Vláda chystá veľké zmeny v penziách

Ministerstvo práce pripravilo novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa dôchodky už o pár rokov budú vypočítavať podľa nového kľúča. Ovplyvniť ich má aj stredná dĺžka života v dôchodkovom veku. Okresať by sa mala aj maximálna výška penzií. To všetko by sa však malo týkať až penzistov, ktorí budú mať nárok na dôchodkovú dávku po decembri 2015. Už v januári 2013 by sa však mal meniť spôsob valorizácie dôchodkov.

dôchodca, dôchodkyňa, penzia, predčasný dôchodok
Ilustračné foto

Minister práce Jozef Mihál zmeny obhajuje tým, že Slovensko stojí pred nepriaznivým demografickým vývojom. „Na tento fakt upozornila aj Európska komisia. Nie sme jedinou krajinou, ktorá musí robiť zmeny,“ povedal minister. „Aby sa aj dnešní mladí ľudia dočkali svojich dôchodkov z priebežného piliera, je nevyhnutné stabilizovať ho. Bez prijatia navrhovaných opatrení by sa mohol stať finančne neudržateľným,“ konštatoval. Kým podľa jeho slov dnes na jedného penzistu pripadá šesť aktívnych ľudí, v roku 2060 to bude jeden penzista na jeden a pol pracujúceho človeka. „Kým penzia dnešného dôchodcu je približne na úrovni polovice jeho predchádzajúceho zárobku, teda ak niekto zarábal 600 eur, dostáva penziu približne v sume 300 eur, ak by sme so systémom nič neurobili, o niekoľko desaťročí by pri rovnakom zárobku dostal len 75 eur,“ povedal.

V zákone sú navrhnuté štyri hlavné zmeny. „Prvá sa dotkne valorizácie a mala by začať platiť od januára 2013, zvyšné tri sú naplánované na rok 2016. Týkajú sa výpočtu budúcich penzií a dôchodkového veku.“

Ako ďalej dodal, rok 2016 preto, že v tomto roku už bezdetné ženy dosiahnu vek odchodu do dôchodku v 62 rokoch a tento sa zrovná s vekom mužov. „Navyše chceme, aby bol systém objektívny a odolný voči zásahu politikov,“ dodal.

Kým ešte nedávno sa hovorilo o štyroch možnostiach valorizácie, v novele sa už hovorí iba o jej úprave závislej od percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. „Valorizácia bude zohľadňovať tú infláciu, ktorá sa týka dôchodcov. Bude odzrkadľovať najmä ceny potravín, liekov či energií,“ konštatoval Mihál. „Takýto systém chráni dôchodky v tom zmysle, že ak sa zvýšia ceny tých tovarov, ktoré nakupujú dôchodcovia, v takomto istom tempe sa budú zvyšovať aj ich dôchodky,“ tvrdí.

S jeho názorom nesúhlasí Jednota dôchodcov Slovenska, ktorá už proti novému spôsobu valorizácie spustila aj petíciu, jednotný názor v tomto smere nemajú ani niektorí členovia koalície. „Chceme, aby systém zostal nastavený tak ako doteraz,“ povedal podpredseda Jednoty dôchodcov Slovenska Igor Fabián. Dnes sa totiž rast dôchodkov odvíja od celkového rastu životných nákladov a miezd v hospodárstve. „V súčasnosti, keď je tzv. dôchodcovská inflácia na úrovni 3,9 percenta, sa môže zdať tento systém výhodnejší a spravodlivejší, my však na valorizáciu hľadíme v horizonte niekoľkých desiatok rokov. Je predsa jasné, že mzdy začnú opäť rásť a inflácia sa bude znižovať,“ upozorňuje Fabián.

Aký spôsob valorizácie bude napokon schválený a či bude spravodlivejší, alebo nie, záleží v konečnom dôsledku na poslancoch parlamentu. Dnes je jasné len to, že štát potrebuje ušetriť a zmena spôsobu valorizácie je jeden zo spôsobov. Veď podľa ministerstva financií táto zmena prinesie už v roku 2013 úsporu 75 miliónov eur a v ďalšom roku 145 miliónov eur.

Podľa analytika Iness Radovana Ďuranu sa však z pohľadu priebežného dôchodkového systému nedá hovoriť o spravodlivom alebo nespravodlivom spôsobe valorizácie, pretože zdroje na výplatu dôchodkov sú získavané zdaňovaním pracujúcich. „Takýto systém nevyhnutne obsahuje konfl ikt, v ktorom dôchodcovia budú vždy považovať dôchodky za nízke a pracujúci odvody za vysoké. O primeranosti dôchodku sa rozhoduje politickou cestou,“ vraví. Valorizáciu možno podľa neho hodnotiť len z pohľadu finančnej udržateľnosti dôchodkového systému. „Pokiaľ bude valorizácia o ,dôchodcovsk‘ infláciu viesť k rastu nákladov oproti súčasnému vzorcu, zvýši sa už dnes vznikajúci defi cit v Sociálnej poisťovni. Je primerané, že záujmom vlády je zachovať kúpnu silu dôchodcov valorizáciou o ich infláciu. Aj taký cieľ by však mal zohľadňovať početnosť pracujúcej populácie a jej schopnosť platiť odvody.“

Vyšší vek odchodu do dôchodku

Aj keď táto zmena sa budúcich penzistov dotkne až od roku 2016, mala by byť v zákone aplikovaná už teraz. Po novom sa bude sledovať priemerná stredná dĺžka života v dôchodkovom veku spoločná pre mužov a ženy zverejňovaná Štatistickým úradom a v závislosti od jej dynamiky sa bude automaticky upravovať dôchodkový vek. Do úvahy sa pritom bude brať posledných päť rokov. „To neznamená len automatické zvyšovanie veku odchodu do penzie, ale aj jeho prípadné zníženie,“ povedal minister. Dôchodkový vek by sa mohol aj znížiť, ak by sa stredná dĺžka života v dôchodkovom veku znížila. Takto o ňom rozhodne objektívna skutočnosť. „Chcem upozorniť, že toto opatrenie neznamená, že hneď v roku 2016 má skočiť dôchodkový vek napríklad na 65 rokov. To nehrozí ani náhodou. Podľa demografických predpokladov bude dochádzať k jeho zvyšovaniu, ale neskorší odchod do dôchodku veľmi pozvoľna a veľmi mierne,“ povedal Mihál.

„Dnešné nastavenie priebežného piliera vedie k obrovským schodkom, viac ako 800 mil. eur. Predlžovanie veku odchodu do dôchodku je jedným zo spôsobov, ako znížiť defi cit – skrátiť dobu poberania dôchodku predĺžením veku odchodu doň,“ argumentuje Ďurana. Považuje dokonca za nešťastné, že sa toto opatrenie odkladá až na rok 2016. „Vláda by mala jednoznačne pomenovať súčasný stav v bilancii Sociálnej poisťovne a prijať potrebné zmeny čo najskôr, pričom posúvanie odchodu do penzie môže byť postupné.“

Proti zvyšovaniu veku odchodu do dôchodku v zásade nemá výhrady ani Jednota dôchodcov Slovenska. „Lenže za predpokladu, že by občania tejto krajiny dostali zdravotnú starostlivosť na úrovni vyspelej Európy. Potom by to bolo všetko v poriadku,“ hovorí Fabián. Na druhej strane treba myslieť aj na to, že ak budeme musieť pracovať dlhšie, musia byť vytvorené aj pracovné miesta. „Je jednoduché povedať, že zvýšime vek odchodu do penzie. Tento rok odíde napríklad 30–tisíc ľudí do dôchodku. Keby mohli ísť až o rok, bolo by pre nich či ostatných dosť pracovných miest?“ pýta sa.

Budúce penzie budú nižšie

Inak sa od roku 2016 budú vypočítavať dôchodky. Zmeny sa dotknú dvoch veličín, ktoré sú na výpočet dôchodku potrebné. V súčasnosti sa dôchodková hodnota (ADH) stanovuje na základe medziročného rastu priemernej mzdy. „Nezohľadňuje sa však skutočnosť, že v dôsledku postupného predlžovania priemerného veku dožitia v seniorskom veku sa úmerne tomu sústavne predlžuje doba výplaty dôchodku. Aby sa zohľadnila aj táto skutočnosť, do súčasne platného vzorca na výpočet dôchodkovej hodnoty sa vloží nová veličina závislá od dynamiky medziročnej zmeny dôchodkového veku. Taký model funguje napríklad vo Švédsku,“ vysvetlil Mihál. O akú veličinu však pôjde, bližšie nevysvetlil.

Podľa hovorkyne rezortu Slavomíry Sélešovej sa dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka od 1. januára nasledujúceho roka podľa návrhu vynásobí indexom, ktorý sa určí ako súčin mzdového indexu a koeficientu. „Mzdový index sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúceho roku, na ktorý sa dôchodková hodnota určuje, a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho roku, na ktorý sa určuje,“ vysvetľuje. Koeficient sa určí ako podiel dôchodkového veku platného v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, na ktorý sa určuje dôchodková hodnota, a dôchodkového veku platného v roku, na ktorý sa dôchodková hodnota určuje.

Prehĺbiť by sa mal aj princíp solidarity, čo však poškodí všetkých tých, ktorí zarábajú viac ako priemer v hospodárstve a ktorí navyše nie sú v druhom pilieri. Zmeniť by sa mal postup výpočtu priemerného osobného mzdového bodu na výpočet dôchodku, ktorý spočíva v postupnom zvyšovaní miery redukcie reálne vypočítaného priemerného osobného mzdového bodu v hodnote od 1 do 3. Nový postup sa bude vzťahovať na dôchodky, na ktoré vznikne nárok po 31. decembri 2015, to znamená, že neovplyvní sumu dôchodkov, na ktoré vznikol nárok do 31. decembra 2015. Podľa Mihála sa touto úpravou posilní solidarita lepšie zarábajúcich s nízkopríjmovými skupinami.

Pokiaľ ide o priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1, ten sa aj naďalej započítava v celej výške. Tu sa zmena nepripravuje. Tá čaká až zárobky vyššie, ako je priemerná mzda v hospodárstve. Kým dnes sa z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1 do 3 započíta 84 percent celkového zárobku, od roku 2016 to bude 83 %. „Toto sa potom v každom kalendárnom roku nasledujúcom po roku 2016 zníži o jeden percentuálny bod postupne až na úroveň 53 percent,“ dodáva Sélešová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ
pracujúci, dôchodca, dôchodok

Zmeny v penziách? Neskôr do dôchodku a nižšia solidárnosť

24.10.2016 09:38

Vianočný príspevok pre viac penzistov už v decembri, od januára zas neskorší odchod do dôchodku, nový spôsob valorizácie, ale aj zastabilizovaná solidárnosť.

dôchodok, dôchodci, penzia, penzisti, druhý pilier, II.pilier,

Odchod do dôchodku je veľkou životnou zmenou

17.10.2016 09:17

Chystáte sa do penzie? Pripravte sa na túto udalosť vopred najmä tým, že si skontrolujete, či máte všetky potrebné doklady. Urýchlite tak vybavenie svojej dôchodkovej dávky.

pracujúci, dôchodca, dôchodok

Pracujete popri penzii? Máte nárok na vyšší dôchodok

14.10.2016 09:28

Cestovať, hrať golf či venovať sa svojim zážitkom, na ktoré skôr nemali čas. Takto si mnoho mladších ľudí predstavuje svoj dôchodkový vek.

Marián Magát, demonštrácia, utečenci

Pojednávanie s extrémistom Magátom odročili, pretože neprišiel

25.10.2016 19:08

Súdne pojednávanie so zakladateľom extrémistickej skupiny Vzdor Kysuce Mariánom Magátom odročili na 13. decembra. Kandidát Kotlebovej strany v tohtoročných parlamentných voľbách na súd v Čadci neprišiel, ani sa neospravedlnil.

Mariano Rajoy

Španielsky kráľ opäť navrhol na premiéra Mariana Rajoya

25.10.2016 18:57

Španielsky kráľ Felipe VI. navrhol na premiéra opäť šéfa ľudovcov Mariana Rajoya, ktorý je teraz úradujúcim premiérom a ktorého strana vyhrala predchádzajúcej voľby.

Dacic

Nikolič: Srbsko nikdy neuvalí sankcie na Rusko

25.10.2016 18:15

Srbsko je na ceste do Európskej únie, ale nikdy neuvalí sankcie na Rusko. Vyhlásil to v utorok srbský prezident Tomislav Nikolič.

Miloš Zeman, prezident

Jiřího Bradyho odškodnia, vyznamená ho premiér aj poslanci

25.10.2016 18:00

Jiří Brady, ktorý prežil väznenie v koncentračných táboroch v Terezíne i v Auschwitzi-Birkenau dostane celý rad ocenení.

Denné kurzy ECB

CZKčeská koruna27.021
HUFmaďarský forint308.16
PLNpoľský zlotý4.3042
USDamerický dolár1.0872
GBPlibra šterlingov0.88998
HRKchorvátska kuna7.5030
BGNbulharský lev1.9558
CHFšvajčiarsky frank1.0848
JPYjaponský jen113.65
RUBruský rubeľ67.4963
odnaftanatural 95
3. 10. 2016zlacnenie1.062 €zlacnenie1.215 €
26. 9. 2016zdraženie1.063 €zlacnenie1.219 €
19. 9. 2016zlacnenie1.060 €zlacnenie1.231 €
12. 9. 2016zdraženie1.061 €zdraženie1.235 €
5. 9. 2016zlacnenie1.060 €zlacnenie1.226 €
29. 8. 20161.061 €1.227 €
22. 8. 2016zdraženie1.061 €zdraženie1.227 €
Priemerné ceny palív podľa ŠÚ SR