať starobný dôchodok aj vtedy, ak k žiadosti o jeho priznanie neboli priložené všetky potrebné doklady?

Za istých podmienok možno dôchodok vyplácať preddavkovo, no len vtedy, ak je preukázané, že sú splnené podmienky nároku naň (potrebné obdobie dôchodkového poistenia, resp. ľudovo povedané, potrebný počet „odpracovaných rokov“). Ide o situácie, keď nie je možné spoľahlivo určiť sumu penzie, pretože nie sú preukázané všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné na spoľahlivé určenie jej sumy (napr. chýbajú v evidencii niektoré hrubé zárobky z jednotlivých zamestnaní). SP vtedy začne dôchodok preddavkovo vyplácať, o čom písomne informuje žiadateľa o penziu a súčasne zisťuje potrebné skutočnosti na určenie sumy dôchodku. Po zistení chýbajúcich skutočností SP vydá rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku a doplatí sumu dôchodku.

V tomto roku dovŕšim dôchodkový vek. V zamestnaní som odpracoval 43 rokov, z toho 18 rokov v II. pracovnej kategórii. Bude mať II. pracovná kategória vplyv na sumu môjho starobného dôchodku?

Keďže sa vám zachovajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do II. pracovnej kategórie, SP vypočíta sumu dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení účinného od 1. 1. 2004 a tiež podľa právnych predpisov účinných do 31. 12. 2003. Ak bude suma dôchodku vypočítaná podľa zákonov účinných do 31. 12. 2003 vyššia, SP dôchodok prizná v tejto sume.

Dôchodkový vek som dovŕšil 18. 12. 2016. Pracoval som až do 31. 12. 2016 a o penziu som požiadal od 1. 1. 2017. Myslel som, že do rozhodujúceho obdobia bude zahrnutý aj rok 2016, no posledným rokom bol rok 2015. Prečo, keď som odpracoval celý rok 2016?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou rokov pred 1. 1. 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Keďže podmienky nároku na penziu ste splnili 18. 12. 2016, rozhodujúcim obdobím sú roky 1984 až 2015, a to aj vtedy, ak ste pracovali do konca roku 2016. Za obdobie dôchodkového poistenia získané po vzniku nároku na dôchodok bez jeho poberania, t. j. za obdobie od 18. 12. 2016 do 31. 12. 2016, vám bola určená suma dôchodku z osobných vymeriavacích základov dosiahnutých v období po vzniku nároku na penziu. Vypočítaná suma za uvedené obdobie sa pripočítala k sume dôchodku určenej do vzniku nároku naň a následne k takto určenej sume bolo poskytnuté zvýšenie o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok.

Som poberateľ starobného dôchodku od 28. 7. 2013. Zistil som, že pri jeho výpočte mi nebola zhodnotená doba zamestnania od 1. 3. 1975 do 31. 5. 1976. Potvrdenie zamestnávateľa mám. Môžem dodatočne požiadať o zhodnotenie tejto doby?

O zhodnotenie uvedenej doby môžete požiadať neformálnou žiadosťou (listom), ktorá musí obsahovať rodné číslo, pod ktorým sa dôchodok vypláca, a musíte ju podpísať. K žiadosti priložte originál potvrdenia zamestnávateľa alebo jeho úradne overenú fotokópiu. Dôchodok sa vám zvýši odo dňa, od ktorého zvýšenie patrí, najviac však tri roky spätne od uplatnenia nároku na zvýšenie, ak sa dodatočne zistí, že sa dôchodok vyplácal v nižšej sume, ako patril.

Budú sa mi pre výpočet sumy starobného dôchodku hodnotiť aj vyplatené dávky v nezamestnanosti?

Na výpočet sumy starobného dôchodku sa nehodnotí suma vyplatenej dávky v nezamestnanosti ako vymeriavací základ. Hodnotí sa iba obdobie (ako náhradná doba do odpracovaných rokov), počas ktorého bol občan evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, a to takto: obdobie evidencie do 31. 12. 2000 sa hodnotí v plnom rozsahu, v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 sa hodnotí iba doba evidencie, počas ktorej bola občanovi vyplácaná dávka v nezamestnanosti (za tieto obdobia patrí osobný mzdový bod – OMB v hodnote 0,3, ak toto obdobie trvalo celý rok alebo pomerná časť z hodnoty 0,3, ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka). Po 31. 12. 2003 doba evidencie na úrade práce nie je obdobím dôchodkového poistenia. Ak však poistenec bol od 1. 1. 2004 dobrovoľne dôchodkovo poistený (prihlásil sa a dobrovoľne platil poistné na dôchodkové poistenie, resp. si za toto obdobie môže aj v čase odchodu do dôchodku dodatočne, teda aj spätne, doplatiť poistné na dôchodkové poistenie), tak sa mu toto obdobie po 31. 12. 2003 bude hodnotiť z vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dobrovoľné dôchodkové poistenie alebo dodatočne doplatené poistné na dôchodkové poistenie. V týchto prípadoch je rozhodujúca suma vymeriavacích základov, z ktorých bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie alebo dodatočne bude doplatené poistné na dôchodkové poistenie.

V rozhodujúcom období som bol 10 rokov dobrovoľne nezamestnaný a neplatil som si ani dobrovoľné dôchodkové poistenie. Ako sa v tomto prípade zisťuje hodnota POMB?

Rozhodujúcim obdobím na zistenie POMB sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom vznikol nárok na penziu, s výnimkou rokov pred 1. 1. 1984, ak v tomto období je najmenej 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body. Ak v rozhodujúcom období na zistenie POMB nie je aspoň 22 rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. 1. 1984 postupne tak, aby v ňom bolo 22 rokov, za ktoré možno určiť POMB. Ak ani po tomto predĺžení poistenec nemá 22 rokov, POMB sa zisťuje z tohto nižšieho počtu rokov. Pretože za obdobie 10 rokov dobrovoľnej nezamestnanosti nie je možné určiť osobné mzdové body, POMB sa určí z ostatných rokov rozhodujúceho obdobia.

V roku 1997 som bol celý rok vedený v evidencii nezamestnaných. Ako bude tento rok hodnotený pre výpočet POMB?

Za obdobie evidencie v nezamestnanosti pred 1. 1. 2001, ktoré trvalo celý rok, patrí POMB v hodnote 0,3. Pretože z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí OMB v hodnote 0,3, obdobie od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997, kedy ste boli celý rok vedený v evidencii nezamestnaných, bude z rozhodujúceho obdobia vylúčené, a teda tento rok nebude použitý na výpočet OMB. Je to pre vás výhodnejšie, lebo sa vám tak nezníži POMB za celé obdobie dôchodkového poistenia.

Prečo nebol môj starobný dôchodok zvýšený na minimálny od 1. 1. 2017 valorizovaný?

Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho sa valorizuje v súlade so zákonom o sociálnom poistení, pričom valorizácii podlieha suma starobného dôchodku bez jej zvýšenia na sumu minimálneho. Ak je suma starobnej penzie po valorizácii nižšia, ako je dôchodok zvýšený na sumu minimálne penzie, naďalej sa vypláca starobný dôchodok v sume minimálneho. To znamená, že keď váš starobný dôchodok po valorizácii o 8,20 eura bol od 1. 1. 2017 aj naďalej nižší ako dôchodok zvýšený na sumu minimálneho, naďalej vám patrí vyplácaný starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku.

V tomto roku sa starobný dôchodok zvyšoval o 8,20 eura. Môj bol od 1. 1. 2017 zvýšený len o 2,60 eura. Prečo?

K 31. 12. 2016 ste poberali starobný dôchodok zvýšený na minimálny – 311,10 eura. Tzv. základná suma vášho dôchodku bola 305,50 eura. Od 1. 1. 2017 sa starobný dôchodok zvyšoval o 8,20 eura. Váš „základný“ dôchodok sa teda od 1. 1. 2017 zvýšil na 313,70 eura (305,50 + 8,20). Keďže táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, od 1. januára vám už nepatrí minimálny dôchodok v sume 311,10 eur, ale „základný“ starobný dôchodok v sume 313,70 eura.

Odpracovala som 33 rokov, ale môj starobný dôchodok je len 338,10 eura. Prečo nemám nárok na minimálny dôchodok?

Podmienky nároku na minimálny dôchodok splní poberateľ starobného dôchodku vtedy, ak získa najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ak úhrnná suma všetkých dôchodkových príjmov je nižšia ako suma minimálneho dôchodku a ak poberateľ penzie požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napr. poberateľka starobného dôchodku, ktorá je vdova, musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku). Kvalifikovaným obdobím je obdobie dôchodkového poistenia získané pred 1. januárom 1993 (tu sa započítavajú všetky dni dôchodkového poistenia); obdobie dôchodkového poistenia získané od 1. 1. 1993 (tu sa započítavajú len dni získané v roku, za ktorý patrí OMB najmenej v hodnote 0,241); obdobie dôchodkového poistenia získané v cudzine; obdobie v roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok; obdobie v roku, v ktorom bol dôchodok priznaný pred rokom 2004; obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok v sume 269,50 eura, za 33 rokov patrí v sume 281,30 eura. Odpracovali ste 33 rokov, čo však vzhľadom na už uvedené nemusí byť zároveň aj kvalifikovaným obdobím dôchodkového poistenia. Ak by ním aj bolo všetkých 33 rokov, suma vášho starobného dôchodku je vyššia ako suma minimálneho – 281,30 eura. Vzhľadom na to nemáte nárok na zvýšenie penzie na sumu minimálneho dôchodku.

Otázky a odpovede pripravilo Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#otázky a odpovede #starobný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
2. 4. 2018zlacnenie1.194 €zdraženie1.355 €
26. 3. 2018zdraženie1.195 €zdraženie1.337 €
19. 3. 2018zdraženie1.183 €zdraženie1.312 €
12. 3. 2018zlacnenie1.164 €zlacnenie1.293 €
5. 3. 2018zlacnenie1.165 €zlacnenie1.297 €
26. 2. 2018zdraženie1.175 €zdraženie1.309 €
19. 2. 20181.160 €zlacnenie1.292 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk