Invalidní dôchodcovia môžu pracovať. Ak im to zdravotný stav dovolí

10.03.2015 09:20
invalid, invalidný, invalidný dôchodok,...
Ilustračné foto. Autor:

Ste zdravotne postihnutý alebo invalidný dôchodca? Neznamená to, že nemôžete pracovať. Dokonca obmedzená nie je ani výška vášho príjmu. A to ani v prípade, že ste zároveň aj poberateľom invalidného dôchodku.

„Nejde o nezákonnú činnosť. Invalidní dôchodcovia môžu pracovať a zároveň poberať invalidný dôchodok. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazujú súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti,“ vysvetlil riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. „Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti pracovať mu bola priznaná. Ak to zdravotný stav invalidného dôchodcu umožňuje, môže pracovať. Pri mnohých, najmä psychických ochoreniach, je fyzická aktivita veľmi priaznivá pre zdravotný stav a pre udržanie dlhodobej stabilizácie ochorenia,“ dodal.

Skutočnosť je však často taká, že hendikepovaní ľudia majú problém nájsť si vôbec nejaké zamestnanie. „Občania, ktorí sú zdravotne postihnutí, majú v porovnaní so zdravými občanmi podstatne menej príležitostí zamestnať sa, respektíve uplatniť sa na trhu práce, keďže ich hendikep im z hľadiska náročnosti ponúkaných pracovných činností neumožňuje túto činnosť vykonávať alebo potenciálni zamestnávatelia nemajú o nich záujem,“ povedala Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Pojem občana so zdravotným postihnutím je zakotvený v zákone o službách zamestnanosti, podľa ktorého je takýto občan uznaný za invalidného podľa zákona o sociálnom poistení,“ hovorí právnik Viktor Križan z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Ak invalidný človek pracuje, pred možnou výpoveďou ho chráni zákon. „Ak má človek pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent, je v zmysle Zákonníka práce zamestnancom so zdravotným postihnutím.

Zamestnávateľ však môže zdravotne postihnutého zamestnanca požiadať o predloženie lekárskeho posudku, ktorý je výsledkom posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania, bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

Vydáva ho poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a posudzovanie vykonáva poskytovateľom určený lekár. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť zamestnanca, ktorého sa týka, alebo na žiadosť zamestnávateľa, ale so súhlasom zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú vhodnú prácu, ak tento vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu.

Ak sa však takému zamestnancovi rozhodne dať zamestnávateľ výpoveď, musí mať na to výpovedný dôvod, ktorým však nesmie byť jeho invalidita a môže tak urobiť len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná,“ vysvetlil právnik. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek na nárok na starobný dôchodok, alebo ak sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť, ak sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Na podporu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sami nie sú schopní nájsť si zamestnanie, sú zamerané nástroje aktívnej politiky trhu práce, prostredníctvom ktorých sa štát snaží motivovať zamestnávateľov, aby týchto ľudí zamestnali a pomohli im tak uplatniť sa na trhu práce, ako aj motivovať samotných zdravotne postihnutých k podnikaniu.

„Po splnení zákonom stanovených podmienok vzniká právny nárok na poskytnutie príspevkov každému zamestnávateľovi alebo občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý o príspevok požiada,“ konštatovala Černá. Zamestnávateľ za takého zamestnanca potom platí nižšie odvody, ale môže na neho dostať aj viaceré druhy príspevkov. Zamestnávateľ môže dostať viaceré druhy príspevkov, ak zamestnáva predpísaný počet hendikepovaných občanov, ako sú príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ktorý asistuje zamestnancovi so zdravotným postihnutím, a ak zriadi chránené pracovisko alebo chránenú dielňu pre takého človeka.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#pracujúci dôchodcovia #invalidný dôchodok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
5. 3. 2018zlacnenie1.165 €zlacnenie1.297 €
26. 2. 2018zdraženie1.175 €zdraženie1.309 €
19. 2. 20181.160 €zlacnenie1.292 €
12. 2. 2018zlacnenie1.160 €zlacnenie1.294 €
5. 2. 2018zlacnenie1.190 €zlacnenie1.324 €
29. 1. 2018zdraženie1.202 €zdraženie1.341 €
22. 1. 2018zlacnenie1.194 €zlacnenie1.329 €
15. 1. 2018zlacnenie1.195 €zdraženie1.330 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk