Ako vyplniť daňové priznanie?

Návod na vyplnenie tlačiva pre dôchodcu, zamestnanca a živnostníka.

internet, počítač, dane, odvod
Ilustračné foto.
Autor:

Dôchodca pracujúci na dohodu

Starobný dôchodca Jozef vlani pracoval na dohodu pre jedného zamestnávateľa, pričom jeho hrubý príjem dosiahol 1 800 eur. Zamestnávateľ mu strhol na daniach 342 eur. Minulý rok dostával mesačný dôchodok vo výške 380 eur, čo znamená, že jeho celoročný dôchodok bol 4 560 eur. Ako má vyplniť daňové priznanie?

 • Keďže mal príjem len z dohody, bude vypĺňať daňové priznanie typu A. Do riadku 1 uvedie svoje rodné číslo (napísať ho musí aj na každú ďalšiu stranu priznania), vedľa krížikom vyznačí, že ide o daňové priznanie a že ho podáva za rok 2012.
 • V prvom oddiele vypíše svoje osobné a kontaktné údaje. Riadky 13 až 24 nevypĺňa. Preskočí aj celý druhý oddiel.
 • V riadku 28 krížikom vyznačí, že celý rok poberal dôchodok. Do ďalšieho riadku napíše celoročnú výšku dôchodku 4 560 eur.
 • Ďalej vyplní až riadok 32, do ktorého napíše svoj hrubý príjem vo výške 1 800 eur. Rovnakú sumu napíše aj do riadku 32a, keďže celý zárobok dosiahol z dohody. Riadky 33, 33a a 33b nevypĺňa, keďže mu zamestnávateľ nestrhol žiadne odvody.
 • Sumu 1 800 eur napíše aj do riadkov 34 a 36. Do riadku 37 uvedie nulu, keďže nemá nárok na žiadnu nezdaniteľnú časť. Nulu napíše aj do riadku 39.
 • Do riadku 40 napíše svoj základ dane vo výške 1 800 eur. Potom si vypočíta 19 percent z tejto sumy, čo je 342 eur, a túto sumu napíše do riadku 41.
 • Keďže jeho hrubý príjem je nižší ako polovica nezdaniteľnej časti základu dane, nemá v skutočnosti platiť žiadnu daň. Preto do riadku 54 uvedie nulu.
 • Výšku dane, ktorú mu strhol z platu zamestnávateľ (342 eur), napíše do riadku 62. Keďže nemá platiť žiadnu daň, daňový úrad mu celú túto sumu vráti. Preto sumu 342 eur napíše aj do riadku 64, kde sa uvádza výška daňového preplatku.
 • K daňovému priznaniu musí priložiť len jednu prílohu – potvrdenie od zamestnávateľa. Počet príloh zapíše do riadku 77. Vedľa sa podpíše a uvedie aktuálny dátum.
 • V dvanástom oddiele krížikom vyznačí, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Vyberie si, či ho chce zaslať poštou, alebo prevodom na účet. Aj tento oddiel musí podpísať a uviesť dátum.

Zamestnanec s manželkou a dvomi deťmi

Milan vlani celý rok pracoval pre jedného zamestnávateľa. Za rok zarobil v hrubom 9 600 eur. Zamestnávateľ mu počas roka uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dve deti. Za rok mu na daniach strhol z platu 388,56 eura, na Sociálnom poistení 902,40 eura a na zdravotnom poistení 384 eur. Ako má vyplniť daňové priznanie a uplatniť si nezdaniteľnú časť na manželku, ktorej jediným minuloročným príjmom bol rodičovský príspevok?

 • Bude vypĺňať daňové priznanie typu A, ktoré je určené pre zamestnancov. Do riadku 1 napíše svoje rodné číslo, vedľa vyznačí, že ide o daňové priznanie a že ho podáva za rok 2012.
 • Do riadkov 3 až 11 napíše svoje osobné údaje. Riadky 12 až 24 nevypĺňa, rovnako preskočí aj druhý oddiel.
 • V treťom oddiele do riadku 30 napíše meno a rodné číslo svojej manželky. Do vlastných príjmov manželky napíše nulu, keďže rodičovský príspevok sa do príjmov nepočíta. Do počtu mesiacov uvedie 12, keďže boli manželmi celý rok.
 • Mená a rodné čísla detí napíše do štvrtého oddielu. Vyznačí, že bonus chce získať za všetky mesiace.
 • Svoj hrubý príjem vo výške 9 600 eur napíše do riadku 32. Do riadku 33 napíše celkovú výšku odvodov, ktoré mu zamestnávateľ strhol (1 286,40 eura). Do riadkov 33a napíše, koľko z toho tvorili odvody na sociálne poistenie (902,40 eura) a do riadku 33b výšku odvodov na zdravotné poistenie (384 eur).
 • Potom od príjmu v riadku 32 odpočíta zaplatené odvody v riadku 33 a výsledok (8 313,60 eura) napíše do riadku 34. Rovnakú sumu napíše aj do riadku 36.
 • Do riadku 37 uvedie nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3 644,74 eura. Rovnakú sumu napíše aj do riadku 38, pretože jeho manželka nemala vlani žiaden príjem. Potom obe nezdaniteľné časti spočíta a výsledok (7 289,48 eura) napíše do riadku 39.
 • Od príjmu zníženého o odvody v riadku 36 odpočíta nezdaniteľné časti v riadku 39 a výslednú sumu vo výške 1 024,12 eura napíše do riadku 40 ako svoj základ dane. Z tejto sumy vypočíta 19 percent, čo je 194,58 eura a túto sumu napíše ako daň do riadku 41. Rovnakú sumu napíše aj do riadku 54.
 • Keďže si uplatňuje bonus na dve deti, do riadku 55 napíše celoročnú výšku bonusu 498,48 eura. Keďže takúto sumu mu už počas roka vyplatil zamestnávateľ, uvedie rovnakú sumu aj do riadku 57.
 • Do riadku 62 napíše výšku dane, ktorú mu strhol zamestnávateľ z platu, teda sumu 388,56 eura.
 • Následne od výšky dane, ktorú mal zaplatiť (riadok 54), odpočíta sumu zrazených preddavkov v riadku 62. Výsledok 193,98 eura napíše ako daňový preplatok do riadku 64.
 • Do riadku 77 musí uviesť počet príloh, ktoré bude prikladať k daňovému priznaniu. Keďže bude k nemu prikladať kópie rodných listov detí a potvrdenie od zamestnávateľa, napíše sem číslo 3. Vedľa sa podpíše a napíše dátum.
 • V dvanástom oddiele musí krížikom vyznačiť, že žiada o vrátenie daňového preplatku. Vyberie si, či ho chce poslať poštou, alebo prevodom na účet. Aj tento oddiel musí podpísať a uviesť aktuálny dátum.

Živnostník s tromi deťmi

Richard vlani zarobil zo živnosti 16-tisíc eur. Na zdravotnom poistení za rok zaplatil 570,96 eura a na sociálnom poistení 1 351,92 eura. Má tri deti, na ktoré si chce uplatniť daňový bonus. Jeho manželka vlani pracovala, preto si na ňu nebude uplatňovať nezdaniteľnú časť. Ako má vyplniť daňové priznanie, ak chce využiť paušálne výdavky?

 • Pretože mal príjmy zo živnosti, musí vyplniť daňové priznanie typu B. Do riadku 1 napíše svoje DIČ, vedľa krížikom vyznačí, že ide o daňové priznanie a že ho podáva za rok 2012.
 • Do riadku 3 napíše kód činnosti, z ktorej mal vlani hlavný príjem, a jej názov. Všetky činnosti spolu s kódmi možno nájsť na internetovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk.
 • Do riadkov 4 až 12 napíše svoje osobné údaje. Do riadku 26 vypíše číslo účtu, ktorý používa na podnikanie.
 • Ďalej vyplní štvrtý oddiel, kde napíše mená a rodné čísla všetkých detí. Pri každom uvedie, že si bonus uplatňuje za všetkých 12 mesiacov.
 • Následne bude vypĺňať až tabuľku č. 1 v šiestom oddiele. Do riadku 2 napíše svoje celkové hrubé príjmy vo výške 16 000 eur. Vedľa napíše paušálne výdavky spolu so zaplatenými odvodmi. Uvedie sem preto sumu 8 322,88 eura. Rovnaké čísla napíše aj do riadku 9 tej istej tabuľky.
 • Pod tabuľkou krížikom vyznačí, že pri príjmoch podľa paragrafu 6 ods. 1 a 2 si uplatňuje výdavky percentom z príjmov. Ďalej sem uvedie zaplatené odvody na sociálne poistenie (1 351,92 eura) a na zdravotné poistenie (570,96 eura).
 • Do riadku 37 odpíše príjmy z tabuľky 1 (16 000 eur) a do riadku 38 zase výdavky (8 322,88 eura). Rozdiel príjmov a výdavkov uvedie do riadku 39 (7 677,12 eura). Rovnakú sumu napíše aj do riadkov 43, 68, 70, 71 a 76.
 • Nezdaniteľnú časť na daňovníka vo výške 3 644,74 eura napíše do riadku 77 a následne aj do riadku 79. Potom od sumy v riadku 76 odpočíta nezdaniteľnú časť v riadku 79 a výsledok zapíše ako základ dane do riadku 80. Uvedie sem preto 4 032,38 eura. Rovnakú čiastku napíše aj do riadku 81.
 • Z tejto sumy si vypočíta 19 percent a výsledok (766,15 eura) napíše ako daň do riadku 82. Výšku dane napíše aj do riadku 91 a 95.
 • Do riadku 96 napíše výšku daňového bonusu za tri deti, čo je 747,72 eura. Od dane v riadku 95 potom odpočíta výšku bonusu v riadku 96 a výsledok (18,43 eura) napíše do riadku 97.
 • Rovnakú sumu napíše aj do riadku 99 a nakoniec sumu 18,43 eura zapíše aj do riadku 110, kde sa uvádza daň na úhradu.
 • K daňovému priznaniu musí priložiť kópie rodných listov všetkých svojich detí, preto do počtu príloh v riadku 124 napíše číslo 3. Vedľa sa musí podpísať a uviesť aktuálny dátum.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
pracujúci, dôchodca, dôchodok, penzista, penzia

Ktorí penzisti majú nárok na vrátenie daní

02.04.2013 12:31

Dôchodcovia môžu získať naspäť dane, ktoré im strhol zamestnávateľ z platu v prípade, že ich príjem nepresiahol polovicu nezdaniteľnej časti základu dane.

(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze, mzda, plat

Koľko peňazí vráti daňový úrad pracujúcim dôchodcom

02.04.2013 06:30

Pracujúci penzisti môžu získať naspäť zaplatené dane, ak nezarobili viac ako 1 822,37 eura.

dôchodca, dôchodkyňa, pracujúci, dôchodok, zmluva

Dôchodcovia majú posledný deň na získanie zaplatených daní

02.04.2013 06:30

Desaťtisíce dôchodcov si svoj príjem vylepšujú prácou. Zamestnávateľ im z každého zárobku musí strhnúť daň.

Oleh Ľaško

Ukrajinci chcú rozhodovať na Majdane

03.09.2015 08:28

Ak sa niečo stane raz, tak sa to už nemusí opakovať. Ak sa to však stalo dvakrát, určite sa to stane aj tretíkrát, tvrdí arabské príslovie aktuálne v súvislosti s útokom pred ukrajinským parlamentom.

dane, odvody, daňové priznanie, daňové, peniaze

MMF: Vplyv spomalenia Číny bude silnejší, než sa zdalo

03.09.2015 08:00

Vplyv spomalenia rastu čínskej ekonomiky bude silnejší, než sa pôvodne očakávalo. Uviedol to v stredu Medzinárodný menový fond.

Čína, oslavy konca vojny

Čína si pripomína porážku Japonska vo vojne, ukazuje silu armády

03.09.2015 07:56

V čínskej metropole Peking sa začala obrovská vojenská prehliadka pri príležitosti porážky Japonska v druhej svetovej vojne. Prehliadka len zdôraznila odhodlanie prezidenta Si Ťin-pchinga urobiť z Číny poprednú veľmoc Ázie.

vozíčkar, vozíček, postihnutí, postihnutý, invalid

Bezplatné cestovanie vrátia iba pre ŤZP

03.09.2015 07:00

Ťažko zdravotne postihnutí by mali v bratislavskej hromadnej doprave od novembra cestovať zadarmo. Bude sa to však týkať iba tých, ktorí bývajú v Bratislavskom kraji.

Denné kurzy ECB

CZKčeská koruna27.023
HUFmaďarský forint313.95
PLNpoľský zlotý4.2359
USDamerický dolár1.1255
GBPlibra šterlingov0.73690
HRKchorvátska kuna7.5535
BGNbulharský lev1.9558
CHFšvajčiarsky frank1.0867
JPYjaponský jen135.21
RUBruský rubeľ75.8536
odnaftanatural 95
10. 8. 2005zdraženie1.124 €zlacnenie1.359 €
3. 8. 2015zlacnenie1.119 €zlacnenie1.366 €
27. 7. 2015zlacnenie1.147 €zlacnenie1.372 €
20. 7. 2015zlacnenie1.162 €zlacnenie1.381 €
13. 7. 2015zlacnenie1.170 €zlacnenie1.382 €
6. 7. 2015zlacnenie1.185 €zdraženie1.396 €
29. 6. 20151.201 €zdraženie1.387 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR