Stratu príjmu po smrti blízkeho čiastočne kompenzuje štát

06.02.2017 07:10
d§chodca, dôchodok, dôchodkyňa, penzia, vdova
Ilustračné foto. Autor:

Smrť blízkeho vždy negatívne zasiahne do života rodiny. Aspoň čiastočnou kompenzáciu straty, s ktorou sa rodina musí vyrovnať, sú pozostalostné dávky.

Sociálna poisťovňa ich ku koncu decembra vyplácala 296 569 vdovám a 45 959 vdovcom. Na to, aby ich pozostalí dostávali, musia po vystavení úmrtného listu navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a písomne o priznanie tejto dávky požiadať.

„K uplatneniu nároku na pozostalostné dôchodky po človeku, ktorý bol starobným, predčasným starobným dôchodcom alebo bol na invalidnom dôchodku, treba predložiť platný občiansky preukaz, sobášny list, respektíve výpis z knihy manželstiev a úmrtný list. Ak zomretý popri poberaní dôchodku aj pracoval, treba doložiť aj evidenčný list dôchodkového poistenia," povedal riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Komplikovanejšia je situácia po človeku, ktorý v čase smrti nepoberal penziu. V tomto prípade treba okrem uvedených predložiť aj ďalšie doklady.

„Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť o jej priznaní najneskôr do 60 dní od podania žiadosti, v mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo treba žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. Rozhodovanie o nároku na tieto penzie a ich výplatu je individuálne. Dĺžka konania závisí od úplnosti podkladov rozhodných pre nárok na dôchodok," povedal Višváder.

Na pozostalostný dôchodok má nárok iba manželka. „Rozvedenej žene ani družke nárok na takúto dávku nevzniká," upozorňuje. „Podobne platí, že nárok na vdovecký dôchodok má iba manžel." Pozostalostné penzie sú vyplácané po dobu jedného roka od smrti manžela či manželky.

Na to, aby bola táto dávka vyplácaná, musia byť splnené viaceré podmienky. Ak bola jej výplata zastavená z dôvodu zániku podmienok nároku na jej výplatu, nárok vznikne znovu, ak sa vdova či vdovec starajú o nezaopatrené dieťa, alebo je takáto osoba invalidná z dôvodu poklesu schopnosti pracovať o viac ako 70 %, alebo dovŕšila dôchodkový vek, alebo vychovala aspoň tri deti, alebo dve deti a dovŕšila 52 rokov veku. O uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku je potrebné požiadať neformálnou žiadosťou, ku ktorej je potrebné predložiť čestné vyhlásenie overené matrikou alebo notárom o tom, že žiadateľka je naďalej vdovou po zomretom manželovi. Ak sú podmienky nároku na výplatu vdovského dôchodku splnené až dovŕšením dôchodkového veku, nie je potrebná neformálna žiadosť, stačí, ak žiadateľka v žiadosti o starobný dôchodok uvedie, že súčasne žiada o uvoľnenie výplaty vdovského dôchodku a priloží čestné vyhlásenie overené matrikou alebo notárom.

Od januára minulého roku môžu o túto dávku opäť požiadať aj tí, ktorým zomrel príbuzný pred januárom 2004. Musia však splniť podmienky. Výška vdoveckého dôchodku je zákonom presne stanovená. Pre vdovy presná výška dôchodku stanovená nie je. „Zákonom stanovená pevná suma vdoveckého dôchodku 136,50 eura mesačne bola vypočítaná z pôvodnej sumy vdoveckého dôchodku 2 794 Sk mesačne stanovenej právnou úpravou účinnou od 1. augusta 2006 a následne bola valorizovaná za roky 2007 až 2015, pričom od 1. januára 2009 bola konvertovaná na euro," vysvetlil Višváder.

Na Slovensku žije aj takmer 22-tisíc sirôt, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca sirotský dôchodok. Ten sa vypláca po dobu, počas ktorej sa sirota považuje za nezaopatrené dieťa a jeho suma je 40 % sumy starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ ku dňu smrti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pozostalostná penzia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
25. 12. 2017zlacnenie1.177 €1.305 €
18. 12. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.305 €
11. 12. 2017zlacnenie1.160 €zlacnenie1.303 €
4. 12. 2017zlacnenie1.161 €zdraženie1.304 €
27. 11. 20171.174 €zlacnenie1.299 €
20. 11. 2017zlacnenie1.174 €zlacnenie1.302 €
13. 11. 2017zdraženie1.178 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk