Predčasné dôchodky v kocke

01.07.2010 06:54

Ako žiadať o predčasný dôchodok? Aké doklady potrebujete pri žiadosti predložiť? Ako sa vyplácajú a kedy vzniká na ich výplatu nárok?

Ako žiadať o predčasný dôchodok

 • Konanie o priznanie predčasného starobného dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti toho, kto si naň uplatňuje nárok.
 • Žiadateľ je povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na predčasný starobný dôchodok a jeho výplatu.
 • Spísaním žiadosti o priznanie dôchodku v Sociálnej poisťovni v mieste trvalého bydliska sa žiadosť považuje za podanú.
 • Ak má žiadateľ z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti nárok na nemocenské alebo na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, o priznanie predčasného starobného dôchodku je vhodné požiadať až vtedy, keď už je známy deň zániku nároku na uvedené dávky, pretože bez určenia tohto dňa nie je možné určiť deň priznania a sumu dôchodku, a tým ani rozhodnúť o priznaní dôchodku.
 • Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok, pričom ku dňu, od ktorého sa žiada jeho priznanie, do dovŕšenia dôchodkového veku nesmú chýbať viac ako dva roky.
 • Žiadosť možno podať v kalendárnom roku najviac dvakrát.
 • Ak sa ten, kto oň žiada, prechodne zdržiava mimo svojho trvalého bydliska a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.
 • Ak je budúci dôchodca vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, žiadosť podáva prostredníctvom ústavu Zboru väzenskej a justičnej stráže v pobočke príslušnej podľa sídla tohto ústavu.
 • Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto je potrebné predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie), a to z dôvodu zabezpečenia uvedenia pravdivých, platných a presných údajov v žiadosti.

Aké doklady potrebujete

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklad o skončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom a podobne)
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o dôchodku manžela, ktorému bol dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu
 • potvrdenie o všetkých obdobiach, v ktorých bol poistenec v evidencii nezamestnaných hľadajúcich zamestnanie pred 1. januárom 2001, poberal podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
 • hodnoverný doklad (najmä evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne jeho právneho nástupcu), z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy trvalo zamestnanie
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • na preukázanie obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutého vymeriavacieho základu je potrebné, aby ten, kto žiada o predčasný dôchodok a bude u toho istého zamestnávateľa naďalej zamestnaný aj po dátume, od ktorého žiada dôchodok priznať, mal predložený aj evidenčný list dôchodkového poistenia
 • z dôvodu, aby mohol zamestnávateľ včas predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia, oznamuje zamestnanec v tejto situácii zamestnávateľovi, od ktorého dátumu žiada priznať predčasný starobný dôchodok
 • k žiadosti o dôchodok poberateľa výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, treba pripojiť potvrdenie o dobe služobného pomeru zhodnotenej na účely výsluhového dôchodku vydané príslušným útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, ktorý výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok vypláca
 • ak poistenec získal aj obdobie výkonu služby príslušníka Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, colníka, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, ako aj príslušníka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu, alebo vojaka, ktorý sa počas výkonu služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravoval na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách, je potrebné pripojiť potvrdenie príslušného útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia, či získanou dobou výkonu služby spĺňa, resp. nespĺňa podmienky nároku na výsluhový alebo invalidný výsluhový dôchodok
 • ak sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, k žiadosti o dôchodok je potrebné pripojiť doklad orgánu, ktorý tieto dávky vypláca
 • ak bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy uznesením súdu, je potrebné pripojiť aj príslušné uznesenie a potvrdenie o výške dosiaľ strhnutých zrážok

Ako sa vyplácajú

 • dôchodky sa vyplácajú v hotovosti alebo na účet v banke. Ak sa nežiada o iný spôsob výplaty dôchodku, je potrebné požiadať o zriadenie účtu na výplatu dôchodku v banke, s ktorou Sociálna poisťovňa uzatvorila zmluvu na bezhotovostné poukazovanie dávok na účet
 • poberateľovi dávky, ktorý je v zariadení sociálnych služieb a nepožiadal o iný spôsob výplaty, sa dôchodok vypláca do tohto zariadenia
 • tomu, kto je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, sa dôchodok vypláca prostredníctvom tohto ústavu
 • príjemca dôchodkovej dávky je povinný podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

Nárok na výplatu

 • vzniká splnením podmienok nároku na predčasný starobný dôchodok a podaním žiadosti o jeho priznanie a zostáva zachovaný aj počas zamestnania trvajúceho po priznaní dôchodku (neexistuje už podmienka, že pracovný pomer musí byť dohodnutý na maximálne jeden rok)
 • ak bol poistenec po vzniku nároku na predčasný dôchodok dôchodkovo poistený, dôchodok sa mu za toto obdobie zvyšuje
 • nevypláca sa počas obdobia, v ktorom má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo nemocenské, ak žiada priznať predčasný dôchodok od dátumu po 31. decembri 2007 a pred dátumom, od ktorého žiada tento dôchodok priznať, mu vznikla dočasná pracovná neschopnosť
 • vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v pravidelne sa opakujúcich výplatných termínoch
 • výplatný termín určí každému, komu je dôchodok priznaný, Sociálna poisťovňa
 • do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú nariadenia Európskej únie, sa vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa
 • za istých podmienok ho možno priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o jeho priznaní je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy
 • dôchodok sa vypláca na účet príjemcu dôchodku (pozri príjemca dôchodkovej dávky) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky
 • vypláca sa v hotovosti, ak si takýto spôsob poukazovania dôchodku príjemca dôchodku zvolí
 • na účet manžela (manželky) poberateľa dôchodku v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ale len za predpokladu, že o to poberateľ dôchodku písomne požiada, manžel (manželka) ako majiteľ účtu s tým súhlasí a poberateľ dôchodku má v čase poberania dôchodku dispozičné právo k uvedenému účtu
 • prostredníctvom hromadného poukazu do zariadenia sociálnych služieb, ak je poberateľ dôchodku umiestnený v tomto zariadení a nepožiada o iný spôsob poukazovania dôchodku
 • prostredníctvom ústavu na výkon väzby alebo ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ak je osoba umiestnená v tomto zariadení
 • poberateľ dôchodku môže poisťovňu požiadať o zmenu spôsobu výplaty, pričom výplatu je Sociálna poisťovňa povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku poisťovni doručená. To sa nevzťahuje na človeka v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

Súbeh nárokov na výplatu dôchodkov

 • označuje sa ním situácia, keď jednému poistencovi vznikne nárok na výplatu dvoch alebo viacerých dôchodkov
 • komu sa po 31. decembri 2007 priznáva predčasný dôchodok a poberá invalidný dôchodok, vypláca sa iba ten, ktorý je vyšší. Ak je ich suma rovnaká, vypláca sa ten, ktorý si poistenec zvolil
 • ak je žiadateľ už poberateľom vdovského alebo vdoveckého dôchodku, v plnej sume sa vypláca iba vyšší dôchodok, nižší sa vypláca v sume jednej polovice. Ak je ich suma rovnaká, tak sa v sume jednej polovice vypláca vždy pozostalostný dôchodok

Premlčanie nároku na výplatu a zánik nároku

 • nárok na jeho výplatu alebo jej časti sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť patrili
 • lehota neplynie počas konania o predčasný dôchodok a v období, v ktorom účastníkovi konania, ktorý musí mať opatrovníka, nebol opatrovník ustanovený
 • nárok naň a na jeho výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na predčasný dôchodok a podmienky nároku na jeho výplatu, ak zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neustanovuje inak

Zahraničie a Európska únia

 • Ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na predčasný dôchodok, pri posudzovaní nároku naň sa bude prihliadať aj na doby poistenia, ktoré získal v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú nariadenia Európskej únie, alebo v zmluvnom štáte (tieto doby poistenia sa pripočítajú k dobám poistenia získaným podľa právnych predpisov Slovenskej republiky).
 • Doby poistenia získané v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú nariadenia EÚ alebo v zmluvnom štáte, je možné započítať len na základe potvrdenia nositeľa sociálneho poistenia tohto štátu. Ak ide o štát, na ktorý sa vzťahujú pravidlá EÚ, toto potvrdenie sa uvádza na tlačive E 205.
 • Nárok na dôchodok podľa našich zákonov nevznikne, ak žiadateľ získal menej ako jeden rok obdobia dôchodkového poistenia.
 • Ak po započítaní dôb poistenia získaných v inom štáte, na ktorý sa vzťahujú nariadenia EÚ alebo v zmluvnom štáte vznikne nárok na predčasný dôchodok podľa našej legislatívy, dôchodok sa prizná v sume, ktorá zodpovedá dobe poistenia získanej podľa zákonov SR.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Tankujem - ceny palív
odnaftanatural 95
29. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.367 €
22. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.365 €
15. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.366 €
8. 7. 2019zlacnenie1.224 €zlacnenie1.350 €
1. 7. 2019zdraženie1.226 €zdraženie1.351 €
24. 6. 2019zdraženie1.214 €zdraženie1.329 €
17. 6. 2019zlacnenie1.194 €zlacnenie1.324 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR